ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 20. TÝŽDEŇ
22. mája 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Objem stavebnej produkcie v marci medziročne klesol o 0,8% na 5,6 mld. Sk a prvýkrát po šiestich mesiacoch jej nominálna úroveň prevýšila minuloročný objem, ktorý bol 5,353 mld. Sk. V marci pokračoval v priemysle medziročný rast tržieb za vlastné výkony a tovar, ktoré sa na medziročnej báze zvýšili v stálych cenách o 3,4% a dosiahli 97,9 mld. Sk. Orgány Národného inšpektorátu práce odhalili počas kontroly vykonanej od 22. do 25. apríla tohto roku 23 nelegálne pracujúcich a ďalších 27 ľudí, ktorí pracovali bez písomnej zmluvy. Slovensko bude v rokovaniach s Európskou úniou v rámci siedmej kapitoly Poľnohospodárstvo požadovať 21 negociačných požiadaviek. Hrubý domáci produkt v Slovenskej republike dosiahne v tomto roku podľa britského odborného ekonomického časopisu Euromoney 2,8-percentný nárast.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Kúpnu cenu za licencie na prevádzkovanie služieb v pásmach GSM a UMTS by mali ich nadobúdatelia splatiť v dvoch splátkach. Celá kúpna cena však musí byť splatená ešte v tomto roku. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) priznali od začiatku tohto roka do 15. mája žiadateľom o podporu na výstavbu nájomných bytov prostriedky v celkovom objeme viac ako 841,246 mil. Sk.

Príspevok, ktorý poberajú rodičia do troch rokov veku dieťaťa sa od novembra zvýši zo súčasných 2740 Sk na 3790 Sk. Od júla tohto roka sa budú prídavky vyplácať všetkým deťom bez ohľadu na príjem rodiny.

MENOVÁ POLITIKA

Reálna mzda sa v marci medziročne zvýšila v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 9,6%, vo veľkoobchode o 8%, v priemysle o 5%, v hoteloch a reštauráciách o 4,8% a v doprave o 4,3%. Medziročný pokles nastal v stavebníctve, kde bola reálna mzda o 1,6% nižšia ako v marci 2001. Tempo prehlbovania straty Národnej banky Slovenska sa v apríli spomalilo.

PLATOBNÁ BILANCIA

Devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu dosiahli za prvý štvrťrok podľa predbežných údajov NBS objem 5,7 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 11,6%. Legislatívna rada vlády rokovala v utorok o návrhu zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode. Zahraničný obchod Slovenska s agrokomoditami evidoval k 7. máju tohto roku pasívne saldo 5,475 mld. Sk, medziročne tak deficit zahraničného agroobchodu klesol o 1,976 mld. Sk. Devízové rezervy Slovenska vzrástli za uplynulý týždeň o 76,8 mil. USD a k 15. máju predstavovali 6,488 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Pondelková aukcia 5-ročných štátnych dlhopisov skončila neúspechom, keď Ministerstvo financií neakceptovalo ani jednu ponuku z nízkeho dopytu 251 mil. Sk. Na utorkovej aukcii 56-dňových ŠPP akceptovalo Ministerstvo financií celý požadovaný objem na úrovni 4,22 mld. Sk pri prekvapivo vysokom maximálnom výnose 8,28% p.a. Aktivita na trhu peňazí bola v posledný obchodný deň minimálna. Zmenu likvidity v bankovom sektore možno očakávať až po vyrovnaní repotendrov budúci týždeň v stredu. V pondelkovej aukcii ročných štátnych dlhopisov, ktorú uskutoční MF SR, neočakávame výrazný dopyt zo strany komerčných bánk. Vzhľadom na súčasné ceny na trhu kupónový výnos 8 % p.a. nie je atraktívny. Rezort plánuje v pondelok v aukcii bondov získať 2 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

V pondelok prišlo k ustáleniu kurzu prispelo najmä upokojenie vzťahov medzi centrálnu bankou a vládou, keď NBS odsúhlasila rozdelenie príjmov z privatizácie SPP v prospech splácania domáceho dlhu pred zahraničným. V stredu nákupy cudzích mien domácimi aj zahraničnými bankami spôsobili oslabenie koruny voči referenčnému euru z ranných 42,520/570 SKK/EUR na konečných 42,600/630 SKK/EUR. Slovenská mena voči českej korune opäť v piatok bola najslabšia v histórii na 1,4135/4150 SKK/CZK. Týždeň zatvárala koruna oslabením až na úroveň 43,130/180 SKK/EUR. Ak sa vzájomný pomer slovenskej meny a eura dostane blízko k hranici 44 SKK za euro očakávame, že bude intervenovať centrálna banka.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 20 týždňa Slovenský akciový index SAX na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave pokračoval v oslabovaní. Index SAX týždeň otváral na úrovni 111.78 bodu a v piatok ho uzatvoril na 108.56 bodu. Slovenský akciový index na týždennej báze stratil -3%. Od začiatku roka je SAX -9.89%, a na ročnej báze získal +13 % (dňa 17.05.2001 bol SAX 96.24 bodu). Počas týždňa sa vykonali obchody v objeme 2,015 mld. Sk. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 205,-Sk (-4.65%)“,“VÚB 870,-Sk (-0.57%), „Slovnaft 700,-Sk (-5.53%)“, „Slovenská poisťovňa 1 362,- Sk (+5.58%)“, „Nafta 780,- Sk (-0.64%).

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska v stredu povolil Poštovej banke, a.s. poskytnutie dôverných informácií o banke ďalším dvom subjektom.

Akcionári Investičnej a rozvojovej banky, a.s. v pondelok rozhodli o zmene názvu banky na OTP Banka Slovensko.

Poisťovňa Gerling Slovensko, a.s. dosiahla podľa predbežných výsledkov v prvom štvrťroku zisk 15,3 mil. Sk.

Poisťovňa Amslico AIG Life, a.s. hospodárila v minulom roku s auditovaným čistým ziskom 229,5 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje nárast o 65 %.

Podľa ratingovej agentúry CRA Rating Agency, a.s., minuloročný hrubý zisk Slovenskej pošty, š.p., vo výške 370 mil. Sk prekonal očakávania a potvrdili pokračujúci pozitívny vývoj v hospodárení podniku.

Finančná spoločnosť Istrokapitál má záujem o stavebnú firmu Hydrostav.

Cestné stavby, a.s., Košice vykázali vlani stratu 22,65 mil. Sk. Výnosy spoločnosti boli 1,012 mld. Sk a náklady 1,035 mld. Sk.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., dosiahol za tri mesiace tohto roku zisk pred zdanením vo výške 3,93 mld. Sk

Slovenské elektrárne, a.s. podali ponuku na kúpu 49-percentných podielov v dvoch rozvodných energetických podnikov.

Ministri v stredu schválili doplnenie k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a.s. poskytnuté Investičnou a rozvojovou bankou a.s..

Rafinérska skupina Slovnaft zrealizovala v prvom štvrťroku tržby z predaja v objeme 10,329 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles približne o tretinu z minuloročných 15,344 mld. Sk.

Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o., Vranov nad Topľou zaplatí za 66 % akcií Slovenskej autobusovej dopravy Humenné, a.s celkovo 60,613 mil. Sk.

Mesto Košice v stredu zverejnilo ponuku na odpredaj alebo prenájom lesného majetku mesta s rozlohou 19,3 tis. hektárov a s tým súvisiaceho majetku a obchodného podielu v komunálnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.

Stavebná spoločnosť Sibamac, a.s., Bratislava dosiahla v minulom roku zisk po zdanení v objeme 10,4 mil. Sk.

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s., dosiahla za prvý štvrťrok čistý zisk 72,931 mil. Sk.

Tretím mobilným operátorom na Slovensku sa chce stať firma Profinet.sk, a.s., Bratislava.

Zamestnanecká spoločnosť Hutník a.s., Košice definitívne skončí svoju činnosť.

Grafobal, a.s., Skalica zvýšil v prvom štvrťroku produkciu i výnosy. Za prvé tri mesiace vzrástla výroba obalov medziročne takmer o tisíc ton na vyše 6 tisíc ton pri výnosoch 496,37 mil. Sk.

Najväčšia talianska banka podľa výšky aktív IntesaBci zaznamenala v prvom štvrťroku 2002 pokles čistého zisku o 23 % na úroveň 425 mil. eur.

Nemecká poisťovacia skupina Allianz dosiahla počas prvých troch mesiacov tohto roku čistý zisk 1,9 mld. eur.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS