ČLÁNOK
Makroekonomické ukazovatele ku koncu roka
19. decembra 1997

HDP by mal reálne vzrásť o 4,8 % a deficit bežného účtu platobnej bilancie by mal v budúcom roku podľa guvernéra poklesnúť z tohtoročného odhadovaného podielu na HDP 8 % na hodnotu pod 6 %. Vyplýva to z menového programu NBS na rok 1998, ktorý dnes predstavil guvernér NBS Vladimír Masár. Miera úspor v rámci HDP bude aj naďalej nižšia ako miera investícií, tento rozdiel by sa však mal mierne znižovať. Tlaky na doplnenie domácich úspor zahraničnými budú pretrvávať. Predpokladom menového vývoja je rast čistých domácich aktív o 11,5 %, pričom peňažná zásoba meraná agregátom M2 by mala medziročne stúpnuť o 9,4 %. Dynamika úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahne asi 7,9 %. Devízové rezervy NBS by v budúcom roku mali pokrývať 3,2-násobok priemerného mesačného dovozu v roku 1998. Menový vývoj v budúcom roku bude podľa V. Masára pokračovať v prostredí vnútornej a vonkajšej nerovnováhy, intenzita oboch nerovnováh sa však bude zmierňovať. Hlavným cieľom NBS je udržanie vonkajšej a vnútornej stability meny pri vytvorení prostredia pre reálny ekonomický rast. „Budúci rok opäť nebude jednoduchý. Porušovanie prirodzených ekonomických zákonitostí je dlhodobo nemožné. Všetky subjekty v ekonomike musia rešpektovať aj disciplinárnu funkciu zvolenej politiky výmenného kurzu,“ zdôraznil guvernér V. Masár. V súčasných podmienkach prevládajú podľa neho viac pozitíva stabilného kurzu meny. Vzhľadom na predpokladaný stabilný vývoj peňažnej zásoby v roku 1998 a mierny nárast objemu úverov sa očakáva pokles úrokových sadzieb na peňažnom trhu i na trhu primárnych depozít, čo je podľa guvernéra pozorovateľné už i v posledných mesiacoch tohto roku. „Výraznejšiemu poklesu ceny peňazí bude pravdepodobne brániť pomerne veľký objem zdrojov, ktoré bude potrebné vynaložiť v rámci dlhovej služby, ako i potreba nových zdrojov na prefinancovanie fiskálneho schodku štátneho rozpočtu v roku 1998,“ uviedol V. Masár. Vývoj úrokových sadzieb bude naďalej závisieť od angažovanosti sa verejného sektora v prerozdeľovaní prostriedkov. Ako však povedal V. Masár, v prípade väčšej účasti ako predikovanej nebude možné znižovať násilne úrokové sadzby prostredníctvom uvoľnenej menovej politiky NBS. V rámci menovej politiky NBS dochádza k jedinej zmene. Vzhľadom na začiatok činnosti Eximbanky a Fondu na podporu zahraničného obchodu bude NBS v roku 1998 uskutočňovať zmenkové operácie iba v oblasti poľnohospodárskych zmeniek. NBS nepredpokladná zásadnejšiu zmenu menového inštrumentária. Kvantitatívne riadenie menovej politiky prostredníctvom operácií na voľnom trhu sa v roku 1997 osvedčilo, čo platí i o devízovej pozícii bánk na menové účely. Súčasné nástroje označil Masár za dostatočne pružné na operatívne riadenie menovej politiky. NBS sa bude snažiť stabilizovať vývoj na medzibankovom trhu podmienkou je však konzistencia menovej a fiskálnej politiky pri znižovaní vnútornej a vonkajšej makroekonomickej nerovnováhy. V. Masár dnes upozornil i na možné riziká budúcoročného vývoja. Dosahovanie požadovanej miery rastu inflácie a HDP je podmienené dereguláciou cien a urýchlenou reštrukturalizáciou a transformáciou hlavne v problémových oblastiach bankovníctva, poľnohospodárstva a strojárenstva. Otvorené sú otázky účinnosti mzdovej regulácie a hranice miery zahraničnej zadlženosti, problémy v bankovej sústave. Riziko predstavuje i vývoj verejných financií. Banková rada NBS zhodnotila menový vývoj v tomto roku a schválila menové zámery na rok 1998 na svojom zasadnutí 12. decembra tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS