ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 2. TÝŽDEŇ
15. januára 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Rast priemyselnej produkcie bol v novembri 2001 najpomalší v roku, keď priemyselná produkcia stúpla medziročne o 2,6%. V októbri sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,8% a v septembri o 4,3%. Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí prerokovala a schválila návrh zákona Národnej rady SR o minimálnej mzde. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je jej zosúladenie so Zákonníkom práce, ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla. Novela priznáva zamestnancom minimálnu mzdu za 40-hodinový týždenný pracovný čas. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvýhodnenie nezamestnaného občana, ktorý nastúpi do práce pred vyčerpaním celej doby, počas ktorej má nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti, by mohlo byť jedným z nástrojov motivácie k hľadaniu si zamestnania. Kabinet vo štvrtok prerokoval a schválil Vyhlásenie o riešení finančnej situácie mesta Košice. Vláda je pripravená poskytnúť mestu zo štátnych finančných aktív sumu asi 500 mil. Sk.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Deficit štátneho rozpočtu za rok 2001 predstavuje podľa predbežných výsledkov 36,352 mld. Sk, čo je o 843 mil. Sk menej ako plánovaná úroveň. Náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora dosiahli 8,048 mld. Sk, vláda tak v minulom roku hospodárila so schodkom 44,4 mld. Sk. Celkové príjmy štátneho rozpočtu v minulom roku dosiahli 205,311 mld. Sk, oproti plánovanej úrovni tak boli vyššie o 13,7%. Výdavky štátneho rozpočtu prevýšili plán o 14,67% a dosiahli 249,711 mld. Sk. Výdavková strana minuloročného štátneho rozpočtu bola oproti plánovanej úrovni upravená po Porade ekonomických ministrov, ktorá sa uskutočnila koncom septembra minulého roku, o 6,749 mld. Sk. Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest je určený na tento rok limit výdavkov v objeme 10,597 mld. Sk. V porovnaní s navrhovanými výdavkami na tento rok obsiahnutými v Novom projekte výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, je limit výdavkov nižší o 200 mil. Sk.

MENOVÁ POLITIKA

Spotrebiteľské ceny sa v decembri oproti novembru zvýšili o 0,2%. V novembri pritom medzimesačne vzrástli o 0,1%. V decembri 2001 v porovnaní s decembrom 2000 vzrástli spotrebiteľské ceny o 6,5%. Medziročné tempo rastu cien sa tak v porovnaní s novembrom nezmenilo, v októbri predstavovala medziročná inflácia 7,1%. V priemere za rok 2001 boli spotrebiteľské ceny oproti roku 2000 v úhrne vyššie o 7,3%. Jadrová inflácia, ktorá sleduje vývoj spotrebiteľských cien s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní a dotácií, zaznamenala v decembri minulého roka úroveň 0,2%. Čistá inflácia, ktorá očisťuje cenový vývoj od vplyvu zmien nepriamych daní, dosiahla v decembri zápornú úroveň 0,1%. Slovensko tak v poslednom mesiaci minulého roka zaznamenalo čistú defláciu. Výsledok celkovej inflácie v decembri minulého roku ovplyvnil najmä vývoj cien potravín a cien v doprave. Ceny potravín stúpli v porovnaní s novembrom o 0,8%.

PLATOBNÁ BILANCIA

Zahraničný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami zaznamenal za január až november minulého roku záporné saldo 18,565 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 je to prehĺbenie záporného salda až o 4,177 mld. Sk. Devízové príjmy SR z aktívneho cestovného ruchu dosiahli vlani za prvých desať mesiacov podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska 21,2 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to nárast o 25,1%. Devízové rezervy Slovenska predstavovali k 9. januáru 6,5942 mld. USD, za posledný týždeň tak stúpli o 99 mil. USD. Devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS) sa zvýšili o 141,1 mil. USD na 4,9416 mld. USD. Devízové rezervy komerčných bánk naopak klesli o 42,1 mil. USD a dosiahli 1,6526 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

V pondelok sa uskutočnila prvá tohtoročná aukcia jednoročných štátnych dlhopisov, na ktorej sa Ministerstvu financií podarilo upísať plánovaný objem 2 mld. Sk, pričom celkový dopyt predstavoval až 4,26 mld. Sk. Banky ku koncu piatkového obchodovania deponovali na účtoch PMR v NBS 25,992 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje plnenie na 109,24%. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu 5-ročných štátnych dlhopisov s kupónom 7,8% p.a. Jedná sa o otvorenú emisiu, v ktorej MF plánuje umiestniť celkovo 7 mld. Sk. Očakávame, že MF sa podarí upísať okolo 4 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

V druhej polovici týždňa sa do obchodovania na slovenskom devízovom trhu začali vo väčšej miere zapájať aj zahraničné bankové domy, ktoré pomohli korune k zhodnoteniu voči svojej referenčnej mene na úroveň 42,530/670 SKK/EUR a voči doláru na 47,680/750 SKK/USD. V úvode budúceho týždňa by slovenská koruna mohla atakovať úroveň 42,5 SKK/EUR. Na jej kurz by mali priaznivo pôsobiť zatiaľ bez väčších problémov prebiehajúce procesy privatizácie a s tým spojené očakávania prílevu zahraničných investícií. Očakávame, že koruna sa bude pohybovať v pásme 42,450 – 42,750 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Burza cenných papierov v Bratislave začala tohto ročné obchodovanie 7. januára 2002. Hodnota Slovenského akciového indexu SAX otvárala v pondelok týždeň poklesom na 120.48 bodu. V piatok index SAX uzatvoril týždeň na úrovni 119.43 bodu. Hodnota indexu SAX na ročnej báze dosiahla +24%. Na index SAX mali počas tohto týždňa najväčší vplyv akcie VSŽ, VÚB a Slovnaftu. Aktívne sa vykonávali aj obchody s akciami RIF. Týždenný zobchodovaný objem dosiahol 7,028 mld. Sk. Blue chips dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 200,-Sk (+24.22%)“, „VÚB 903,-Sk (-3.94%), „Slovnaft 800,-Sk“ (-1.23%), „Slovakofarma 1 271,-Sk (0)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Úrad pre finančný trh SR bol definitívne prijatý za člena medzinárodnej organizácie International Association of Insurance Supervisors, ktorá zlučuje približne 100 autorít pre dohľad nad poisťovníctvom z celého sveta.

Burza cenných papierov v Bratislave v stredu dostala predbežné opatrenie Úradu pre finančný trh, na základe ktorého musí pozastaviť vyrovnanie obchodov s akciami VSŽ

Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. ako spoločnosť, ktorá dňa 21. decembra 2001 kúpila 3 494 017 ks akcií VSŽ vyhlasuje, že akcie kúpila ako riadny člen Burzy cenných papierov v Bratislave, plne v súlade s pravidlami obchodovania BCPB

Dozorná rada VSŽ, a.s., Košice na svojom stredajšom zasadnutí schválila, že spoločnosť odkúpi svoje vlastné akcie od všetkých akcionárov vlastniacich viac ako 5-percentný podiel vo VSŽ.

Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. plánuje v roku 2002 predať 3,456 mil. ton ocele, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 4 %. V prvom štvrťroku by mala spoločnosť predať 759 tis. ton ocele.

V doterajšom priebehu konkurzu Slovenskej kreditnej banky, a.s. došlo k niekoľkým porušeniam zákonov.

Nemecká energetická spoločnosť RWE AG a plynárenská firma Ruhrgas AG prejavujú obe záujem o získanie 49-percentného podielu v a.s. Slovenský plynárenský priemysel.

Fond národného majetku SR dostal osem ponúk do výberového konania na výber poradcu, ktorý zabezpečí prípravu a realizáciu výberového konania na predaj 91,63-percentného podielu fondu v akciovej spoločnosti Istrochem Bratislava.

Najväčší veritelia skrachovaných Mraziarní Prešov na svojej piatkovej schôdzi prijali ponuku jedného z dvoch záujemcov o majetok spoločnosti.

Spoločnosť Exall Resources Limited uhradila na účet Fondu národného majetku SR poslednú splátku kúpnej ceny za 40,97-percentný podiel akcií spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. v objeme 82,5 mil. Sk.

Železiarne Podbrezová, a.s. očakávajú ku koncu roka 2002 pri tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb vo výške 4,905 mld. Sk kladný hospodársky výsledok 265 mil. Sk,

Odevná spoločnosť Zornica Banko Fashion, a.s. Bánovce nad Bebravou dosiahla podľa predbežných výsledkov v roku 2001 tržby vo výške 186,7 mil. Sk a zisk po zdanení 10,22 mil. Sk

Bratislavská spoločnosť Slovnaft, a.s. podpísala vo štvrtok s dánskou spoločnosťou Haldor Tapsoe A.S. licenčný kontrakt pre technológiu novej výrobnej jednotky hydrogenačnej rafinácie palív.

Víťazom výberového konania na finančného a investičného poradcu pri predaji spoločnosti Vítkovice Steel, a.s., sa stalo konzorcium firiem Slavia Capital, a.s., European American Investment bank AG (Euram AG) a právnickej spoločnosti Avocat International.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS