ČLÁNOK


,

Ľahšia orientácia pri investovaní
4. januára 2003

Po znížení úrokov v bankách sa pozornosť slovenských investorov čoraz viac presúva na kapitálový trh. Využívajú rôzne investičné príležitosti, jednou z nich je aj vklad prostriedkov do otvorených podielových fondov. Ako sa však rozhodnúť, keď ich počet na Slovensku stále stúpa? Nie odporúčanie, ale získanie orientácie a pomoc pri rozhodovaní ponúka Slovenská ratingová agentúra spolu s ING Bank. Po udelení ratingu prvej slovenskej správcovskej spoločnosti prišla spolu s oddelením analýz ING Bank s novým produktom, tzv. fund scoringom. Podľa ekonóma SRA Ľudovíta Ódora by sa mal stať užitočným pomocníkom najmä pre drobných investorov, ktorí chcú získať prehľad o trhu.

Štandard už aj na Slovensku

Podľa predsedu Predstavenstva SRA Rudolfa Autnera je podstatou fund scoringu relatívne hodnotenie podielových fondov na základe ich minulého vývoja. Informácie o vývoji získava agentúra od Asociácie správcovských spoločností, ktorá rozdeľuje fondy do niekoľ-kých skupín (akciové, dlhopisové, zmiešané, fondy fondov…) Každú kategóriu hodnotí SRA osobitne, niektoré skupiny ďalej rozdeľuje na podskupiny – napr. fondy peňažného trhu eurové a korunové, dlhopisové fondy korunové, eurové i dolárové, technologické akciové fondy. Ako vznikla spolupráca SRA a ING Bank? Podľa ekonóma ING Bank Jána Tótha na projekte začali pracovať obidve spoločnosti nezávisle od seba, pričom dospeli k záveru, že by bolo efektívnejšie pri hodnotení fondov spolupracovať.

Fondy hodnotia podľa štyroch ukazovateľov, jednotlivým produktom prideľujú hviezdičky, ktoré sú štandardným nástrojom hodnotenia aj v zahraničí. Päť hviezdičiek znamená najlepšie hodnotenie v danej skupine. Môže sa stať, že správcovská spoločnosť má v jednej skupine rating dve hviezdičky, ale v inej päť. „Hodnotenie je relatívne, posudzuje sa pre každú skupinu fondov osobitne,“ vysvetľuje J. Tóth. Najdôležitejším prvkom pre investorov bude asi hodnotenie výnosu, okrem neho udeľuje spoločnosť rating aj stabilite fondu, podielu na trhu a správcovskej spoločnosti.

Pri výnose sa porovnávajú priemerné výnosy za určité obdobie. Pri fondoch dlhopisového a peňažného trhu sa váha rozdeľuje medzi posledný rok (60 %) a posledných šesť mesiacov (zvyšných 40 %). Pri ostatných fondoch je posudzované obdobie dlhšie – dva alebo tri roky. „Predpokladá sa investícia na tri roky a podľa toho sú výnosy očistené od vstupných i výstupných poplatkov,“ spresňuje J. Tóth. Výnosy v inej mene sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska. Podľa vyrátaných výnosov sa určí poradie od fondu s najvyššou výnosovosťou až po najnižšiu. Rozpätie výnosov sa rozdelí na päť častí a podľa toho pridelí SRA fondu konkrétny počet hviezdičiek.

Kolísanie výnosov alebo ich stabilita hovorí o riziku kolísania výnosu. Počíta sa na základe rozpätia týždennej výnosovosti za určité obdobie. Samozrejme platí, že fondy s nižším rizikom dostanú viac hviezdičiek.

Čím viac informácií, tým lepšie

Ďalším hodnoteným ukazovateľom je podiel na trhu a rating spoločnosti, ktorá spravuje fondy. Podľa Ľ. Ódora je práve rating správcov kľúčovým ukazovateľom z hľadiska transparentnosti na trhu. Ukazovateľ hodnotí správcu alebo jeho materskú spoločnosť a akceptuje rating od ľubovoľnej agentúry. Za konkrétny rating získa spoločnosť body od jedna po desať a príslušný počet hviezdičiek. Ak sa stane, že spoločnosti ešte žiadna agentúra rating nepridelila, automaticky získava jednu hviezdičku.

Podľa produktového manažéra Tatra Asset Managementu Maroša Ďuríka hodnotenie môže niektorým investorom pomôcť v rozhodovaní, podľa neho ich však zaujímajú najmä kategórie výnos a volatilita, ktoré hovoria o kvalitnej správe fondu. Skóring by mal merať najmä výnos na jednotku rizika. Podiel na trhu považuje za trochu diskriminačný ukazovateľ, ktorý prilepšuje veľkým spoločnostiam. Metodika by mala podľa neho prísnejšie segmentovať trh, hoci uznáva, že pri 100 podielových fondoch to nie je jednoduché.

Ľ. Ódor oponuje, že čím viac informácií drobný investor dostane, tým lepšie sa orientuje. Nemusí brať do úvahy celkové hodnotenie, v ktorom majú jednotlivé ukazovatele pridelenú určitú váhu (výnos – 40 %, kolísanie – 30 %, podiel – 15 %, rating spoločnosti – 15 %). Môže sa zamerať len na ukazovateľ, ktorý ho zaujíma. „Nechajme na investorov, ktoré informácie použijú,“ dodáva Ľ. Ódor.

SRA bude fondy vyhodnocovať vždy raz za štvrťrok, najbližší skóring zverejní v polovici februára 2003. Posledné (aj prvé) výsledky hodnotenia dlhopisových a peňaž-ných korunových fondov uverejnené v decembri uvádzame v tabuľkách.

Výkonnosť, riziko, stabilita

Hodnotením otvorených podielových fondov sa od roku 2001 zaoberá aj česká CRA Rating Agency, a. s., Fond scoring uverejňuje každý štvrťrok. Hodnotí akciové, dlhopisové a zmiešané fondy, ktoré na rozdiel od SRA nerozdeľuje ďalej do skupín. Výslednými známkami sú hviezdičky, tromi posudzovanými ukazovateľmi výkonnosť, riziko a stabilita fondu. Každému ukazovateľu pridelí číselnú hodnotu, ktorá vychádza z čiastkových výpočtov za jednotlivé časové obdobia. Ďalej určuje poradie, ktoré závisí výlučne od porovnania výsledkov v danej skupine, a nie od porovnávania s akýmikoľvek externe určenými hodnotami.

Výsledné poradie tak porovnáva fondy s podobnou mierou rizika a s podobným zameraním, neurčuje absolútnu výhodnosť daného fondu. Hodnotenie jednotlivých fondov je teda vždy relatívne – len v jednej skupine. Takisto ako Slovenská ratingová agentúra aj CRA zdôrazňuje, že skóring nie je odporúčanie. Päť hviezdičiek automaticky neznamená, že ide o najlepšiu možnú investíciu. Vysoko ocenené fondy by však investor nemal prehliadnuť.

Výkonnosť určuje podiel čistej hodnoty aktív na podielový list na konci a na začiatku obdobia. Výkonnosť sa stanovuje každý týždeň. Výsledky jednotlivých fondov potom agentúra porovnáva s priemernou výkonnosťou za všetky fondy zo skupiny. Riziko je stanovené na základe priemernej odchýlky fondu v sledovanom období. Stabilita sa skladá z piatich čiastkových ukazovateľov. Porovnávajú napr. podiel fondu v skupine fondov alebo trhové postavenie fondov spravovaných jednou investičnou spoločnosťou.

Pri investovaní vlastných peňazí zvykneme byť opatrní. Zodpovednosť za nesprávne rozhodnutie nesieme na vlastných pleciach. Hoci skóringy agentúr informujú len o minulom vývoji, ktorý sa v budúcnosti, samozrejme, môže zmeniť, môžu pomôcť ako orientácia pri výbere otvoreného podielového fondu a spoločnosti, ktorá ho spravuje. v

Výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností (ASS) Peter Goceliak o fund scoringu:

„ASS poskytuje spoločnostiam všetky potrebné údaje a v podávaní informácií sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety. To však neznamená, že zo strany našich členských spoločností k samotnej metodike fund scoringu nie sú iste výhrady. Ide však o nezávislý projekt a je vecou samotnej spoločnosti, ktorá ho realizuje, ako sa s prípadnými námietkami vyrovná. Ako najväčší problém fund scoringu vidím to, že väčšina investorov považuje výsledky za investičné odporúčanie aj napriek neustále zdôrazňovanej skutočnosti, že to tak nie je. Preto si myslím, že fund scoring môže okrem svojich nesporných pozitív niektoré fondy aj ‚nespravodlivo‘ poškodiť.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS