ČLÁNOK
Likvidácia štátnych podnikov v rezorte MH postupne končí
23. októbra 2000

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) k polroku spravovalo 29 štátnych podnikov v likvidácii s účtovnou hodnotou majetku pri vstupe do likvidácie vo výške 3,802 mld. Sk. Z celkového počtu bolo 12 obchodných podnikov s pôvodnou hodnotou 975 mil. Sk a 17 priemyselných organizácií s hodnotou 2,735 mld. Sk. Ako agentúru SITA informovala riaditeľka komunikačného odboru MH Dagmar Hlavatá, pri 6 z likvidovaných spoločností bol podaný návrh na konkurz, ale súdy o ňom doposiaľ nerozhodli.

Päť štátnych podnikov predložilo záverečnú správu a čakajú na daňové kontroly. Podľa zákona o správe daní a poplatkov je súhlas správcu dane podmienkou na podanie návrhu na výmaz z obchodného registra. Ďalších 5 štátnych podnikov už o výmaz z registra na súdoch požiadalo. Teda ku polroku zostalo 13 „živých“ likvidovaných organizácií. V prvom polroku 2000 pritom nevstúpil do likvidácie žiaden štátny podnik.

Na majetok 57 štátnych podnikov a akciových spoločností, z toho 17 obchodných a 40 priemyselných, súdy vyhlásili konkurz. V prvom polroku súdy vyhlásili konkurz na 6 podnikov, na štátne podniky v likvidácii Drevina Sučany, Otex-Textil Žilina, ZVL Odbyt Žilina, Pleta Banská Štiavnica, Strojárne Gelnica a na akciovú spoločnosť Calex Zlaté Moravce, ktoré nebola zaradená do likvidácie. V tomto období sa z režimu konkurzu vrátili do procesu likvidácie Výrobné prevádzky Holíč, kde už je podaný návrh na výmaz z registra. K 30. júnu 2000 ukončilo likvidáciu výmazom z obchodného registra 43 organizácií, a po tomto termíne k 10. júlu bol z obchodného registra vymazaný ešte štátny podnik Modus Košice.

Do konca júna likvidátori odpredali 71,9 % z celkového majetku likvidovaných organizácií v účtovnej hodnote 2,735 mld. Sk. Rýchlejší postup zaznamenali likvidácie v odvetví obchodu, kde sa predalo 84,5 % majetku v účtovnej hodnote 825 mil. Sk. V priemysle bol podiel predajov na celkovom majetku 67,6-percentný, čo predstavuje 1,91 mld. Sk. Podľa D. Hlavatej sa majetok štátnych organizácií speňažoval priaznivo. Najlepšie sa predávali umelecké diela, nedokončené hmotné investície a dopravné prostriedky. Celkový počet zamestnancov sa v odvetví obchodu a priemyslu od vstupu štátnych podnikov do likvidácie znížil k 30. júnu o 1891 osôb, z toho v priemysle o 1132 osôb a v obchode o 759 osôb.

Likvidácie štátnych podnikov a akciových spoločností sa v rezorte postupne končia. Najviac podnikov do likvidácie vstúpilo ešte v roku 1992. Väčšina organizácií je už vymazaná z obchodného registra, prípadne bol na ne vyhlásený konkurz. Problémom naďalej ostáva vykonávanie daňových kontrol pri ukončovaní likvidácií. Napriek viacerým listom z MH na rezort financií sa nepodarilo proces urýchliť. Zdĺhavý je aj postup výmazu z obchodného registra. Súdy napríklad dodnes nezrealizovali niektoré výmazy, o ktoré podniky požiadali v roku 1996, 1998 a začiatkom roku 1999, napríklad Palivá Nové Zámky, Tesla Vráble, Nábytok Nitra.

Neúmerne dlho trvajú aj súdne spory o majetok v reštitúcii, keď v niektorých prípadoch bol rozsudok vydaný až po 7 rokoch, ako v prípade Zeleniny Nové Zámky, Interhotelu Ružomberok, či Kabelovne Bratislava. Súdne spory v prípade VÚVT Informačné Systémy Bratislava, či Texicom BZ Trenčín ešte stále pokračujú. Dlhé sú aj lehoty na zápis majetku v katastroch nehnuteľností pri zlučovaní likvidácií. Tieto komplikácie spôsobujú predlžovanie procesu likvidácie a v prípade 15 štátnych podnikov popri úrokovej zaťaženosti prispeli k výraznému prekročeniu nákladov v procese likvidácie oproti plánu.

MH chce ukončiť proces likvidácie vo väčšine podnikov do konca roku 2000 s tým, že neukončené súdne spory a vymáhanie pohľadávok postúpi k jednému likvidátorovi. Do roku 2001 by malo prejsť len 5 podnikov v likvidácii. Tento postup bude čiastočne eliminovať zvyšovanie výdavkov na predlžované likvidácie, spôsobené administratívnymi bariérami mimo ministerstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS