ČLÁNOK
Makro finančné ukazovateľe za rok 1997
30. januára 1998

Medziročný rast peňažnej zásoby M2 vo fixnom devízovom kurze dosiahol ku konci roka 1997 úroveň 8,7 %. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. V menovom programe na rok 1997 si pritom NBS stanovila za svoj cieľ rast M2 o 10,7 %. Peňažný agregát M2 zahŕňa hotovostné peniaze, depozitné peniaze na požiadanie a termínované depozitá. K ultimu decembra 1997 dosiahol stav peňažnej zásoby M2 453 mld. Sk, čím oproti novembru vzrástol o 21,6 mld. Sk. Na tomto náraste mali najväčší podiel korunové vklady, ktoré v priebehu decembra vzrástli o 19,2 mld. Sk a dosiahli 397,2 mld. Sk. Celkový stav úverov na konci decembra dosiahol 338,5 mld. Sk. Medziročný rast úverov dosiahol úroveň 3,8 %, pričom objem úverov podnikom a obyvateľstvu vzrástol v roku 1997 o 2,2 %. Nárast objemu úverov oproti koncu novembra o 1 mld. Sk bol podľa NBS výsledkom poklesu korunových úverov o 1,6 mld. Sk a rastu objemu úverov v cudzej mene o 2,6 mld. Sk. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v novembri vzrástla na 20,56 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 15,84 %. Ročná miera inflácie dosiahla v decembri 6,4 %, pričom mesačná inflácia bola v poslednom mesiaci minulého roka 0,5 %. Celkové devízové rezervy NBS poklesli v decembri o 161,1 mil. USD. Celkový stav devízových rezerv centrálnej banky, ktoré dosahovali na konci roka 3 284,9 mld. USD zodpovedá 3,2-násobku priemerného mesačného dovozu do SR za prvých 11 mesiacov minulého roka. Za menovo bezpečnú hranicu sa pritom považuje úroveň 3-násobku mesačného dovozu. Menovú situáciu v SR za rok 1998 dokresľuje fakt, že štátny rozpočet skončil s deficitom 36,999 mld. Sk, čo znamená, že v poslednom mesiaci roka došlo k jeho prehĺbeniu o 3,5 mld. Sk. Významným faktorom vývoja meny bolo aj zavedenie nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banky a jej vyradenie zo sledovania povinných minimálnych rezerv. Údaj o schodku na bežnom účte platobnej bilancie je zatiaľ známy len za prvých 11 mesiacov minulého roka, kedy dosiahol 40,3 mld. Sk. Obchodná bilancia skončila za toto obdobie so schodkom 43,9 mld. Sk a kapitálový a finančný účet skončil s prebytkom 42,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS