ČLÁNOK
Menový prehľad NBS za september 1998
5. novembra 1998

Vyplýva to z aktuálneho menového prehľadu Národnej banky Slovenska za september 1998. Medziročná dynamika menového agregátu M2 poklesla na doterajšiu najnižšiu hodnotu. „Tento vývoj však nemožno z menového hľadiska hodnotiť pozitívne. Bol to dôsledok mimoriadnej situácie odrážajúcej prehlbujúcu sa nestabilitu ekonomického prostredia, najmä v súvislosti s vysokým deficitom bežného účtu platobnej bilancie,“ uvádza centrálna banka. Medziročný pokles peňazí M1 sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prehĺbil a dosiahol 4,2 %. Kvázipeniaze vzrástli na medziročnej báze o 11,4 % a ich dynamika sa v septembri spomalila. Vývoj peňažnej zásoby M2 bol v septembri podľa NBS ovplyvnený nepriaznivými očakávaniami verejnosti ohľadom budúceho vývoja, predovšetkým kurzu slovenskej koruny. „Očakávania znehodnotenia výmenného kurzu slovenskej meny pravdepodobne viedli k realizácii predčasných úhrad za dovozy a ku konverzii korunových vkladov na depozitá v cudzej mene,“ konštatuje centrálna banka. Prejavilo sa to vo výraznom poklese korunových vkladov, čo spôsobilo medzimesačné zníženie peňažnej zásoby o 13,5 mld. Sk. Ako však centrálna banka upozornila, z pohľadu smerovania a výkonu menovej politiky je v takýchto neštandardných situáciách potrebné brať do úvahy vývoj čistých domácich aktív, ako domáceho zdroja tvorby M2, ktoré medzimesačne vzrástli o 2,1 mld. Sk. Medziročná miera rastu čistých domácich aktív dosiahla 13,3 % a v porovnaní s koncoročnou hodnotou sa ich dynamika zrýchlila o 4,6 %. V rámci čistých domácich aktív došlo v priebehu septembra k nárastu tak čistého úveru vláde, ako aj úverov podnikom a obyvateľstvu. Hospodárenie verejného sektora sa vyvíjalo v porovnaní s menovým programom expanzívnejšie, pri dosiahnutí medziročnej dynamiky vývoja v septembri na úrovni 32,4 %. Pri zahrnutí štátnych cenných papierov vlastnených nerezidentmi a nebankovými subjektmi by čistý úver vláde dosiahol 134,7 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s augustom nárast o 1,1 mld. Sk pri medziročnej dynamike 40,5 %. Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli medzimesačne o 3,4 mld. Sk, čo na medziročnej báze predstavovalo nárast z augustových 4 % na 4,5 % v septembri. Aj napriek nárastu úverových aktivít obchodných bánk od začiatku roka o 17,9 mld. Sk je ich vývoj z pohľadu menovej politiky podľa NBS zatiaľ akceptovateľný. Korunové vklady, ako súčasť peňažnej zásoby, poklesli v septembri o 19,7 mld. Sk, pričom vklady podnikov sa znížili o 13,4 mld. Sk a vklady obyvateľstva o 6,2 mld. Sk. V porovnaní s východiskom roka bol stav korunových vkladov v septembri nižší o 22,8 mld. Sk. Vklady podnikov od začiatku roka poklesli o 29,5 mld. Sk a vklady obyvateľstva vzrástli o 6,8 mld. Sk. Medziročná dynamika rastu korunových vkladov dosiahla 1,5 %, vkladov obyvateľstva 13,6 %, ale podnikové vklady medziročne poklesli o 19,0 %. Celkové úvery (úvery podnikateľskému sektoru, obyvateľstvu, ústredným a miestnym orgánom na mimorozpočtové potreby, iné úvery a úvery NBS) vzrástli v septembri o 4,9 mld. Sk, z toho v korunovej oblasti o 3,6 mld. Sk a v cudzej mene o 1,3 mld. Sk. Úvery ku koncu septembra dosiahli 393,2 mld. Sk, z toho korunové úvery 339,2 mld. Sk a úvery v cudzej mene 54,0 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS