ČLÁNOK


,

Liečba panelových domov
8. júna 2003

Napriek početným škrtom v rôznych oblastiach sa vláda v jednom predsa len rozhodla pridať. Začiatkom mája schválila zvýšenie limitu na poskytovanie dotácií na odstraňovanie systémových porúch na domoch postavených panelovou technológiou z pôvodných 350 na 380 korún na štvorcový meter. Štatistický úrad Slovenskej republiky vlani v novembri uverejnil index rastu cien stavebných prác v bytovej výstavby vo výške 5,3 percenta. Od 1. januára tohto roku sa zvýšila sadzba dane z pridanej hodnoty z 10 na 14 percent. Limit na poskytovanie dotácií sa preto celkove zvýši o 9,3 percenta.

Možno namietať, že vlastne ani nejde o zvýšenie, ale fakt, že vládny kabinet sa problémom zaoberal v čase, keď siaha na štátnu prémiu stavebných úverov a dotácie hypotekárnych úverov, naznačuje, že obnovu panelových sídlisk celkom nezamietol pod koberec. Ide totiž o časovanú bombu.

Obnova sídlisk

Experti tvrdia, že komplexnú obnovu by potrebovali nielen staršie panelové domy postavené pred 20 až 30 rokmi, ale celá panelová výstavba. (Na Slovensku je v bytových domoch dovedna 847-tisíc bytov.) Veľké opravy si už žiadajú aj bytové domy postavené začiatkom 90. rokov.

V minulých rokoch bola vláda terčom kritiky za to, že nie je dostatočne prezieravá. V oblasti bytovej politiky ju zaujímali väčšmi počty nových bytov ako pribúdajúce trhliny na chátrajúcich panelákoch. Situácia je však oveľa zložitejšia. Okrem finančných aspektov ju komplikuje najmä fakt, že noví vlastníci si po odkúpení bytov „zametajú“ nanajvýš pred vlastným prahom a priveľmi ich nezaujíma, v akom stave je celý dom. Nevedia totiž, z čoho taká údržba domu pozostáva a obnovu si predstavujú ako finančne nákladnú záležitosť, na ktorú nie sú prostriedky. Absolútna väčšina ani netuší, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje finančnú pomoc na odstránenie dovedna 11 systémových porúch panelových domov (poruchy obvodového plášťa, ale aj schodiskových priestorov či balkónov). Napokon jednotlivé domácnosti by to detailne ani nemuseli sledovať, pokiaľ sa touto problematikou zaoberá spoločenstvo vlastníkov.

Príjemcom štátnej pomoci môže byť právnická osoba, čiže bytové družstvo, správca bytového fondu, ktorý spravuje byty vo vlastníctve fyzických osôb alebo obce, mesta, či mestské časti, obec, mesto alebo mestská časť, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Musí však predložiť projekty na odstránenie systémových porúch (na základe odborného posudku, ktorý je vypracovaný autorizovaným inžinierom, vedeným v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov – súčasťou je aj návrh spôsobu odstránenia systémových porúch, ktorý zamedzí ich opätovnému vzniku).

Dotácia sa poskytuje do výšky 50 percent oprávnených nákladov, ktoré tvoria náklady za stavebné práce a dodávky. Do nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, expertízne posudky ani ďalšie súvisiace náklady. MVRR SR však neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov, nesplnil voči štátu predchádzajúce záväzky vyplývajúce z Programu podpory rozvoja bývania, pri príprave stavby nepostupoval v súlade so zákonom č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a nemá splnené odvodové povinnosti voči štátu a fondom.

Ako postupovať?

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja určuje každoročne limit dotácie pre každý kraj podľa monitoringu výskytu systémových porúch. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa preto predkladajú prostredníctvom okresných a krajských úradov.

Okrem už spomenutého odborného posudku sa vyžaduje aj evidenčný list systémových porúch na predpísanom formulári, ktorý obsahuje identifikačné údaje bytového domu a popis jednotlivých systémových porúch, ktoré sa u neho vyskytli s návrhom spôsobu ich odstránenia. Ďalej výpis z listu vlastníctva bytového domu nie starší ako tri mesiace, doklady o splnení odvodových povinností voči štátu a fondom, ako aj doklad o výške vlastných zdrojov vo výške 50 percent rozpočtových nákladov stavby na odstránenie systémových porúch. Potrebný je aj prehľad o každej poskytnutej štátnej pomoci, ktorá bola žiadateľovi alebo jeho právnemu predchodcovi poskytnutá v príslušnom roku a za obdobie troch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Nehovoriac už o doklade o povolení stavby na odstránenie systémových porúch, zmluve o diele so zhotovovateľom stavby alebo zmluve o budúcej zmluve o diele a v prípade, ak obstarávací náklad stavby je vyšší ako milión korún aj záznam o výbere zhotovovateľa.

Dotácia sa poskytuje prostredníctvom určenej banky úhradami faktúr za skutočne vykonané stavebné práce a dodávky. Uvoľnenie čerpania dotácie je podmienené predložením dokladu o úhrade faktúr z vlastných zdrojov príjemcu vo výške určenej v zmluve o poskytnutí dotácie. Časť dotácie vo výške 10 percent sa uvoľní až po dokon-čení stavby a predložení dokladu o jej prevzatí.

Až do roku 2010

Zatiaľ optimisticky vyznieva informácia, že program bol vyhlásený až do konca roka 2010. Vzhľadom na enormné počty panelových domov zrejme ešte všetky renovované nebudú. Otázne je, či na dotácie bude dostatok prostriedkov zo štátneho rozpočtu, alebo budeme neskôr panelové domy búrať, ako to robia v Nemecku – v spolkových krajinách bývalej NDR. Lenže ani to nie je lacná záležitosť. Náklady na likvidáciu jedného bytu sa odhadujú na 300-tisíc korún. Renovácia celých panelových sídlisk bude aktuálna aj po vstupe do Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS