ČLÁNOK
Lehota na podanie majetkových priznaní predĺžená do 30. apríla
29. januára 2002

Vláda na pondelkovom mimoriadnom zasadaní s pripomienkami schválila novelu zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Novela by mala predĺžiť lehotu na podanie majetkového priznania, a to z lehoty najneskôr do 31. januára 2002 na lehotu najneskôr do 30. apríla 2002 s ohľadom na rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS). Vyhlásenia, že fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať majetkové priznanie, občania podľa vládneho návrhu zákona nebudú musieť podávať. Informoval o tom podpredseda vlády pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda dala za úlohu Ministerstvu financií SR (MF) vypracovať do 15. februára vyhlášku, ktorou sa ustanovia podrobnosti o členení majetku na účely podania priznaní. Túto vyhlášku schváli komisia pre finančné právo tak, aby bola v súlade s ústavou. „Doteraz podané písomné vyhlásenia občanov sa pravdepodobne budú skartovať podľa opatrenia, ktoré vydá MF,“ uviedol štátny tajomník MF Vladimil Podstránsky. Náklady na tlač formulárov majetkových priznaní a vyhlásení predstavovali podľa Podstránskeho doteraz približne 8 mil. Sk.

Vláda SR zároveň prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Ministri prerušili rokovanie o Návrhu úverovej zmluvy a čiastkových zmlúv medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou k Projektu reformy správy sociálnych dávok.

ÚS minulý týždeň vyhovel žiadosti skupiny poslancov Národnej rady SR a pozastavil účinnosť tých častí zákona o správe daní a poplatkov, ktoré upravujú podanie majetkových priznaní a vyhlásení. Zároveň rozhodol o zmenách v sústave územných finančných orgánov a vyhlášky MF, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania priznania. Súd dospel k záveru, že uplatňovaním niektorých legislatívnych ustanovení v zákone môže dôjsť k ohrozeniu práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Rozhodnutie ÚS bolo uverejnené v sobotu 26. januára, čím bola pozastavená účinnosť sporných ustanovení zákona.

Majetkové priznanie by mali podať občania, ktorí k 31. decembru 2001 vlastnili hnuteľný a nehnuteľný majetok, majetkové práva a iné majetkové hodnoty so súhrnnou hodnotou presahujúcou 1,5 mil. Sk alebo nadobudli od 1. septembra 1999 nehnuteľný majetok so súhrnnou hodnotou presahujúcou 1,5 mil. Sk. Ostatné fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podať majetkové priznanie, mali podať správcovi dane len vyhlásenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS