ČLÁNOK
Ministerstvo financií upravilo deficit budúcorocného rozpoctu na 52,8 mld. Sk
10. apríla 2003

Ministerstvo financií SR (MF) plánuje deficit štátneho rozpoctu (ŠR) na rok 2004 na úrovni 52,8 mld. Sk. Príjmy budúcorocného rozpoctu by pritom mali dosiahnut 263,7 mld. Sk a výdavky 316,5 mld. Sk. Príjmová stránka ŠR by sa tak mala medzirocne zvýšit o 28,3 mld. Sk a výdavková o 25,1 mld. Sk. Schodok verejných financií vypocítaný podla metodiky ESA 95 by mal dosiahnut podla rezortu financií v budúcom roku 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), co zodpovedá deficitu verejného rozpoctu 43,6 mld. Sk. Vyplýva to z upraveného návrhu východísk budúcorocného ŠR, ktorým sa bude coskoro zaoberat vláda.

Danové príjmy rozpoctu by mali dosiahnut podla prepoctov MF 228,8 mld. Sk, tento údaj však nepocíta so zmenami, ktoré môže priniest plánovaná danová reforma. Uvažované úpravy systému daní sa totiž podla ministerstva prejavia len v zmene podielu výnosov priamych a nepriamych daní na celkových danových príjmoch. Nedanové príjmy ŠR by mali dosiahnut 11,6 mld. Sk a príjmy z návratných výpomocí a štátnych záruk 1 mld. Sk. Granty a transfery medzirocne zvýšené o príjmy z rozpoctu Európskej únie rozpoctuje MF predbežne na úrovni 22,2 mld. Sk. Dividendy z podnikov s majetkovou úcastou štátu by pritom do štátnej kasy mali priniest až 8 mld. Sk, najmä z dôvodu nárastu zisku Slovenského plynárenského priemyslu v budúcom roku.

Na výdavkovej strane rozpoctu by sa mali medzirocne zvýšit najmä odvody do rozpoctu Európskej únie, výdavky na mzdy a poistné, tovary a služby, ale zvýšit by sa mali aj výdavky na štátnu prémiu v stavebnom sporení a štátny príspevok k hypotekárnym úverom. Medzirocne by sa mala znížit kapitola štátny dlh o 1,5 mld. Sk na 33,4 mld. Sk a dotácie nefinancným subjektom o 2,8 mld. Sk na 14,4 mld. Sk. Do polnohospodárstva navrhuje MF vyclenit dotácie 6,151 mld. Sk a na výkony železníc vo verejnom záujme 6,65 mld. Sk. Kapitálové výdavky ŠR by mali medzirocne vzrást na 33,5 mld. Sk. Na prioritné projekty a výdavky vlády si MF ponechalo v ŠR rezervu 5,1 mld. Sk

Návrh východísk ŠR vychádza z predpokladu, že rocné tempo rastu HDP v stálych cenách dosiahne 4,1 %, priemerná rocná miera inflácie 7,5 % a priemerná evidovaná miera nezamestnanosti pocítaná z disponibilného poctu nezamestnaných bude 17 %.

Východiská budúcorocného ŠR chce MF predložit na prvé prerokovanie v tripartite do 15. apríla a následne 16. apríla by sa nimi mala prvýkrát zaoberat vláda. Do konca júna by mali predložit šéfovia rozpoctových kapitol konkrétne návrhy príjmov a výdavkov kapitol a do 15. augusta by sa už návrhom ŠR mali zaoberat poradné orgány vlády a tripartita. Vládny kabinet by mal odsúhlasit budúcorocný ŠR do konca septembra a poslancom Národnej rady SR by sa mal predložit do 15. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS