ČLÁNOK
LRV vrátila rezortu hospodárstva návrh regulačného zákona
29. novembra 2000

Legislatívna rada vlády SR (LRV) vrátila ministerstvu hospodárstva SR (MH) na dopracovanie návrh zákona o regulácii sieťových odvetví. Rada mala k návrhu dve pripomienky týkajúce sa spôsobu financovania budúceho regulačného úradu a sprievodnej novely zákona o cenách. Podľa LRV by nemal byť úrad financovaný z tržieb regulovaných subjektov, ale zo štátneho rozpočtu. S týmto názorom MH nesúhlasí, financovanie zo štátneho rozpočtu by totiž bolo podľa hovorcu Petra Benčurika na úkor nezávislosti úradu. Príspevkami regulovaných subjektov by sa navyše ušetrili zdroje štátneho rozpočtu.

Druhú pripomienku týkajúcu sa novely zákona o cenách rezort hospodárstva akceptuje. Zmyslom novely by mal byť presun kompetencií na vydávanie cenových predpisov z ministerstva financií SR na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Požiadavka LRV na zmenu systému financovania súvisí s jej záporným stanoviskom k ustanoveniu návrhu zákona, podľa ktorého má byť tento úrad príspevkovou organizáciou, čo je nezlučiteľné so skutočnosťou, že ide o orgán štátnej správy.

Návrh predpokladá zriadenie úradu pre reguláciu energetiky a telekomunikácií. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR má začať podľa návrhu vykonávať svoju činnosť od 1. mája 2001 v energetike a od 1. januára 2002 v telekomunikáciách. Keďže malo ísť o nezávislú inštitúciu, navrhuje MH, aby bol financovaný odvodmi regulovaných subjektov vo výške 0,06 % z ich výnosov. Ak by príjmy úradu presiahli jeho výdavky, vráti sa prebytok do štátneho rozpočtu, najviac však do výšky poskytnutého štátneho príspevku. Zvyšok sa vráti regulovaným subjektom. Rozpočet úradu bude schvaľovať Národná rada SR.

Orgánmi úradu má byť šesťčlenná regulačná rada a jej predseda, ktorý bude zároveň predsedom a štatutárnym orgánom úradu. Právomoc vymenovávať a odvolávať členov regulačnej rady bude mať prezident SR, a to troch na návrh parlamentu a troch na návrh vlády. Funkčné obdobie bude šesť rokov, rada sa pritom bude z jednej tretiny obnovovať každé dva roky. Z tohto dôvodu budú prví členovia menovaní na kratšie obdobie. Odmena členov rady bude vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Predseda bude k tomu poberať 30-percentný príplatok.

Cieľom činnosti úradu bude vytváranie a podpora konkurenčného prostredia, ochrana spotrebiteľa, ochrana záujmov držiteľov licencií na dosiahnutie primeranej návratnosti investícií a zabezpečovanie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb. V jeho kompetencii bude okrem iného vydávanie povolení na podnikanie v regulovaných činnostiach, regulácia cien, rozhodovanie o prístupe do sietí a vydávanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu, alebo zrušenie objektov a zariadení slúžiacich na vykonávanie regulovaných činností.

Úrad bude mať ďalej v kompetencii uložiť regulovanému subjektu pokutu vo výške do 100 mil. Sk, alebo po dvojnásobku tejto sumy v prípade opakovaného porušenia povinnosti.

Reguláciu vykonávajú v súčasnosti predovšetkým rezorty hospodárstva a financií, úrad tak v priebehu budúceho roka postupne preberie ich kompetencie. Odvetvie telekomunikácií dnes reguluje Telekomunikačný úrad, ktorý od 1. januára 2002 zanikne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS