ČLÁNOK
Ministri prerušili rokovanie o východiskách štátneho rozpoctu
24. apríla 2003

Vláda v stredu prerušila rokovanie o návrhu východísk budúcorocného štátneho rozpoctu (ŠR). „Predpokladám, že tak, ako sú rámce vo východiskách navrhnuté, schvália sa o dva týždne,“ povedal na tlacovej besede pocas rokovania vlády minister financií Ivan Mikloš. Ako dodal, v nasledujúcich týždnoch sa uskutocní diskusia o tom, v akej miere sú pokryté základné potreby na fungovanie a ako sa rozdelia prostriedky vyclenené na financovanie priorít a rozvojových aktivít.

Podla východísk rozpoctu by mal rozpoctový deficit v roku 2004 dosiahnut 52,8 mld. Sk. Príjmy by mali predstavovat 263,7 mld. Sk a výdavky 316,5 mld. Sk. Príjmová stránka ŠR by sa tak mala medzirocne zvýšit o 28,3 mld. Sk a výdavková o 25,1 mld. Sk. Schodok verejných financií vypocítaný podla metodiky ESA 95 by mal dosiahnut podla rezortu financií v budúcom roku 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), co zodpovedá deficitu verejného rozpoctu 43,6 mld. Sk.

Danové príjmy navrhovaného rozpoctu by mali dosiahnut podla prepoctov Ministerstva financií SR (MF) 228,8 mld. Sk, tento údaj však nepocíta so zmenami, ktoré môže priniest plánovaná danová reforma. Uvažované úpravy systému daní sa totiž podla rezortného ministerstva prejavia len v zmene podielu výnosov priamych a nepriamych daní na celkových danových príjmoch. Nedanové príjmy ŠR by mali dosiahnut 11,6 mld. Sk a príjmy z návratných výpomocí a štátnych záruk 1 mld. Sk. Granty a transfery medzirocne zvýšené o príjmy z rozpoctu Európskej únie (EÚ) rozpoctuje MF predbežne na úrovni 22,2 mld. Sk. Dividendy z podnikov s majetkovou úcastou štátu by pritom do štátnej kasy mali priniest až 8 mld. Sk, najmä z dôvodu nárastu zisku Slovenského plynárenského priemyslu v budúcom roku.

Na výdavkovej strane rozpoctu by sa mali medzirocne zvýšit najmä odvody do rozpoctu EÚ, výdavky na mzdy a poistné, tovary a služby, ale zvýšit by sa mali aj výdavky na štátnu prémiu v stavebnom sporení a štátny príspevok k hypotekárnym úverom. Medzirocne by sa mala znížit kapitola štátny dlh o 1,5 mld. Sk na 33,4 mld. Sk a dotácie nefinancným subjektom o 2,8 mld. Sk na 14,4 mld. Sk. Pre polnohospodárstvo navrhuje MF vyclenit dotácie 6,151 mld. Sk a na výkony železníc vo verejnom záujme 6,65 mld. Sk. Kapitálové výdavky ŠR by mali medzirocne vzrást na 33,5 mld. Sk. Na prioritné projekty a výdavky vlády si MF ponechalo rezervu 5,1 mld. Sk.

Návrh východísk ŠR vychádza z predpokladu, že rocné tempo rastu HDP v stálych cenách dosiahne 4,1 %, priemerná rocná miera inflácie 7,5 % a priemerná evidovaná miera nezamestnanosti pocítaná z disponibilného poctu nezamestnaných bude 17 %.

Východiská rozpoctu rešpektujú základný ciel, a to splnenie Maastrichtských kritérií pocas tohto volebného obdobia. Východiská znamenajú sprehladnenie rozpoctu, ked sa znížia položky zo všeobecnej pokladnicnej správy zo 48 položiek v tomto roku na 17 v budúcom roku. „Všetky výdavky, ktoré sa dajú spojit s príslušným rezortom, sa presunú do kapitol týchto rezortov,“ skonštatoval Mikloš. „Jedinou významnou výnimkou, kde navrhujeme zachovanie reálnych výdavkov je zdravotníctvo. Za predpokladu, že sa zachová podiel verejných výdavkov v reálnej hodnote z roku 2003 aj v dalších rokoch, je ministerstvo schopné reformnými opatreniami uskutocnovat to, aby od roku 2004 nevznikala v zdravotníctve ani koruna nového dlhu,“ doplnil Mikloš.

Východiská ŠR zatial predpokladajú dorovnávanie priamych platieb v polnohospodárstve do 40 % priemeru EÚ pricom priestor je vytvorený až 55 %. „Bude závisiet od politického rozhodnutia aj na rozhodnutí okolitých krajín, ci sa toto císlo zvýši alebo nie,“ dodal Mikloš. V roku 2003 výdavky rezortu ministerstva pôdohospodárstva dosahujú 13 mld. Sk. Východiská predpokladajú pri dorovnávaní priamych platieb do 40 % priemeru únie výdavky v objeme 19 mld. Sk. „Ak by sa dorovnávali až do 55 %, výdavky by boli 21 mld. Sk,“ ukoncil Mikloš. Ako pripustil, nie všetky prostriedky pôjdu na polnohospodárstvo, ale budú smerovat aj na rozvoj vidieka. Rezort pôdohospodárstva však podla neho každopádne dostane viac prostriedkov ako v tomto roku. „Treba si však uvedomit, že to zužuje priestor iných rezortov. Ak chceme zabezpecit znižovanie fiškálneho deficitu, priestor na financovanie je obmedzený,“ zdôraznil Mikloš.

Do konca júna by mali predložit rezortu financií šéfovia rozpoctových kapitol konkrétne návrhy príjmov a výdavkov kapitol a do 15. augusta by sa už návrhom ŠR mali zaoberat poradné orgány vlády a tripartita. Vládny kabinet by mal odsúhlasit budúcorocný ŠR do konca septembra a poslancom Národnej rady SR by sa mal predložit do 15. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS