ČLÁNOK
Metodika hodnotenia otvorených podielových fondov
11. februára 2002

Ratingová agentúra CRA Rating Agency, a.s. Praha vypracovala model pre porovnávanie otvorených podielových fondov, ktoré majú povolenie na predaj podielových listov v Slovenskej republike. Cieľom je zostavenie rebríčka otvorených podielových fondov na základe niekoľkých štandardizovaných údajov, ktoré sú pravidelne zverejňované a neskreslene charakterizujú jednotlivé podielové fondy.

Otvorené podielové fondy sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa úrovne miery rizika nástrojov finančného trhu, do ktorých podľa štatútu investujú. Rozdelenie fondov do skupín sa riadi ich zaradením podľa štandardov Asociácie správcovských spoločností SR. Prvá etapa sa skončila v januári 2002, pričom hodnotené boli akciové a dlhopisové fondy. Ďalšie skupiny fondov, napríklad zmiešané, peňažného trhu a indexové fondy budú do hodnotenia zaradené v prípade, že ich počet a nimi spravovaný objem finančných prostriedkov bude dostatočný pre objektívne zhodnotenie poradia v rámci skupiny fondov. V prvej fáze bolo minimum určené pre päť podielových fondov. Rozdelenie fondov do skupín nie je ovplyvnené teritóriom, na ktorom fondy investujú.

Hodnotenie fondov sa robilo na základe troch základných ukazovateľov, ktoré fondy zverejňujú raz do týždňa prostredníctvom Asociácie správcovských spoločností. Výsledky fondov sa sledujú za obdobie jedného, troch a piatich rokov. Pre každé časové obdobie a ukazovatele sú vypočítané ukazovatele výkonnosti fondu, rizika a stability. Každý fond má pri každom ukazovateli pridelenú jednu číselnú hodnotu, ktorá sa priraďuje na základe čiastkových výpočtov za jednotlivé časové obdobia. Každý fond má následne pridelenú skupinu troch ukazovateľov, pričom úroveň každého je vyjadrená jedným číslom.

Na základe výsledkov výpočtov sú jednotlivé fondy v rámci skupiny zoradené podľa vyššie uvedených ukazovateľov od najväčšieho po najmenší (výkonnosť a stabilita) alebo od najmenšieho po najväčší (riziko). Tak vzniknú tri rebríčky s poradím fondov. Porovnanie závisí výlučne od porovnania výsledkov v rámci danej skupiny a nie je závislé od porovnávania s akýmikoľvek externe určenými hodnotami. Výsledné poradie neposudzuje absolútnu výhodnosť daného fondu, ale iba porovnáva fondy s podobnou mierou rizika. Po zoradení je výsledný rebríček rozdelený do piatich pásiem podľa hodnôt ukazovateľov, pričom každému pásmu je priradené známka od jedna do päť. Potom sa jednotlivým výsledkom jednotlivých fondov priradí známka podľa tohto, do akého pásma spadajú.

Akonáhle sú vypočítané výsledky fondov pre všetky tri kategórie, teda pre výkonnosť, riziko a stabilitu, jednoduchým aritmetickým priemerom je z týchto známok vypočítaná výsledná známka. Táto výsledná známka hovorí o postavení fondu v rámci skupiny. Na základe výsledných známok sú fondom predelené hviezdičky. Určí sa rozpätie medzi najlepším a najhorším fondom, ktoré sa opäť rozdelí do piatich pásiem. Veľkosť pásiem je odlišná a blíži sa normálnemu rozdeleniu. Najvyšší počet hviezdičiek, teda päť , získajú fondy, ktorých výsledná známka sa bude nachádzať v intervale obsahujúcom prvých 15% rozdielu medzi najlepšou a najhoršou známkou. Štyri hviezdičky získajú fondy v nasledujúcom 20% intervale, tri hviezdičky v ďalšom 30% intervale, dve opäť v 20% intervale a konečne jednu z posledných 15%. Spracovanie výsledkov a priraďovanie výsledného hodnotenia je úplne automatizovaný proces bez akéhokoľvek ručného zásahu. Výsledný počet hviezdičiek, ktorý vyjadruje úroveň CRA Fond Scoringu, je tak úplne transparentný a kedykoľvek sa dá overiť a prepočítať na základe určeného algoritmu.

Prejdime k popisu jednotlivých ukazovateľov jednotlivých ukazovateľov, na základe ktorých sú fondy hodnotené. Všetky ukazovatele sú vypočítané na základe týždenných údajov. Výnimkou sú len ukazovatele podielu na trhu, ktoré sú vypočítané na základe aktuálneho stavu.

Výkonnosť – je určená podielom čistej hodnoty aktív pripadajúcich na podielový list na konci a na začiatku hodnoteného obdobia. Základným obdobím je jeden týždeň, to znamená, že pre každý fond a pre každý týždeň je stanovená jeho výkonnosť. Ďalej je stanovená priemerná výkonnosť všetkých fondov v každom týždni (obvyklá výkonnosť). Výsledky jednotlivých fondov sú porovnané s priemernou výkonnosťou za všetky fondy zo skupiny a je vypočítaná priemerná týždenná výkonnosť fondu v porovnaní s obvyklou výkonnosťou za obdobie jedného, troch, piatich rokov.

Riziko – je stanovené na základe priemernej odchýlky výkonnosti fondu v sledovanom období od priemernej výkonnosti fondu v sledovanom období. Miera rizika udáva odchýlku od priemernej výkonnosti fondu, respektíve určuje interval, v ktorom sa v minulosti pohybovala výkonnosť fondu s pravdepodobnosťou blízkou 100%. Ukazovateľ rizika je určený len na základe týždennej výkonnosti, teda bez akéhokoľvek ovplyvňovania výsledkami ostatných fondov v skupine.

Stabilita – ukazovateľ stability sa skladá z piatich čiastkových ukazovateľov. Prvý ukazovateľ porovnáva na základe veľkosti čistej hodnoty aktív fondu podiel daného fondu v skupine fondov. Druhý ukazovateľ rovnako posudzuje trhové postavenie, ale teraz nie jednotlivého fondu, ale všetkých fondov spravovaných jednou investičnou spoločnosťou na trhu všetkých podielových fondov. Porovnanie sa robí tiež na základe čistej hodnoty.

Ďalší ukazovateľ názvom stabilita predaja skúma podiel objemu prostriedkov, ktoré v období plynú na základe predaja podielových listov, na čistej hodnote aktív. Čím je príliv prostriedkov vyšší, tým je fond lepšie hodnotený.

Štvrtý ukazovateľ dostal názov stabilita spätného predaja- Tento ukazovateľ skúma podiel prostriedkov, ktoré v období z fondu „odchádzajú! na základe žiadosti o spätný predaj podielových listov, na čistej hodnote aktív fondu. Čím je podiel spätných predajov nižší, tým je hodnotenie fondu lepšie. .

Posledný ukazovateľ dostal názov stabilita salda. Skúma podiel rozdielu medzi prostriedkami plynúcimi do fondu a prostriedkami z fondu vyplatenými na čistej hodnote aktív. Priemerná hodnota tohto ukazovateľa za sledované obdobie sa porovnáva s priemernou hodnotou vypočítanou za všetky fondy v skupine. Čím je táto odchýlka nižšia, tým je hodnotenie fondu lepšie. Presná metodika, vrátane používaných vzorcov je zverejnená na stránkach www.crarating.com.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS