ČLÁNOK




Menový prehľad NBS za mesiac november
22. januára 1999

V medziročnom vyjadrení však dynamika peňažnej zásoby poklesla z októbrovej úrovne 5,5 % na 4,8 % v novembri. V novembri bol vývoj peňažnej zásoby prorastovo ovplyvnený tak domácimi zdrojmi tvorby M2, ako aj čistými zahraničnými aktívami, ktoré po 4-mesačnom období poklesu vykázali medzimesačný prírastok o 5,0 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu NBS za mesiac november. Zvýšenie čistých zahraničných aktív bolo výsledkom rýchlejšieho rastu zahraničných aktív (o 9,9 mld. Sk) pred zahraničnými pasívami (o 4,9 mld. Sk). Nárast čistých zahraničných aktív obchodných bánk o 5,7 mld. Sk bol čiastočne redukovaný poklesom čistých zahraničných aktív NBS o 0,7 mld. Sk. Čisté zahraničné aktíva obchodných bánk medzimesačne vzrástli o 5,4 mld. Sk, pričom zahraničné aktíva vzrástli o 9,5 mld. Sk a pasíva vzrástli o 3,8 mld. Sk. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa na raste M2 podieľal aj vývoj čistého úveru vláde, ktorý medzimesačne vzrástol o 2,7 mld. Sk. Korunové vklady ako súčasť peňažnej zásoby vzrástli v priebehu novembra o 4,0 mld. Sk. Na ich náraste sa vo vyššej miere podieľali vklady obyvateľstva, ktoré sa zvýšili o 2,8 mld. Sk. Vklady podnikov v rovnakom období vzrástli o 1,1 mld. Sk. V porovnaní s východiskom roka bol stav korunových vkladov k ultimu novembra nižší o 18,1 mld. Sk, pričom vklady podnikov poklesli o 28,6 mld. Sk a vklady obyvateľstva vzrástli o 10,4 mld. Sk. Medziročná dynamika korunových vkladov predstavovala 0,6 %, keď vklady obyvateľstva v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 11,8 % a podnikové vklady zaznamenali pokles o 19 %. Neterminované vklady zaznamenali pomerne výrazný medzimesačný prírastok o 2,8 mld. Sk. „Išlo o sezónny prírastok neterminovaných vkladov, ktorý bol však výrazne nižší ako v predchádzajúcich dvoch rokoch (5,4 mld. Sk v roku 1996 a 5,3 mld. Sk v roku 1997). Prírastok neterminovaných vkladov sa sústredil do prvých dvoch dekád novembra, kým v poslednej dekáde zaznamenali mierny pokles,“ uvádza menový prehľad NBS. K nárastu došlo aj pri terminovaných vkladoch, ktoré vzrástli v novembri o 1,2 mld. Sk a naďalej tak pokračoval ich rastový trend. Vklady v cudzej mene sa v novembri medzimesačne znížili o 1,1 mld. Sk. „Pravdepodobne to súviselo so stabilizáciou výmenného kurzu slovenskej koruny, s tým súvisiacim znížením devalvačných očakávaní verejnosti, realizáciou zisku z kurzových rozdielov, potrebou korunových zdrojov, ako aj s úrokovým diferenciálom medzi korunovými vkladmi a vkladmi v cudzej mene,“ konštatuje NBS. V rámci štruktúry peňažnej zásoby došlo v dôsledku vývoja jej jednotlivých komponentov k miernemu nárastu podielu peňazí M1. V porovnaní s východiskom roka, ako aj s rovnakým obdobím minulého roka bola však ich váha v štruktúre peňažnej zásoby výrazne nižšia. Podiel kvázipeňazí naopak medzimesačne mierne poklesol. Celkové úvery (úvery podnikateľskému sektoru, obyvateľstvu, ústredným a miestnym orgánom na mimorozpočtové potreby, iné úvery a úvery NBS) vzrástli v novembri o 2,5 mld. Sk, z toho v korunovej oblasti o 1,4 mld. Sk a v cudzej mene o 1,1 mld. Sk. Stav úverov ku koncu novembra bol 396,8 mld. Sk, z toho korunových úverov 340,0 mld. Sk a úverov v cudzej mene 56,8 mld. Sk. Rast korunových úverov sa realizoval v podnikateľskej sfére (0,9 mld. Sk) a v sektore obyvateľstva (0,6 mld. Sk). Od začiatku roka vzrástli celkové úvery o 11,1 mld. Sk, z toho korunové o 0,9 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 10,2 mld. Sk. V novembri minulého roka korunové úvery medzimesačne vzrástli o 0,2 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 2,3 mld. Sk. Medziročná zmena celkových úverov predstavovala 2,4 %, korunové úvery poklesli o 1 % a úvery v cudzej mene vzrástli o 28,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS