ČLÁNOK
Makroekonomické ukazovatele SR vykazujú len mierne zlepšenie
27. júla 1999

„Ak bude rozdiel medzi vývojom kurzu a ekonomiky výrazný, vidím priestor pre korekciu kurzu,“ uviedol na stretnutí s novinármi guvernér NBS Vladimír Masár. Slovenská koruna v posledných dňoch posilnila až na 44,700 SKK/EUR a niektorí analytici poukazujú na neopodstatnenosť takého kurzu vzhľadom k vývoju slovenskej ekonomiky.

Guvernér podotkol, že vývoj makroekonomických ukazovateľov SR v prvom polroku 1999 naznačuje len mierne zlepšenie v ich nepriaznivom vývoji za predchádzajúce roky, predovšetkým v oblasti zahraničného dlhu. Podľa predbežných údajov obchodná bilancia dosiahla za prvý polrok deficit 27,3 mld. Sk a tento schodok predstavoval menej ako 70 % z dosiahnutého deficitu za rovnaké obdobie minulého roka. V druhom polroku očakáva NBS pokračovanie tohto pozitívneho trendu aj pod vplyvom opatrení vlády v oblasti znižovania domáceho dopytu a prijatia dovoznej prirážky.

„Fiškálne hospodárenie sa nevyvíjalo úplne pozitívne aj napriek tomu, že vláda SR prijala určité kroky smerujúce k sanácii verejných financií. Potreba zdrojov na jeho prefinancovanie vytvárala tlak na výšku úrokových sadzieb na domácom medzibankovom trhu, najmä po pozastavení refinancovania formou technických emisií štátnych pokladničných poukážok do portfólia NBS,“ zhrnul V. Masár doterajší vývoj. Tento tlak sa však získaním zahraničných zdrojov v júni zmiernil vplyvom emisie štátnych eurobondov. Na druhej strane sa touto emisiou zvýšila oficiálna zahraničná zadlženosť a klesol objem disponibilných zdrojov zo zahraničia pre ostatné subjekty v SR.

Počas prvého polroka tohto roka nebol podľa NBS dostatočne aktivovaný proces reštrukturalizácie ekonomiky vrátane bankového sektoru, čo sa prejavilo aj zaostávaním prílevu priamych zahraničných investícií oproti očakávaniam. Prílev priamych zahraničných investícií za prvé štyri mesiace dosiahol 2,2 mld. Sk, čo je iba tretina v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Inflácia sa v prvom polroku vyvíjala v súlade s očakávaniami centrálnej banky a jej výška bola determinovaná predovšetkým nárastom regulovaných cien. „Tento faktor bude spolu s ostatným administratívnymi cenovými úpravami dominantný aj v druhej polovici tohto roka,“ konštatoval. Vývoj výmenného kurzu slovenskej koruny v prvom polroku bol ovplyvnený vývojom kurzu USD a EUR, citlivosťou devízového trhu aj na malé obchodované objemy, vyššou citlivosťou voči pohybu úrokových sadzieb na peňažnom trhu a na signály neekonomického charakteru. Miera zhodnotenia (depreciácie) slovenskej koruny dosiahla od začiatku roka zhruba 4,5 %.

Cieľom NBS je zamedziť opakovaniu situácie z marca tohto roka, kedy podpora centrálnej banky pri emisiách štátnych cenných papierov prispela k turbulenciám na devízovom trhu a rovnako k zhoršeniu vývoja vybraných menových ukazovateľov. V prípade pretrvávania vysokého schodku na bežnom účte platobnej bilancie a zároveň deficitu štátneho rozpočtu, NBS bude presadzovať dostatočne vysoké úrokové sadzby s cieľom obmedziť nadmerný domáci dopyt. Tento postup by mal zamedziť preliatiu inflácie zo sektora regulovaných cien aj do cien ostatných tovarov a služieb.

Centrálna banka v konkretizácii Menového programu korigovala svoje pôvodné očakávania predovšetkým v oblasti vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) a vývoja fiškálneho deficitu. V rámci fiškálneho okruhu sa vývoj v prvom polroku podstatne odlišoval od predpokladov pôvodného menového programu, pričom však NBS predpokladá v druhom polroku korekciu trendu. NBS považuje za rizikovú oblasť realizáciu štátnych záruk a ďalšie riziká sa dotýkajú zahraničnej zadlženosti vlády, ktorej nákladovosť je priamo ovplyvňovaná vývojom výmenného kurzu slovenskej koruny.

Podľa konkretizovaného menového programu NBS na rok 1999 by mal rast HDP spomaliť na 2 %, fiskálny deficit by ku koncu roka nemal prekročiť 3,3 % HDP a deficit bežného účtu platobnej bilancie by sa mal pohybovať v koridore 5 až 6 % z HDP. Koncoročnú mieru rastu čistej inflácie korigovala NBS smerom nahor z dôvodu zvyšovania nepriamych spotrebných daní na 6 až 7,5 %. NBS očakáva medziročný rast spotrebiteľských cien na úrovni 13,5-15,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS