ČLÁNOK
Kto založil a vlastní nebankové subjekty nie je vždy jasné
9. januára 2002

Nebankové subjekty od obyvateľstva zhromaždili 12 mld. Sk a občania nenávratne prišli o 4 mld. Sk. Bez bankovej licencie Národnej banky Slovenska a licencie na podnikanie v oblasti kolektívneho investovania doteraz existovalo 50 subjektov, z ktorých 22 skracovalo a v súčasnosti pôsobí najmenej 13. Konštatuje to Analýza nebankových subjektov, ktorú spracovala koncom minulého roka Asociácia správcovských spoločností.

Doteraz zbankrotovali Allegross (1mld. Sk), Nick Finance (440 mil. SK), Sun (500 mil. Sk), MCS (450 mil. Sk), Goldfin Invest (288 mil. Sk), Shakti Invest (200 mil. Sk), Móda Raj (125 mil. Sk), M-Invest (20 mil. Sk), Trends Trading (230 mil. Sk), Corrax (100 mil. Sk) a kvôli nim sa vedú trestné stíhania a vyšetrovania. O pätnástich subjektoch nie je k dispozícii dostatočné množstvo údajov.

Priemerná životnosť subjektov, ktoré doposiaľ skrachovali je 4 roky. V súčasnosti na Slovensku aktívne pôsobí 13 subjektov, ktorých životnosť je v priemere 3,5 roka.

Nebankové subjekty okradli najviac obyvateľov na východnom Slovensku, ktoré je najviac postihnuté nezamestnanosťou. Asociácia správcovských vidí príčinu tohto stavu v tom, že v tomto regióne je nižšia vzdelanostná úroveň, ale aj v tom, že väčšina nebankových subjektov má v ňom sídlo.

„Ďalším zaujímavým paradoxom je to, že investíciám do týchto subjektov dávajú prednosť predovšetkým starší občania – dôchodcovia, ktorí si neuvedomujú rozdiel medzi klasickými bankovými vkladmi a investíciami do produktov nebankových subjektov a vidia iba „vábivé“ percentá,“ tvrdí analýza Asociácie správcovských spoločností.

Kto vlastní a riadi nebankové inštitúcie? Odpoveď na túto otázku a nie je jednoduchá. V prípade spoločnosti B. M. G. Invest za majiteľa označujú Vladimíra Fruniho. Na jednu jeho spoločnosť vyhlásila spoločnosť Slovenská konsolidačná konkurz. Bolo to kvôli nesplateniu úveru 58 mil. Sk, ktorý bol premiestnený do Slovenskej konsolidačnej. Podľa Asociácie správcovských spoločností najťažšie je určiť majiteľa firmy AGW. Vznikla bez toho, aby sa verejne proklamoval kto je jej majiteľom. ASS konštatuje, že v žiadnej nebankovej inštitúcii nepracuje jediný renomovaný finančný odborník v oblasti finančného trhu. Činnosť nebankových subjektov sa dá podriadiť rôznym kritériám. Jedným z nich je typ používanej zmluvy , na základe ktorej zhromažďujú tieto inštitúcie peňažné prostriedky od investorov.

zmluva o tichom spoločenstve zmluvou sa vkladateľ zaväzujeposkytnúť vklad a podieľať sa na podnikaní spoločnosti, za čo saspoločnosť zaväzuje vyplatiť tichému spoločníkovi časť zisku, to všakplatí iba v prípade ak spoločnosť reálne vyprodukovala zisk, v prípadestraty sa spoločník podieľa na strate, ak v zmluve nie je stanovenéinak, zmluva o tichom spoločenstve však nemôže garantovať výšku výnosu
zmluva o termínovanom predajiakcií v tomto prípade nakupuje investorakcie spoločnosti, pričom sa spoločnosť zaväzuje, že tieto akcie po určitejdobe odkúpi, a to za vopred dohodnutú cenu, odkúpenie akcií po trochrokoch je daňovo zvýhodnené.
zmluva o pôžičke spoločnosť si od investora beriepôžičku a za jej splnenie sa zaručuje celým svojim hnuteľným a nehnuteľnýmmajetkom, často aj nad rámec základného imania zapísaného v obchodnomregistri
odkúpenie zmenky spoločnosť vydáva zmenku, zaktorú často ručí materská spoločnosť, zmenka umožňuje investorovi v určenejlehote žiadať úhradu sumy uvedenej na zmenke
zmluva o vklade komandistu využívajú ju komanditné spoločnosti,prijímaním vkladov od komandistov zvyšujú svoje základné imanie, spoločnosťmá podľa zákona zaregistrovať výšky vkladov komandistov v obchodomregistri, avšak komanditné spoločnosti túto povinnosť často nerealizujú
zmluva o správe finančnýchprostriedkov spoločnosť tu vystupujeako sprostredkovateľ obchodovania na finančných trhoch, zmluva je väčšinouformulovaná ako mandátna zmluva, čiže spoločnosť sa v nej zaväzuje,že na účet a v mene investora vykoná nejakú obchodnú činnosť.
členský vklad v družstve Investor sa stáva členom družstvas právom účasti na členskej schôdzi

Prameň: ASS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS