ČLÁNOK
MF predpokladá výpadok príjmov rozpočtu vo výške 1,7 mld. Sk
5. decembra 2002

Ministerstvo financií SR (MF) predpokladá aj pri prekročení plánovaných zdrojov z deblokácií o 6 mld. Sk výpadok príjmov tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR) vo výške približne 1,7 mld. Sk. Navýšenie deblokačných príjmov totiž nahrádza výpadok prostriedkov z predaja hotela Forum v objeme 1 mld. Sk, z predaja telekomunikačných licencií vo výške 1,5 mld. Sk a z príjmu od Slovenskej konsolidačnej vo výške 3,5 mld. Sk. Podľa MF by sa výpadok rozpočtových príjmov mal eliminovať nerealizovaním vládnych úverov za 1,7 mld. Sk, a to predovšetkým japonského úveru na výstavbu diaľnic v objeme 1 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu postupu na neprekročenie schodku štátneho rozpočtu v roku 2002, ktorý v stredu schválila vláda.

Na výdavkovej strane ŠR sa pritom do konca novembra podľa ministerstva uvoľnili navyše finančné prostriedky na pôvodne nerozpočtované výdavky za 6,053 mld. Sk a vyčíslila sa potreba ďalších výdavkov za 1,7 mld. Sk. Rozhodujúci podiel na týchto dodatočných výdavkoch pritom majú najmä sociálne dávky, likvidácia zadlženosti, ktorá vznikla v procese decentralizácie štátnej správy, a výdavky na údržbu ciest. Na oddlženie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie sa v tomto roku vyčlenilo 711 mil. Sk.

Dodatočné zdroje navrhuje MF zabezpečiť ďalším viazaním tých výdavkov, ktoré rozpočtové kapitoly v tomto roku nevyčerpajú a žiadajú previesť do roku 2003. Doteraz vykonané viazanie výdavkov v rozsahu približne 6,1 mld. Sk totiž na vyriešenie všetkých už nastolených potrieb nepostačuje.

Rozpočtové kapitoly nepredpokladajú využitie rozpočtovaných výdavkov v objeme 4,1 mld. Sk, pričom takmer celý objem požadujú čerpať v roku 2003. Tento rozsah nevyčerpaných prostriedkov svedčí podľa MF o tom, že viaceré z nich zďaleka nepracujú v takom náročnom rozpočtovom prostredí, aké deklarujú. MF preto navrhuje viazať výdavky najmenej v rozsahu 1,7 mld. Sk.

MF navrhuje viazať výdavky na výstavbu služobných bytov najmä pre silové rezorty predbežne v objeme 296,8 mil. Sk, na transfer pre Národný úrad práce určený na aktívnu politiku zamestnanosti v objeme asi 200 mil. Sk alebo na krytie štátneho dlhu 555 mil. Sk. Mali by sa viazať aj zdroje na programy v kapitole rezortu pôdohospodárstva v objeme 200 mil. Sk alebo poskytnutie jednorazového finančného príspevku účastníkom odboja v rokoch 1939 až 1945 vo výške 60 mil. Sk. V kapitole všeobecnej pokladničnej správy by sa malo vo výdavkoch viazať približne 90 mil. Sk.

V predchádzajúcich mesiacoch ministerstvo financií upozorňovalo na riziká ŠR, ktoré súviseli najmä s neplnením nedaňových príjmov a prekračovaním vybraných výdavkových titulov. Podľa MF existujú predpoklady na prefinancovanie výdavkov a dodržanie rozpočtovaného schodku štátneho rozpočtu. Z hľadiska metodiky Medzinárodného menového fondu však jeho objem a podiel na hrubom domácom produkte bude vyšší, než rozpočtovaný. Na príčine je použitie privatizačných zdrojov a vyššej miery zadlženosti zdravotníctva, než sa pôvodne predpokladalo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS