ČLÁNOK
MF navrhuje zrušit niekolko rozpoctových kapitol
20. mája 2003

Ministerstvo financií SR (MF) chce zaviest tvrdé rozpoctové obmedzenia v hospodárení rozpoctových a príspevkových organizácií, zrušit niekolko rozpoctových kapitol a legislatívne zabezpecit používanie Európskeho systému úctov v sektore verejnej správy – ESA 95. Vyplýva to z novely zákona o rozpoctových pravidlách, ktorým sa bude v stredu zaoberat vláda. Podla rezortu financií ide o dalšie kroky v rámci reformy verejnej správy.

Súcasne so sprísnením ustanovení zákona o hospodárení rozpoctových a príspevkových organizácií chce MF zaviest aj sankcný mechanizmus, ktorý ministerstvu umožní uložit organizácii pokutu do 1 mil. Sk. Rezort financií bude sledovat najmä záväzky rozpoctových a príspevkových organizácií, na ktoré sa nezabezpecujú prostriedky v rozpocte bežného roka.

MF novelou navrhuje zrušit rozpoctové kapitoly pre Najvyšší súd SR a Generálnu prokuratúru SR, ktoré sa majú stat súcastou rozpoctovej kapitoly ministerstva spravodlivosti. Mala by sa zrušit aj samostatná kapitola pre Tlacovú agentúru SR, Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, pretože v týchto kapitolách ide podla MF len o financný vztah štátneho rozpoctu k verejnoprávnym inštitúciám. V rámci procesu decentralizácie verejnej správy v rokoch 2003 až 2006 by sa mali od januára 2004 zrušit okresné úrady a tiež reorganizovat krajské úrady. MF preto chce zrušit krajským úradom rozpoctové kapitoly.

Používanie metodiky ESA 95 je dôležité najmä pri vykazovaní deficitu verejných financií a dlhu verejnej správy v rámci prístupového procesu k Európskej únii (EÚ). Avšak aj po pristúpení k únii bude musiet SR povinne predkladat dvakrát rocne tzv. notifikacné tabulky, ktoré budú východiskom pri hodnotení krajiny podla maastrichtských kritérií pre schodok a dlh. Metodika ESA 95 uplatnuje oproti doteraz používanej metodike MMF, založenej na hotovostnom princípe, princíp casového rozlíšenia pri sledovaní transakcií. Bilancovanie príjmov a výdavkov verejného rozpoctu bežného roka podla metodiky únie vylucuje akékolvek financné transakcie z bilancie príjmov a výdavkov.

Novela zákona o rozpoctových pravidlách by mala nadobudnút úcinnost od 1. septembra. Niektoré jej ustanovenia však z dôvodu nutnosti ukoncenia rozpoctového roka budú môct nadobudnút úcinnost až od januára 2004 alebo až pristúpením k EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS