ČLÁNOK
Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s Investors Service znížila ratingové ohodnotenie finančnej sily Všeobecnej úverovej banky a Slovenskej sporiteľne medzi najnižšie hodnoty, aké táto agentúra
21. septembra 1998

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s Investors Service znížila ratingové ohodnotenie finančnej sily Všeobecnej úverovej banky a Slovenskej sporiteľne medzi najnižšie hodnoty, aké táto agentúra udeľuje. Rating finančnej sily VÚB znížila zo stupňa D na E, rating finančnej sily Slovenskej Sporiteľne z D na E+. Horší stupeň ako E v škále hodnotenia Moody´s pritom už neexistuje. Moody´s hodnotí banky, ktorých finančná sila je ohodnotená stupňom E týmito slovami: „Tieto banky vykazujú veľmi slabú vnútornú finančnú silu, vyžadujú alebo môžu vyžadovať pravidelnú vonkajšiu podporu. Banky s týmto ratingom sú buď subjekty s diskutabilnou hodnotou, alebo s výrazne nedostatočnými finančnými fundamentmi alebo pôsobiace vo výrazne nestabilnom prostrední. Napriek zníženiu ratingu ich finančnej sily Moody´s potvrdila ostatné ratingy týchto bánk. Ich dlhodobé ratingy vkladov ponechala na úrovni Ba2 a ratingy podriadených dlhov na úrovni Ba1. Tieto ratingové hodnotenia totiž berú do úvahu aj prípadnú pomoc zvonka, pričom rating finančnej sily hodnotí iba jej vnútorné ukazovatele. Moody’s odôvodnila zníženie ratingu finančnej sily najväčších slovenských bánk klesajúcou ziskovosťou, vysokým podielom problémových úverov, ale aj náročným ekonomickým prostredím Slovenska. Neúčinná legislatíva v oblasti bankrotov a obmedzené možnosti odpustenia daní pri neplatení úrokov a neochota štátu uhrádzať úrokové straty z určitých úverov znemožnili reštrukturalizáciu úverových portfólií VÚB a SLSP. Podľa agentúry sú tieto banky náchylné k ďalšiemu zvýšeniu podielu problémových úverov, najmä v prípade zhoršenia ekonomického prostredia v SR, ktoré je stále viac pravdepodobné. K zníženiu úverových a vkladových ratingov nepristúpilo Moody´s, pretože za veľmi pravdepodobnú pokladá možnosť podpory týchto bánk štátom, ktorý je ich majoritným vlastníkom. Dôveru v prípadnú štátnu podporu má Moody´s hlavne kvôli významnej úlohe, ktoré majú VÚB a SLSP na slovenskom finančnom trhu. Podľa ratingovej agentúry má VÚB vedúcu pozíciu medzi slovenskými bankami, hlavne v oblasti potrieb podnikov. Podiel VÚB na trhu úverov je totiž okolo 30 % a jej podiel na bankových vkladoch v SR asi 25 %. Moody´s však poukazuje na to, že VÚB má veľmi vysoký podiel klasifikovaných úverov, nedostatočnú úhradu úrokových strát a nízke kapitálové vybavenie. Turbulencie na obmedzenom slovenskom peňažnom trhu spolu s vyššími prevádzkovými nákladmi kvôli rozširovaniu služieb a modernizácii informačného systému znížili prevádzkový zisk banky. VÚB zaznamenala v minulom roku dokonca prevádzkovú stratu kvôli veľmi nízkym úrokovým ziskom a rastúcim režijným nákladom. VÚB má vďaka svojmu reštrukturalizačnému programu dočasnú výnimku z plnenia pravidiel NBS o minimálnej 8-percentnej kapitálovej primeranosti. Na konci minulého roka dosiahla jej kapitálová primeranosť 6,23 %, pretože musela do týchto výsledkov zakalkulovať nižšie prevádzkové výsledky. Ako stále menej pravdepodobná sa však Moody´s javí možnosť, že VÚB sa podarí ukončiť reštrukturalizačný program do konca roku 1999 bez štátnej podpory. Zákon o revitalizácii podnikov z roku 1997, ktorý má chrániť určité strategické podniky od možnosti bankrotu pripomína skôr nástroj na odklad ako na urýchlenie vyčistenia portfólia VÚB prostredníctvom zvýšenia účasti veriteľov na zlepšení finančnej disciplíny podnikov. „VÚB síce zvýšila svoje primárne vklady, naďalej však zostáva závislá na zdrojoch z medzibankového trhu,“ dodala Moody´s. Slovenská sporiteľňa je najväčšou bankou v SR a má dominantné postavenie pri činnostiach zameraných na drobných vkladateľov. Spravuje viac ako 50 % účtov drobných veriteľov aj keď jej podiely na trhoch klesali pod vplyvom tvrdej konkurencie. Napriek dostatočnej likvidite a nízkym nákladom, ziskovosť banky sa nachádza pod tlakom. Situácia na malom medzibankovom trhu Slovenska spôsobila výrazné zvýšenie konkurencie na trhu primárnych vkladov a znížila tak čisté úrokové výnosy banky. Výsledky banky sú výrazne závislé od jej treasury manažmentu. Potrebuje pokračovať v rozvoji úverových kapacít, obmedzuje ju však pritom kapitálová primeranosť a náročné podmienku trhu. Snaha banky modernizovať informačný systém rozširovať služby vyústila do rastu režijných nákladov. Veľké percento úverov poskytnutých Slovenskou sporiteľňou je patrí rovnako medzi klasifikované ako neštandardné a banka patrí zaznamenáva pokles úrokových ziskov aj keď úvery predstavujú iba nízky podiel na celkových aktívach. Keďže Slovenská sporiteľňa nezískala pri transformácii také veľké množstvo úverov ako VÚB (Odhaduje sa, že 85 % problémových úverov VÚB získala pri transformácii), rozsah klasifikovaných úverov a tým aj poklesu úrokových ziskov nie je až taký značný ako vo VÚB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS