ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA
29. januára 2002

REÁLNA EKONOMIKA A HOSPODÁRSKA POLITIKA
Ministerka financií Brigita Schmögnerová v stredu informovala médiá, že v pondelok podá do rúk prezidenta republiky Rudolfa Schustera demisiu. Nový kandidát Strany demokratickej ľavice na post ministra financií SR je František Hajnovič. Pôsobí v súčasnosti ako vedúci oddelenia Národohospodárskych a menových štúdií Národnej banky Slovenska.

Vláda v stredu schválila finančné memorandum Osobitný program na podporu odstavenia jadrových elektrární a následných opatrení v energetickom sektore pre Slovensko v roku 2001.

V roku 2001 v Košickom kraji vytvorili 8328 nových pracovných miest v rámci projektu verejnoprospešných prác. Z predošlého roku predĺžili ďalších 2280 pracovných miest.

Podiel aktívneho zahraničného cestovného ruchu dosiahol vlani ku koncu septembra 2,5 % HDP Slovenska. V danom období sa na Slovensku oficiálne ubytovalo takmer 2,5 milióna návštevníkov, čo je 12,5-percentný medziročný nárast.

FIŠKÁLNA POLITIKA
Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky skončilo ku koncu minulého roka schodkom vo výške 44,371 mld. Sk. Po vylúčení výdavkov na reštrukturalizáciu úverového portfólia bánk vo výške 8,048 mld. Sk predstavuje schodok z bežného rozpočtového hospodárenia 36,322 mld. Sk.

Poľnohospodári z kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie získajú po pričlenení ich krajín do EÚ v niekoľkých prvých rokoch podporu vo forme priamych platieb, predstavujúcu iba 10 – 15 % z úrovní, ktoré dostávajú poľnohospodári súčasných členských krajín.

Rozvoj domáceho kapitálového trhu ako i jeho internacionalizácia spôsobil v roku 2001 odklon Ministerstva financií SR od emisií štátnych dlhopisov v cudzej mene. Tento proces bude pravdepodobne pokračovať aj v najbližších rokoch. Opätovný vstup vlády SR na medzinárodný trh dlhopisov neočakáva Banková rada Národnej banky Slovenska skôr ako v roku 2003.

Vláda v stredu prerušila rokovanie o poskytnutí úveru od Svetovej banky vo výške 23,5 mil. USD. Úver má Slovenská republika použiť na financovanie Projektu reformy správy sociálnych dávok.

Niektoré ustanovenia rozsiahlej novely zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od januára tohto roku, sa musia použiť aj pri zdaňovaní príjmov minulého roka.

MENOVÁ POLITIKA
V prvých mesiacoch tohto roka bude vývoj inflácie podľa Národnej banky Slovenska charakterizovať výraznejšie medziročné zníženie jej dynamiky v súvislosti s nižším rozsahom administratívnych zásahov do cenovej hladiny. NBS očakáva, že v priebehu prvého polroka by celková inflácia mohla poklesnúť pod 4 %. Centrálna banka pritom ani v roku 2002 nepredpokladá výraznejší vplyv dopytových faktorov na vývoj jadrovej inflácie. Aj naďalej by mal pretrvávať tlmiaci efekt vysokej nezamestnanosti a konkurenčného prostredia v maloobchode.

Podľa správy NBS z oblasti bankového medzi príčiny pádu niektorých slovenských bánk možno zaradiť nedôsledné dodržiavanie požiadaviek tzv. „corporate governance“, čo predstavuje dodržiavanie zásad spoločného riadenia a kontroly bankových činností v oblasti rozdelenia právomocí a zodpovedností vrcholového manažmentu, dozornej rady a útvaru vnútorného auditu a kontroly.

V piatok Banková rada NBS rozhodla o tom, že hlavné úrokové miery NBS zostávajú aj naďalej nezmenené.

PLATOBNÁ BILANCIA
Bežný účet platobnej bilancie skončil za obdobie január až október minulého roka so schodkom 60,485 mld. Sk. Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 13,267 mld. Sk. Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu októbra s prebytkom 150,3 mil. Sk a finančný účet s kladným saldom 38,972 mld. Sk.

Záporné saldo v zahraničnom obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami dosiahlo za uplynulý rok 20,273 mld. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2000 prehĺbenie salda o 27,2 %, teda o 3,445 mld. Sk.

Devízové rezervy Slovenska predstavovali k 23. januáru 6,5447 mld. USD, za posledný týždeň to predstavuje nárast o 54,7 mil. USD.

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH
V pondelok sa uskutočnila aukcia ročných štátnych dlhopisov, na ktorej sa Ministerstvu financií podarilo upísať celý plánovaný objem 2 mld. Sk, pričom celkový dopyt predstavoval 4,66 mld. Sk. Banky ku koncu piatkového obchodovania deponovali na účtoch PMR v NBS 25.195 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje plnenie na 99.10%. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu 2-ročných štátnych dlhopisov s pevne stanoveným výnosom 7,65%, na ktorej plánuje umiestniť 2 mld. Sk. MF opätovne znížilo výnos, avšak predpokladáme, že dopyt na aukcii bude dostatočný a ministerstvu sa podarí umiestniť celú emisiu.

DEVÍZOVÝ TRH
Slovenská koruna bola počas uplynulého týždňa ovplyvňovaná najmä politickými udalosťami súvisiacimi s pokusmi o odvolanie ministerky financií Brigity Schmögnerovej a jej následnou abdikáciou, čo spôsobilo oslabenie koruny až na úroveň 42,4 SKK/EUR. V piatok zatvárala na hornej hranici nami očakávaného intervalu, na 42,3 SKK/EUR. Na týždennej báze koruna voči euru oslabila o 0,4%, voči doláru o 2,7% a voči českej korune o 0,5%. Očakávame, že koruna sa bude v priebehu budúceho týždňa pohybovať v pásme 42,00 – 42,40 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH
Slovensky akciový index SAX na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) otváral 4. týždeň poklesom na 119.65 bodu. V piatok SAX uzatvoril týždeň na úrovni 121.01 bodu. Index SAX na týždennej báze dosiahol +0.8% a na ročnej báze získal +26%. Týždenný zobchodovaný objem dosiahol 6,762 mld. Sk. Blue chips dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 200,-Sk (-6.9%)“, „VÚB 921,-Sk (+2.1%), „Slovnaft 800,- Sk“ (0), „Slovakofarma 1100 Sk (+1.8%)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY
Due diligence v Banke Slovakia, a.s. údajne nebude môcť vykonať Poštová banka, a.s. Súhlas na získanie dôverných informácií o banke by mala dostať rakúska Meinl Bank a doteraz bližšie neurčená americká investičná skupina.

Allianz AG zaplati za Slovenskú poisťovňu, a.s. o 160% viac ako je hodnota čistého obchodného imania

Slovakofarma, a.s., sa nikdy nepodieľala a ani sa nebude podieľať na nelegálnom obchode s návykovými psychotropnými a omamnými látkami.

Spoločnosť Matador, a.s., Púchov plánuje v tomto roku dosiahnuť obrat v objeme 12,5 mld. Sk. Tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru spoločnosť predpokladá vo výške 9,5 mld. Sk.

Partnerom holandskej investičnej spoločnosti OostEuropeanParticipaties B.V. v súťaži o akcie spoločností Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava a SLK Stroje a Mechanizmy, a.s. Komárno sa stala slovenská investičná skupina Penta Group.

Fond národného majetku SR dostal na kúpu stopercentných majetkových účastí spoločností Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava a SLK Stroje a Mechanizmy, a.s. Komárno päť ponúk.

Balík 40,96 % akcií Nováckych chemických závodov, a.s., predtým v portfóliu Fondu národného majetku SR, už má na účte firma Exall Slovakia, s.r.o.

Na kúpu 84,4-percentného balíka akcií Solivarov Prešov dostal Fond národného majetku SR do stanoveného termínu dve ponuky.

Do obchodného registra zapísali v pondelok novú akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne.

Záväzné ponuky na kúpu 49% podielu v Západoslovenskej energetike, a.s., podalo 9 spoločností. Privatizačný poradca zaevidoval tiež 9 ponúk na minoritný podiel v Stredoslovenskej energetike, a.s. a Rovnako 9 spoločností sa zaujíma o akcie Východoslovenskej energetiky, a.s.

Telekomunikačný úrad SR v pondelok zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencií na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie v sieťach GSM a UMTS.

Záujem o vykonanie hĺbkového auditu v podniku Slovenská plavba a prístavy prejavilo šesť spoločností. Záujemcovia o vykonanie hĺbkového auditu mali prejaviť svoj záujem do 24. januára u poradcu pri privatizácii SPaP, ktorým je firma Minpar Investment.

Aj po odhliadnutí od politických faktorov, zostávajú podľa analytikov makroekonomické dopady privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu vysoké.

Ponuku do opakovanej verejnej obchodnej súťaže na predaj 67-percentného balíka akcií Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany predložili privatizačnému poradcovi štyri subjekty.

Záujemcovia, ktorí Fondu národného majetku SR odovzdali ponuky do výberového konania na výber poradcu pri predaji 91,63 % akcií Istrochemu Bratislava, majú svoje ponuky doplniť.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS