ČLÁNOK
MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND – PREDBEŽNÉ ZÁVERY, 9. mája 2001
15. mája 2001

1. Počas niekoľkých posledných mesiacov misia MMF viedla intenzívne rozhovory so slovenskými orgánmi o zásadných otázkach hospodárskej politiky. V marci tieto rozhovory vyústili do prijatia programu, ktorého realizáciu bude monitorovať tím MMF. Program zahŕňa hospodárske ciele a stratégiu vlády na niekoľko nasledujúcich rokov s dôrazom na opatrenia, ktoré treba realizovať v roku 2001 na dosiahnutie týchto cieľov. V marci vláda schválila Vyhlásenie o hospodárskej politike, ktoré obsahuje hlavné makroekonomické parametre pre rok 2001 a stratégiu na budúce obdobie. Vláda už začala realizovať túto stratégiu, pričom činnosť v rámci monitorovaného programu SMP sa vyvíja priaznivo (Tabuľka č. 1). Cieľom tejto správy je prehľad vývoja od poslednej konzultácie podľa článku 4, hodnotenie rizík hospodárskeho vývoja na Slovensku a poskytnutie odporučení k zásadným otázkam stratégie. Členovia misie vyjadrujú vďaku za poskytnutú spoluprácu a kolegiálnosť ako aj kvalitu diskusií. Je vždy potešením viesť diskusiu o zásadných otázkach stratégie so zástupcami slovenských orgánov, ktorým členovia misie želajú veľa ďalších úspechov.

2. Snaha vlády stabilizovať hospodárstvo a zrýchliť štrukturálne reformy prináša výsledky. Minulý rok sa dosiahli významné úspechy. Došlo k ďalšiemu zníženiu makroekonomickej nerovnováhy, hlavne vďaka prísnemu zameraniu fiškálnej politiky počas takmer celého roku 2000 a významným zvýšeniam štátom regulovaných cien. Značné zvýšenie vývozu podporilo rast reálneho HDP v roku 2000 o 2,2 %, zatiaľ čo klesajúca inflácia a udržateľný fiškálny deficit umožnili Národnej banke Slovenska (NBS) uvoľniť menovú politiku niekoľkými miernymi zníženiami úrokovej sadzby. Najnovšie údaje, ktoré máme teraz k dispozícii, sú povzbudzujúce: počas prvých mesiacov roku 2001 sa významne zvýšil maloobchodný predaj, priemyselná výroba a výstavba, zatiaľ čo inflácia ďalej klesala. Rovnako pokročila reštrukturalizácia a privatizácia bánk vo vlastníctve štátu a sľubne napreduje niekoľko ďalších štrukturálnych reforiem.

3. Treba, aby vláda použila tento úspech ako základ pre ďalší rozvoj a zaistila, aby sa nestratili dosiahnuté pozitíva. Vo vláde a v spoločnosti je všeobecná zhoda, že najbližšími úlohami sú:

4 dosiahnutie vládnych fiškálnych cieľov, čo bude okrem iného vyžadovať obmedzenie výdavkov, veľké úsilie zlepšiť výber daní a súbežne s tým prísne dodržanie plánov vlády týkajúcich sa štrukturálnych reforiem vo fiškálnej oblasti,

4 zníženie nezamestnanosti, ktoré sa stalo ústrednou politickou témou,

4 udržanie nízkej inflácie pri zamedzení prudkého zhodnotenia reálneho výmenného kurzu neodrážajúceho rast produktivity, čo si vyžiada starostlivé riadenie skladby makroekonomickej politiky,

4 posilnenie finančného systému (vrátane prijatia proaktívneho prístupu v bankovom dohľade), ktorý bude rozhodujúci v prevencii vzniku opätovných problémov v bankovom sektore.

4. Členovia misie identifikujú niekoľko rizík, ktoré vláda bude musieť razantne riešiť:

4 Je ohrozený zámer udržať v roku 2001 deficit verejnej správy na úrovni 3,9 % HDP. Príjmy počas prvých štyroch mesiacov roka nedosiahli rozpočtovanú úroveň, pričom prebiehajú diskusie o ďalšom znížení daní. Výdavky, najmä na sociálne dávky, sa vyvíjajú oveľa vyššie, ako sa očakávalo.

4 Financovanie niekoľkých iniciatív vlády v roku 2001 môže byť ohrozených z dôvodu oneskorenia privatizácie SPP. Ak by vláda začala realizovať tieto iniciatívy pri použití náhradného financovania, bude musieť spolu s NBS starostlivo koordinovať zdroj a načasovanie tohto financovania, aby nedošlo k narušeniu finančných trhov.

4 Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa zvyšuje a môže v roku 2001 nakoniec značne prekročiť 5% HDP, teda viac ako je plánované v rámci programu. I keď je inflácia utlmená, súčasné podmienky nevytvárajú dostatočný priestor pre ďalšie uvoľnenie menovej politiky.

4 Globálne spomalenie hospodárskeho rastu tiež predstavuje pre Slovensko určité riziká ekonomického poklesu. Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov môže dôjsť k značnému spomaleniu rastu na vývozných trhoch Slovenska, predovšetkým v Západnej Európe. Môže si to vyžiadať určité úpravy stratégie v nasledujúcom období.

4 Oneskorenie veľmi potrebného zlepšenia bankového dohľadu by mohlo oslabiť finančný systém. Zvýšenie kvality pracovníkov bankového dohľadu a skvalitnenie dohliadok na mieste by sa už ďalej nemali odkladať.

Makroekonomický rámec

5. Hospodársky výhľad na rok 2001 je povzbudzujúci a je založený na projekcii zrýchlenia rastu reálneho HDP na viac ako 3 %, pričom hlavným zdrojom rastu je domáci dopyt. Sila domáceho dopytu odráža oživenie osobnej spotreby i investícií, pričom ju podporujú vyššie reálne príjmy domácností, nízke reálne úrokové sadzby a do určitej miery expanzívna fiškálna politika. Očakáva sa, že inflácia bude naďalej klesať a dosiahne úroveň blízko spodnej hodnoty cieľového rozpätia 6,7-8,2 % určeného vládou na koniec decembra 2001.

6. Náhle zvýšenie deficitu obchodnej bilancie a potenciálne zvýšenie deficitu bežného účtu však spôsobujú obavy. V posledných mesiacoch náhle a prudko vzrástol dovoz, čo bolo výsledkom tlaku domáceho dopytu, zatiaľ čo vývoz naďalej rástol pomalším tempom. Dôsledkom tohto bolo výrazné zvýšenie deficitu tovarovej obchodnej výmeny v prvom štvrťroku 2001, pričom deficit bežného účtu platobnej bilancie za celý rok môže dosiahnuť hodnotu okolo 5,5 % HDP. I keď sa plánuje tento deficit financovať zväčša priamymi zahraničnými investíciami, ktoré by v závislosti od načasovania privatizácie SPP mohli dosiahnuť 12 % HDP , nárast deficitu bežného účtu platobnej bilancie zvyšuje externú zraniteľnosť.

Fiškálna politika a štrukturálne fiškálne reformy

7. Členovia misie sú presvedčení, že pri pokračovaní v obmedzovaní výdavkov by vláda mala byť schopná dosiahnuť svoj zámer udržať deficit verejnej správy v roku 2001 -na úrovni 3,9 % HDP. Menové údaje o pozícii vlády naznačujú, že cieľový deficit za prvý štvrťrok v rámci monitorovaného programu SMP bol bez problémov splnený (viď Tabuľku č. 1), pričom predbežné údaje za štátny rozpočet a štátne fondy potvrdzujú, že indikatívne dielčie výdavkové limity boli tiež splnené.

8. Ako však už bolo spomenuté predtým, počas zostávajúceho obdobia roka budú existovať potenciálne tlaky na verejné financie, ktoré treba riešiť. Členovia misie si uvedomujú, že môže dôjsť k prekročeniu sociálnych dávok v dôsledku nedávnych legislatívnych zmien týkajúcich sa príspevku na bývanie a detských prídavkov, ako aj možnej úpravy dávky životného minima a vyššej ako sa predpokladalo nezamestnanosti. Ďalšie tlaky sa môžu prejaviť, pokiaľ k zvýšeniu dôchodkov dôjde skôr, než sa potvrdí trend vyššieho ako sa predpokladalo výberu poistného. Keďže tieto výdavky by predstavovali záväzok štátu a nemohli by sa oddialiť alebo nerealizovať bez vzniku nedoplatkov, vláda by mala dodržať cieľové výdavky verejnej správy odsúhlasené v rámci monitorovaného programu SMP tak, že v prípade potreby zníži výdavky, ktoré nevyplývajú zo zákona. V tejto súvislosti bude v súlade s vládnym programom dôležité zabezpečiť prísne dodržanie výdavkového limitu s tým, že dodatočné výdavky nevyplývajúce zo zákona sa uskutočnia len za predpokladu neprekročenia cieľového deficitu pre rok 2001. Členovia misie predovšetkým odporúčajú, aby sa časový harmonogram a financovanie výstavby diaľnic podmienili vyššími než sa rozpočtovalo výnosmi daní a/alebo znížením iných výdavkov nevyplývajúcich zo zákona. Nakoniec vláda by mala realizovať opatrnú mzdovú politiku, aby nedošlo k prekročeniu rozpočtových cieľov a aby tak nabádala súkromný sektor k striedmosti v mzdovej oblasti.

9. Návrhy na zníženie daní by navyše mohli znemožniť dosiahnutie krátkodobých fiškálnych cieľov a strednodobého zámeru pokračovať vo fiškálnej konsolidácii. Predovšetkým čo sa týka dane z príjmov právnických osôb, po nedávnom znížení daňovej sadzby na 29 % je priestor pre jej ďalšie zníženie dosť obmedzený. V súčasných podmienkach vysokej nezamestnanosti by vyššou prioritou pravdepodobne bolo zníženie odvodov zo mzdy . Členovia misie však v tomto štádiu odporúčajú veľmi opatrný prístup v daňovej politike, vrátane oddialenia ďalšieho zníženia daní, až kým nedôjde k zlepšeniu vo výbere v dôsledku lepšej správy daní a rozšírenia daňového základu.

10. Členovia misie podporujú zámer vlády dosiahnuť v roku 2002 deficit verejnej správy nepresahujúci 3,5% HDP. Takýto deficit by bol v súlade so strednodobými zámermi vlády a medzi iným by pomohol rozvoju činností súkromného sektora a prispel k vonkajšej stabilite. Členovia misie oceňujú zefektívnenie rozpočtového procesu a zvýšenie transparentnosti činností verejnej správy aj prostredníctvom skorej prípravy rozpočtu a integrácie štátnych fondov do rozpočtu.

11. Členovia misie sú toho názoru, že súčasné a prognózované priaznivé hospodárske prostredie (hospodárske oživenie a predpoklady dynamického rastu) vytvára vynikajúcu príležitosť realizovať niektoré dôležité fiškálne reformy. Vláda by mala zintenzívniť snahu o reformu daňovej správy v súlade s odporúčaniami misií technickej pomoci MMF, posilniť riadenie verejných financií, prijať legislatívu upravujúcu kontrolu prijímania pôžičiek zo strany miestnych a územných samospráv a vytvoriť strednodobú stratégiu na riešenie nedostatkov v systéme zdravotníctva a zlepšenie kvality služieb zdravotnej starostlivosti. Medzi ďalšie naliehavé priority patrí zlepšenie finančnej situácie systému dôchodkového poistenia a jeho príprava na realizáciu komplexnej reformy, zabezpečenie kontroly nad pomocou poskytovanou štátnym podnikom z rozpočtu, sprísnenie kritérií nároku na štátne dávky a dávky sociálnej pomoci a zracionálnenie ich spravovania.

12. V krátkodobom časovom horizonte je tiež naliehavo potrebné zlepšiť koordináciu umiestňovania vnútorných dlhových nástrojov zo strany Ministerstva financií SR a sterilizačných operácií uskutočňovaných NBS. Pokiaľ sa tieto operácie nebudú koordinovať, môžu mať negatívne dôsledky pre financovanie rozpočtu a potenciálne narušovať finančné trhy. Preto bude rozhodujúca úzka koordinácia medzi ministerstvom a NBS. Členovia misie považujú prizvanie zástupcu NBS zúčastňovať sa na činnosti aukčného výboru ministerstva iba za prvý krok. Tento krok je vítaný a verme, že je predzvesťou zintenzívnenia spolupráce medzi spomenutými inštitúciami v širokej oblasti.

Menová a devízová politika

13. Misia sa nazdáva, že treba zachovať súčasné zameranie menovej politiky, pretože jej ďalšie uvoľnenie by mohlo ohroziť vonkajšie zámery programu. Súhlasí s názorom NBS, že pokiaľ sa zachová fiškálna disciplína založená na prísnom dodržiavaní výdavkových limitov a bude naďalej dochádzať iba k miernemu zvýšeniu miezd, v dohľadnom období by sa nemali prejaviť väčšie tlaky na zvýšenie inflácie alebo výmenný kurz. Údaje za prvý štvrťrok 2001 naznačujú, že zatiaľ je tomu skutočne tak: medziročná inflácia bola o 0,1 percentného bodu nižšia ako dolná hranica indikatívneho pásma, pričom kurz koruny voči euru zostáva od polovice januára stabilný aj bez intervencií centrálnej banky. Napriek uvedenému súčasné trendy na bežnom účte platobnej bilancie, ktoré odzrkadľujú tlak domáceho dopytu, naznačujú, že ďalšie uvoľnenie menovej politiky by nateraz nebolo žiaduce.

14. Súčasná úroveň výmenného kurzu je vo všeobecnosti primeraná a podľa všetkého nespôsobuje žiadne problémy nedostatočnej konkurencieschopnosti. Misia podporuje politiku NBS, ktorá uskutočňuje intervencie na devízovom trhu iba na predchádzanie krátkodobých výkyvov kurzu koruny voči euru, avšak nebráni dlhodobým trendom vývoja slovenskej meny. Režim plávajúceho kurzu, ktorý uplatňuje Slovenská republika, spolu s tým, že NBS neposkytuje žiadne explicitné záruky podpory určitého rozpätia výmenného kurzu, zodpovedá postoju príslušných orgánov, ktoré považujú znižovanie inflácie za prevládajúci aspekt menovej politiky.

Skladba makroekonomickej politiky a perspektívne riziká

15. Schodok zahraničného obchodu v oblasti tovarovej výmeny, ktorý sa v prvom štvrťroku 2001 ukázal podstatne vyšší, ako sa očakávalo, znova oživuje hrozbu deficitu na bežnom účte platobnej bilancie, čo zase nastoľuje otázku, či je vhodná súčasná skladba makroekonomickej politiky. V podmienkach rastúceho domáceho dopytu, ktorý ešte väčšmi podporí výplata dlhopisov Fondu národného majetku počas nasledujúcich mesiacov tohto roku , budú musieť rozhodujúce orgány dávať pozor, aby nedošlo k opätovnému vzniku vonkajšej a vnútornej makroekonomickej nerovnováhy. Za týchto podmienok, ale aj v svetle vonkajšieho diania predstavitelia NBS naznačujú neochotu centrálnej banky ďalej znižovať úrokové sadzby aj napriek nízkej inflácie. Pokiaľ však dôjde k zosilneniu vnútorných tlakov, vrátane realizácie fiškálnych rizík a ešte ďalšieho prehĺbenia schodku na bežnom účte platobnej bilancie, bolo by skutočne možné uvažovať o sprísnení zamerania menovej politiky. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a zanedbateľné inflačné tlaky by sa korigujúce opatrenia podľa názoru misie mali zamerať hlavne na fiškálnu politiku. Prísnejšia menová politika by totiž zvýraznila tlaky, ku ktorým by mohlo dôjsť po predpokladanom príleve kapitálu v neskoršom období tohto roku alebo začiatkom budúceho roku, a tak by potenciálne vznikol začarovaný kruh, pri ktorom nové prílevy kapitálu by v dôsledku jeho použitia na vnútornom trhu viedli k tlakom na zhodnotenie kurzu koruny a ďalšiemu sprísneniu menovej politiky. Preto bude dôležité, aby sa zásadná reakcia na vonkajšie tlaky spôsobené domácim dopytom sústredila na úpravu skladby makroekonomickej politiky smerom k sprísneniu zamerania fiškálnej politiky, vrátane neskoršieho použitia výnosov z privatizácie.

16. Riziká spomalenia tempa ekonomického rastu vo vonkajšom prostredí by mohli znásobiť problémy, ktorým čelí vláda, ohroziť splnenie zámerov programu a skomplikovať reakciu prostriedkami makroekonomickej politiky. Ako sa už konštatovalo, Slovensko je zraniteľné voči výraznejšiemu ako sa očakávalo spomaleniu globálnej ekonomickej aktivity. Misia odporúča, aby sa v prípade realizácie tohto scenára najprv umožnilo znehodnotenie výmenného kurzu a aby sa zvážil rozsah možného uvoľnenia menovej politiky. Aj keď v tomto prípade by bolo vhodné automatické použitie opatrení na stabilizáciu vo fiškálnej oblasti, neexistuje veľký priestor na ich uplatnenie, pretože expanzná fiškálna politika by len zhoršila zraniteľnosť Slovenska. V krátkodobej perspektíve neistota čo sa týka zdrojov financovania zvyšuje citlivosť krajiny na vonkajšie otrasy v podmienkach ekonomicky sa oslabujúceho medzinárodného prostredia. Z toho hľadiska možné prieťahy pri príleve priamych zahraničných investícií v súvislosti s privatizáciou zdôrazňujú nutnosť obozretnosti. Vláda by preto mala byť mimoriadne opatrná, aby nerealizovala výdavky v očakávaní výnosov alebo prítoku prostriedkov z financovania, ku ktorým nemusí dôjsť alebo ktoré sa môžu zrealizovať iba sčasti.

Nezamestnanosť

17. Misiu znepokojujú ekonomické a sociálne dôsledky trvalo vysokej miery nezamestnanosti. Po určitom poklese nezamestnanosti v druhej polovici roku 2000, ktorý sa pripisuje najmä realizácii dočasného programu verejnoprospešných prác, sa miera nezamestnanosti vrátila na úroveň okolo 20 percent, aj keď oficiálne čísla určite nadhodnocujú skutočný počet ľudí bez práce. Pracovníci misie po preskúmaní problému nezamestnanosti konštatujú, že jej značná časť má necyklickú povahu. Nezamestnanosť v podstate odzrkadľuje kolaps výroby počas prvých rokov ekonomickej transformácie, kedy viaceré podniky stratili svoje odbytiská (napríklad ťažké strojárstvo a zbrojárstvo), pokračujúci rast pracovných síl, ale do značnej miery aj deformácie štruktúry stimulov (napríklad malé rozdiely medzi mzdou a dávkami podpory v nezamestnanosti u pracovníkov s nízkymi tarifnými platmi, nedostatočná adresnosť sociálnych transferov a sledovanie ich nárokovateľnosti, ako aj vysoké sadzby odvodov z miezd). Misia chce zdôrazniť, že významným faktorom pôsobiacim proti zamestnávaniu pracovných síl je vysoká sadzba odvodov do sociálnych fondov, teda problém, ktorý si vyžaduje riešenie v strednodobej perspektíve. Tieto vysoké odvody na jednej strane pôsobia proti oficiálnemu zamestnávaniu pracovníkov, na strane druhej podporujú prácu v neformálnej ekonomike, a tým znižujú schopnosť vlády vyberať dane a zvyšujú finančné napätie v oblasti sociálnych výdavkov.

18. Veľmi vysoká miera nezamestnanosti naliehavo upozornila na význam problémov trhu práce z krátkodobej a dlhodobej perspektívy a je povzbudzujúce, že príslušné orgány prediskutovali možnosti riešenia nezamestnanosti a uskutočnili opatrenia zamerané na reformu trhu práce a obmedzenie práce načierno. Napriek tomu, že hospodársky rast a štrukturálna politika podporujúca rozvoj súkromného sektora pozitívne ovplyvnia zamestnanosť, nemusia však stačiť na to, aby výraznejšie znížili nezamestnanosť. V krátkodobej perspektíve je pravdepodobné, že nezamestnanosť zostane na vysokej úrovni, aj keď je zároveň pravdepodobné, že miera nezamestnanosti už má svoj najvyšší bod za sebou. Misia pozitívne hodnotí stratégiu zamestnanosti obsiahnutú v Národnom pláne zamestnanosti. Vzhľadom na štrukturálnu povahu nezamestnanosti sa javí vhodný dôraz na zlepšenie schopnosti rizikových skupín zamestnať sa, ako aj pozornosť venovaná rozvoju malých a stredných podnikov. Misia zároveň odporúča rozhodnejšie postupovať v smere zvýšenia flexibility trhu práce. Treba zjednodušiť postupy príjímania pracovníkov do zamestnania a rozviazania pracovného pomeru, pričom diferencované stanovenie výšky sociálnych dávok (ale aj minimálnej mzdy) s prihliadnutím na životné náklady v príslušných regiónoch by stimulovalo tvorbu pracovných miest v chudobnejších regiónoch. Misia víta opatrenia na zamedzenie nelegálnej práce, avšak sa obáva, že nemusia dostatočne stimulovať prestup z nezákonnej práce do oficiálneho zamestnania.

Stabilita bánk a bankový dohľad

19. Stabilita bánk stále zostáva zdrojom znepokojenia. Koncom roku 2000 problémové úvery klasifikované v zmysle kritérií NBS predstavovali podľa údajov samotnej NBS viac ako 15 percent všetkých úverov. Napriek tomu, že 67 percent problémových úverov je krytých opravnými položkami, celková výška takých úverov by pri uplatnení medzinárodných štandardov mohla byť ešte vyššia. Tento pretrvávajúci problém nízkej kvality aktív by popri tom, že ohrozuje stabilitu bánk, mohol mať aj fiškálne dopady v budúcnosti.

20. Misia víta návrh nového zákona o bankách, ktorý by mal prispieť k aproximácii právneho rámca Slovenska k normám EÚ. Návrh zákona obsahuje zlepšenia posilňujúce kompetencie dohľadu, a to tým, že zavádza ustanovenie o „promptných nápravných opatreniach“, zdokonaľuje riadenie na úrovni správnych orgánov, zlepšuje definíciu osôb v osobitnom vzťahu k banke, rozširuje koncepciu konsolidovaného dohľadu a pridáva ustanovenia o riadení rizík. Príslušné orgány prednedávnom ukončili diagnostické hodnotenie bankového dohľadu podľa Základných bazilejských zásad. Na zvýšenie účinnosti bankového dohľadu však bude treba zdokonaliť normy upravujúce obozretné podnikanie, a síce zrušiť úročenie problémových úverov, zdokonaliť pravidlá klasifikácie úverov, výpočtu kapitálovej primeranosti a normy účtovníctva.

21. Napriek tomu, že príslušné orgány uskutočnili pozitívne kroky smerom k reštrukturalizácii štátnych bánk a posilnenia regulačného systému, zostávajú viaceré naliehavé úlohy. Realizácia účinného bankového dohľadu zostáva veľmi slabá, hlavne v dôsledku nedostatočných možností vynútenia práva a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov dohľadu. Bankový dohľad doteraz značne zdôrazňoval sledovanie bánk na diaľku formou analýzy údajov vykazovaných bankami, pri ktorých sú pravdepodobné určité deformácie. Na druhej strane, dohliadky na mieste boli nedostatočné, čo je sčasti zapríčinené nedostatkom zdrojov (na útvare dohliadok na mieste pracuje 13 inšpektorov). Tento problém spolu s nedostatočne energickým používaním donucovacích opatrení vyústil do nákladného a rušivého procesu ozdravenia bánk. Je preto veľmi dôležité, aby NBS výrazne posilnila dohliadky na mieste, kládla väčší dôraz na včasnú detekciu problémových bánk, a tak predišla akumulácii problémových úverov.

22. Snahy o posilnenie regulácie bankovníctva a donucovacích kompetencií napokon nedosiahnu svoje zámery, pokiaľ ich nepodporia zlepšenia týkajúce sa zručností, metód a počtov pracovníkov bankového dohľadu. Príslušné orgány by preto mali energicky a bezodkladne uviesť do života Plán rozvoja bankového dohľadu dohodnutý so Svetovou bankou, zabezpečiť funkcii bankového dohľadu potrebnú samostatnosť pri realizácii jej činností a prideliť jej dodatočné finančné a ľudské zdroje.

Privatizácia, riadenie a právny rámec

23. Na zabezpečenie udržateľnosti reforiem je nevyhnutné ukončiť reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk a pokračovať v reštrukturalizácii a privatizácii podnikov vo verejnom sektore. Misia víta ďalší pokrok pri privatizácii bánk a vyzýva príslušné orgány, aby ukončili predaj VÚB, energicky napredovali v IRB, dodržali vlastný harmonogram privatizácie SPP a Transpetrolu, ako aj urýchlene pokračovali v reforme odvetvia výroby a rozvodu elektrickej energie so zámerom uskutočniť jeho transformáciu pred privatizáciou.

24. Misia víta snahu príslušných orgánov o zdokonalenie právneho rámca a kvality riadenia podnikov. Novela zákona o konkurze a vyrovnaní zjednodušila začiatok konkurzného konania, časovo obmedzila proces vyrovnania, poskytla veriteľom väčšie právomoci pri uskutočnení tohto procesu a väčšmi zdôraznila aspekt reštrukturalizácie na úkor likvidácie. Misia vyzýva urýchlene zosúladiť normy účtovníctva platné v Slovenskej republike s Medzinárodným účtovnými štandardmi, uskutočniť reformu režimu záložného práva, novelizovať Obchodný zákonník a pripraviť návrh nového zákona o cenných papieroch. Uvedené opatrenia by nielen stimulovali domáce podnikateľské aktivity, ale podporili by aj priame zahraničné investície.

Problémy štatistiky

25. Príslušné orgány sa musia zaoberať zostávajúcimi nedostatkami slovenskej štatistiky a realizovať odporúčania nedávnej multisektorálnej misie MMF. Najväčšie nedostatky sa týkajú konzistentnosti a kvality údajov o reálnom sektore hospodárstva. Zároveň existuje potreba lepšej transparentnosti a koordinácie v oblasti fiškálnych účtov, najmä medzi rozpočtovými a mimorozpočtovými jednotkami. Okrem toho treba zlepšiť súčinnosť pri práci odborníkov na zber štatistických údajov, aby sa zabezpečila častejšia a včasnejšia kontrola konzistentnosti údajov o vonkajšej, fiškálnej a menovej oblasti. Uvedené štatistické problémy sa stanú osobitne dôležité pri monitorovaní štvrťročných postupových ukazovateľov v súlade s programom SMP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS