ČLÁNOK
Menový prehľad za december 1997
19. februára 1998

S tým potom súvisela aj volatilita a úroveň medzibankových úrokových sadzieb. Cena peňazí ako aj likvidita bankového sektora boli v decembri ovplyvnené aj problémami v rámci bankového sektora. Konštatuje sa to v Menovom prehľade za december 1997, ktorý vydala Národná banka Slovenska (NBS). Ako priaznivý označuje správa vývoj peňažnej zásoby. V decembri miera rastu M2 poklesla na 8,7 %. Peňažná zásoba vzrástla v tomto mesiaci medzimesačne o 21,6 mld. Sk, a to z dôvodu rastu čistých domácich aktív. Zahraničné zdroje tvorby peňažnej zásoby pôsobili v decembri kontrakčne na vývoj M2, keď čisté zahraničné aktíva poklesli oproti novembru o 3,2 mld. Sk, uvádza sa v prehľade. Prorastovo pôsobil v rámci domácich zdrojov tvorby M2 vývoj čistého úveru vláde, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 4,1 mld. Sk, pri abstrahovaní od odpísania pasíva z delenia bilancie ŠBČS vo výške 24,5 mld. Sk (podľa novely zákona o štátnom rozpočte na rok 1997). V porovnaní s medzimesačným nárastom o 11,7 mld. Sk z roku 1996 možno tento vývoj považovať za priaznivý. V rámci celoročného vývoja čistého úveru vláde dochádzalo však v priebehu roka 1997 k takmer lineárnemu rastu oproti výraznému sezónnemu prírastku v decembri roku 1996. Preto, pri náraste záväzkov vlády voči bankovej sústave o 29,4 mld. Sk v roku 1997 (vyjadrených vo vývoji čistého úveru vláde) oproti 4,6 mld. Sk v rovnakom období roka 1996 možno vývoj vládneho sektora z hľadiska jeho vplyvu na M2 v minulom roku považovať za expanzívny. Vývoj úverových aktivít obchodných bánk v decembri 1997 naopak nezvyšoval peňažnú zásobu. Objem úverov podnikom a obyvateľstvu poklesol v decembri medzimesačne o 0,3 mld. Sk, čo bol vývoj podobný ako v rovnakom období roku 1996. V priebehu celého roka 1997 vzrástli úvery podnikom a obyvateľstvu o 7,8 mld. Sk v porovnaní s medziročným absolútnym prírastkom o 54,8 mld. Sk v roku 1996. Z porovnania uvedeného vývoja na ročnej báze je zrejmá zmena štruktúry čistých domácich aktív v smere zvýšenia prorastového vplyvu čistého úveru vlády na vývoj peňažnej zásoby v roku 1997. Podstatný vplyv na spomalenie dynamiky vývoja peňažnej zásoby v porovnaní s programovanou hodnotou mali čisté domáce aktíva s medziročnou mierou rastu 8,6 %. Dodatočný pokles miery rastu M2 v decembri 1997 bol spôsobený najmä nižším prírastkom úverov, ako dôsledok kombinácie fiskálnej a menovej politiky v roku 1997. Úverové aktivity bánk boli ovplyvnené aj problémami v IRB a.s., ktoré vyústili do zavedenia nútenej správy 19. decembra 1997. V decembri 1997 súčasne dosiahol deficit bežného hospodárenia štátneho rozpočtu nižší prírastok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ďalším faktorom, ovplyvňujúcim medziročný prírastok peňažnej zásoby M2, bol nižší objem pripísaných úrokov ku vkladom k 31. decembru 1997 v dôsledku presunu časti depozít z vkladných knižiek na krátkodobé terminované vklady, ktoré sa úročia priebežne. Vplyv na pokles dynamiky peňažnej zásoby M2 v decembri mal aj nižší prílev zdrojov zo zahraničia pre slovenské podnikateľské subjekty, čo bolo spojené s celkovou napätosťou na medzinárodných trhoch, predovšetkým v súvislosti so situáciou v juhovýchodnej Ázii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS