ČLÁNOK
M2 vzrástlo v decembri medziročne o 2,7%
7. februára 1999

Pri medzimesačnom porovnaní ide o nárast o 13,7 mld. Sk v porovnaní s 22,5 mld. Sk v rovnakom období roku 1997. Decembrový vývoj peňažnej masy predstavuje doteraz najnižšiu dosiahnutú dynamiku tak v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ako aj v porovnaní s jej vývojom v poslednom štvrťroku 1998. Zníženie medziročného prírastku peňažnej zásoby bolo spôsobené dlhodobými, ale aj krátkodobými faktormi. Vyplýva to z menového prehľadu NBS za mesiac december

Dlhodobé faktory, spomaľujúce rast peňažnej zásoby boli spojené predovšetkým s celkovým ekonomickým vývojom SR v predchádzajúcom období, predovšetkým v druhom polroku 1998. Devalvačné očakávania podnikateľských subjektov i obyvateľstva pôsobili na nižší prírastok a zmenu štruktúry vkladov, predovšetkým v auguste a septembri 1998. U obyvateľstva sa skumulovali dva významné faktory, ktoré ovplyvnili prírastok úspor. Na jednej strane sa spomalil rast reálnych miezd a tým aj disponibilných príjmov. Na druhej strane mali devalvačné očakávania vplyv na vyšší sklon k spotrebe a konvertovanie časti korunových zdrojov na devízové s nižším úročením. V podnikateľskej sfére okrem poklesu ziskovosti pôsobili podobné očakávania na zníženie ich disponibilných zdrojov urýchľovaním platieb do zahraničia za dovozy a tiež konvertovanú časť svojich zdrojov do devízových účtov. V kombinácii s reakciou zahraničných subjektov na situáciu to malo vplyv na výrazný pokles čistých zahraničných aktív.

Z krátkodobých faktorov pôsobilo na pokles miery rastu peňažnej zásoby výrazné zníženie korunových vkladov v septembri 1998, keď vyvrcholili devalvačné očakávania verejnosti. Napriek konverzii časti korunových vkladov na devízové (nižšie úročené) došlo v septembri súčasne aj k vysokému poklesu celkových vkladov. Významným krátkodobým faktorom bolo pokračujúce zníženie čistých zahraničných aktív aj v decembri, ktoré pravdepodobne súviselo s pokračujúcim deficitom obchodnej bilancie pri obmedzených možnostiach získavania zdrojov zo zahraničia. Nakoľko sa deficit štátneho rozpočtu zvýšil až v posledných dňoch kalendárneho roka, neboli všetky výdavky štátneho rozpočtu pripísané na účty adresátov, ale časť ostala „nerealizovaná“ v rámci účtov platobného styku.

Decembrový nárast peňažnej zásoby súvisel predovšetkým so sezónnym pripisovaním úrokov ku vkladom na konci roka. Vysoké úrokové miery na veľmi krátkodobé vklady výrazne ovplyvnili časovú štruktúru celkových vkladov v prospech práve vysoko úročených krátkodobých depozít, kde prebiehalo pripisovanie úrokov priebežné počas roka. Súčasný pokles depozít s ročným úročením spôsobil výrazné zníženie objemu koncoročne pripísaných úrokov a tým aj objem decembrového prírastku vkladov. Takýto vývoj štruktúry korunových vkladov je charakteristický už od júna 1997 a v roku 1998 sa jeho vplyv na zmenu sezónnosti peňažnej zásoby ešte prehĺbil. Nárast peňažnej zásoby M2 v decembri 1998 dosahoval necelých 40 % z prírastku v decembri 1997 a asi 25 % z decembra 1996. Tento vývoj bol takisto ovplyvnený dopadom septembrovej a októbrovej situácie v devízovej oblasti na objem korunových depozít (v septembri poklesli korunové vklady o 23,2 mld. Sk).

Čisté domáce aktíva vzrástli medzimesačne o 18,4 mld. Sk a ich medziročná dynamika rastu dosiahla 10,2 % v porovnaní s 13 % v novembri. Prorastový vplyv domácich zdrojov tvorby M2 bol v decembri čiastočne eliminovaný poklesom čistých zahraničných aktív o 4,8 mld. Sk, čo na medziročnej báze predstavovalo ich zníženie o 38,6 %. Vývoj čistých zahraničných aktív bol ovplyvnený predovšetkým poklesom devízových aktív obchodných bánk. Sektor obchodných bánk zaznamenal v decembri opäť veľké výkyvy na strane aktív a pasív, ktoré nepriamo súviseli s devízovou pozíciou na menové účely.

Celkové úvery vzrástli v decembri o 1,1 mld. Sk, z toho v korunovej oblasti o 0,5 mld. Sk a v cudzej mene o 0,6 mld. Sk. Rast korunových úverov sa realizoval výhradne v sektore obyvateľstva (0,8 mld. Sk). Stav úverov ku koncu decembra bol 398,0 mld. Sk, z toho korunových úverov 340,6 mld. Sk a úverov v cudzej mene 57,4 mld. Sk. Od začiatku roka vzrástli celkové úvery o 12,3 mld. Sk z toho korunové o 1,5 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 10,8 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka korunové úvery medzimesačne poklesli o 1,1 mld. Sk a úvery v cudzej mene vzrástli o 2,5 mld. Sk. Medziročná zmena celkových úverov predstavovala 2,3 %, korunové úvery poklesli o 0,5 % a úvery v cudzej mene vzrástli o 23,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS