ČLÁNOK
MF robí reformu riadenia verejných financií
19. decembra 2002

Stav a riadenie verejných financií v minulosti kritizovali viaceré medzinárodné finančné inštitúcie. Patrili medzi ne Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európska komisia. Verejné financie pozostávajú zo štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnoprávnych inštitúcií a rozpočtov miest a obcí. Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti pokračuje v reforme verejných financií.

Podľa koordinátora projektu reformy Pavla Ochotnického z Ekonomickej univerzity je cieľom reformy vyriešiť dlhodobo negatívne trendy vo verejných financiách. Medzi negatívne tendencie vo verejných financiách v minulých rokoch patrilo zadlžovanie, nedisciplinovanosť správcov jednotlivých rozpočtových kapitol, či malá prehľadnosť finančných tokov. MF nezačína na zelenej lúke, už v minulých rokoch prijalo viacero koncepčných zámerov, ktorých cieľom bolo zabrániť rastu štátneho dlhu, zabrániť rozpočtovým organizáciám, aby míňali viac finančných prostriedkov ako im bolo pridelené.

Ich cieľom bolo zvýšiť osobnú zodpovednosť tých, ktorí zodpovedajú za prostriedky predelené z verejných financií. Zdokonalenie ich riadenia je vyvolané najmä vstupom do Slovenska do Európskej únie a zložitým stavom svetovej ekonomiky. Pokrok v oblasti reformy riadenia verejných financií sa dosiahol v budovaní štatistiky verejných financií, správy štátneho dlhu a tým, že sa znížil počet štátnych fondov. Zmenili sa prístupy k tvorbe rozpočtu, zákonom sa zriadila štátna pokladnica a agentúra na riadenie dlhu a likvidity.

Hlavnou úlohou reformy verejných financií v súčasnom stave je zavedenie integrovaného systému riadenia verejných financií, ktorý bude jasne definovať cieľovú deľbu kompetencií, zodpovednosti a koordináciu činností inštitúcií podieľajúcich sa na správe verejných financií. Systém riadenia by mal byť v budúcnosti funkčný tak, aby bolo porovnateľný s inými systémami v krajinách Európskej únie.

Verejné rozpočty budú v budúcnosti zostavené tak, aby boli previazané so strednodobými prognózami vývoja hospodárstva a cieľmi hospodárskej politiky, aby sa zabránilo rastu verejného dlhu nad rámec určený zákonom. Nový systém riadenia by mal umožniť efektívne spravovať finančné prebytky verejných rozpočtov. Projekt reformy verejných financií má štyri nasledovné komponenty. Prvým je celková koordinácia reformy riadenia verejných financií. Druhý sa zaoberá rozvojom inštitucionálnych kapacít a metodológie rozpočtovania a riadenia výdavkov. Tretím prvok reformy je zavedenie štátnej pokladnice. Posledným prvkom reformy verejných financií je riadenie dlhu a likvidity.

V rámci celkovej koordinácie verejných financií je potrebné dosiahnuť lepšiu súčinnosť, prerozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi vlády SR, ministerstvo financií, rezortmi, Národnou bankou Slovenska, vyššími územnými celkami. To predpokladá najmä ich spoluprácu pri spustení štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Podľa projektu reformy verejných financií by mali niektoré kompetencie Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska prejsť na štátnu pokladnicu.

Posilnenie inštitúcií predpokladá tvorbu a aplikáciu metodológie pre makroekonomické prognózy a ukazovateľov, ktoré sú potrebné pre strednodobé finančné výhľady tak, aby sa mohol zostavovať trojročný verejný rozpočet. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR by si mal osvojiť najmodernejšie metodológie, ktoré umožnia strednodobé makroekonomické projekcie v rôznych oblastiach. Patria medzi ne menové agregáty, platobná bilancia a dlh Slovenskej republiky. Projekcie sa budú týkať priameho a nepriameho vplyvu predpokladaných zmien v daňovej politike, ktoré budú mať okamžitý a neskorší dopad na správanie sa ekonomických aktérov. Mali by umožňovať odhadnúť predpokladaný dopad nástrojov hospodárskej politiky. Viacročné rozpočtovanie by sa malo na Slovensku základným východiskom pre tvorbu verejného rozpočtu. Malo by ísť o zavedenie kĺzavých viacročných verejných rozpočtov zostavovaných vždy na nasledujúce tri roky, ktoré by boli neoddeliteľnou súčasťou verejného rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS