ČLÁNOK
Ministerstvo financií plánuje na rok 2004 deficit verejných financií 3,4 % HDP
12. marca 2003

Ministerstvo financií SR (MF) plánuje deficit štátneho rozpoctu (ŠR) v roku 2004 na úrovni 52,3 mld. Sk. Príjmy budúcorocného rozpoctu by pritom mali dosiahnut 264 mld. Sk a výdavky 316,3 mld. Sk. „Základným cielom rozpoctovej politiky bude zníženie deficitu verejných financií na úroven 3,4 % predpokladaného hrubého domáceho produktu (HDP), co zodpovedá schodku verejného rozpoctu 44 mld. Sk,“ uviedol minister financií Ivan Mikloš. Deficit verejných financií vypocítaný podla metodiky ESA 95 sa tak podla neho podstatne priblíži k hranici 3 %, ktorá je cielom vlády pre rok 2006.

Východiská ŠR na budúci rok obsahujú podla ministra konkrétnu výšku zdrojov pre jednotlivé kapitoly, pricom pocíta aj s rezervou na financovanie prioritných projektov a výdavkov v objeme 5,3 mld. Sk. Zostavenie ŠR pritom podla neho ovplyvní najmä vstup SR do Európskej únie. Do rozpoctu únie totiž Slovensko bude musiet zo svojho rozpoctu odviest príspevky v sume 10,5 mld. Sk pri cerpaní 26,7 mld. Sk z prostriedkov únie. V ŠR sa však z toho premietne len 14,2 mld. Sk, pricom pôjde najmä o zdroje zo štrukturálnych fondov a fondov napojených na rezort pôdohospodárstva.

Príjmy budúcorocného ŠR by mali medzirocne vzrást o 28,6 mld. Sk, co predstavuje zvýšenie o 12,2 %. Príjmovú stránku budúcorocného rozpoctu by však nemala podla Mikloša ovplyvnit plánovaná danová reforma, nakolko v krátkodobom horizonte by mala byt fiškálne neutrálna. Na príjmovej stránke pocíta MF s vyššími odvodmi z dividend približne o 4 mld. Sk a netvorenie dlhov rezorte zdravotníctva by malo ušetrit podla ministra približne 4,5 mld. Sk.

Objem výdavkov ŠR by sa mal medzirocne zvýšit o 24,9 mld. Sk. Bežné výdavky by sa mali podla Mikloša zvýšit približne o 5 %. MF však podla neho zároven navrhne v budúcom roku zrušit 13. plat pre zamestnancov v štátnej službe a polovicu 13. platu pre zamestnancov vo verejnej službe a navrhne aj nový systém valorizácie, aby sa o úprave platov rozhodovalo každý rok v štátnom rozpocte. Na platoch by sa tak dalo ušetrit podla Mikloša asi 7 mld. Sk a na odvodoch 3 mld. Sk. „Rezort financií navrhne 5-percentný nárast miezd od júla 2004, ale s výnimkou vojakov a zdravotníkov,“ skonštatoval minister.

Pri plánovanom deficite verejného rozpoctu 44 mld. Sk by mali ostatné zložky verejných financií hospodárit v budúcom roku s prebytkom 8,3 mld. Sk. Najvyšší prebytok pritom MF ocakáva v rozpocte Národného úradu práce v objeme 2,6 mld. Sk a u štátnych fondov vo výške 5,2 mld. Sk. Sociálna poistovna by mala hospodárit s prebytkom 430 mil. Sk. Obce a vyššie územné celky by mali podla MF vykázat v budúcom roku deficit 1,4 mld. Sk. Schodkové hospodárenie ocakáva rezort aj u Fondu národného majetku SR, Pozemkového fondu a Slovenskej konsolidacnej, a.s.

Návrh ŠR vychádza z predpokladu, že rocné tempo rastu HDP v stálych cenách dosiahne 4,6 %, priemerná rocná miera inflácie 7,5 % a priemerná evidovaná miera nezamestnanosti pocítaná z disponibilného poctu nezamestnaných bude 17 %. Podla Mikloša by však inflácia nemusela dosiahnut až plánovanú úroven 7,5 %. „Tahúnom budúcorocného ekonomického rastu budú najmä export a investície, nie však spotreba verejného sektora,“ uviedol Mikloš.

Východiská budúcorocného ŠR by mala schválit vláda do konca apríla. Do konca júna by mali predložit šéfovia rozpoctových kapitol konkrétne návrhy príjmov a výdavkov kapitol a do 15. augusta by sa návrhom ŠR mali zaoberat podla Mikloša poradné orgány vlády a tripartita. Vládny kabinet by mal odsúhlasit budúcorocný ŠR do konca septembra a poslancom Národnej rady SR by sa mal predložit do 15. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS