ČLÁNOK
Ministerstvo práce odporúča znížiť navrhovanú maximálnu pokutu za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi
10. septembra 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča znížiť navrhovanú výšku pokuty za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Rezort financií totiž v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhuje zvýšiť hornú hranicu pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými financiami z doterajších 40-tisíc eur až na 500-tisíc eur. Ministerstvo práce v rámci pripomienkového konania k návrhu novely zákona však upozornilo, že uloženie zvýšenej pokuty môže byť pre niektoré subjekty likvidačné s možným následkom straty zamestnania zamestnancov daného subjektu.

Novela zákona sa týka právnických a aj fyzických osôb, ktoré dostávajú dotácie z verejných rozpočtov. Súčasná maximálna výška pokuty, ktorá nemôže presiahnuť 40-tisíc eur, je podľa ministerstva financií neprimerane nízka v porovnaní so závažnosťou, následkom, rozsahom a dobou trvania porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Nie je tak podľa rezortu zabezpečený preventívno-represívny účel pokuty. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára budúceho roka.

Okrem úpravy maximálnej hranice pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými zdrojmi však návrh novely obsahuje aj už avizované zmeny v rozpočtovaní daňových a odvodových príjmov, ktoré nie sú súčasťou oficiálnych vládnych prognóz. To už by sa malo stať minulosťou. Návrh novely totiž vylučuje možnosť, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy zohľadnenej v návrhu rozpočtu.

Práve tento postup bol pritom zo strany súčasnej vládnej garnitúry často kritizovaný pri pôsobení predchádzajúcich vlád. Tie totiž do rozpočtu schvaľovali stámiliónové rezervy na prípadný lepší vývoj v daniach a odvodoch oproti posledným oficiálnym prognózam, čo im následne umožňovalo v samotnom rozpočtovom roku používať tieto nadpríjmy na financovanie rôznych opatrení. Rovnako sa preto v novele upravuje aj samotné narábanie s rozpočtovými rezervami. Zmeniť sa majú pravidlá ich tvorby a použitia a taktiež hospodárenia s nimi. Návrh novely sa dotkne aj podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív.

Ministerstvo práce však v rámci pripomienkového konania ešte uviedlo, že nesúhlasí, aby o použití prostriedkov novovytváranej rozpočtovej rezervy na riešenie vplyvov nových právnych predpisov rozhodoval iba minister financií. Rezort práce považuje za potrebné, aby o použití tejto rezervy rozhodovala vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS