ČLÁNOK
Kritériá Standard & Poor´s pre udeľovanie ratingov orgánom regionálnej a miestnej samosprávy
4. apríla 2001

Standard & Poor´s udeľuje ratingy (hodnotenia) orgánom miestnej a regionálnej správy (v texte používame pojem regióny) v 25 krajinách sveta. V oboch prípadoch sa používa jedna a tá istá analytická metodológia, ktorá počíta s celým radom administratívnych faktorov, ukazovateľov plnenia ukazovateľov rozpočtu. Ukazovatele úverovej schopnosti klientov sa neposudzujú izolovane, ale v celkovom kontexte. Takto realizovaná analýza umožňuje použitie medzinárodnej ratingovej škály bez ohľadu na rozdiely medzi regiónmi a miestnym orgánmi riadenia z hľadiska ich kompetencií a práv. Podobný všeobecný prístup k analýze konkrétnych emitentov zohľadňuje charakteristiky krajiny, zvlášť vzťahy spojené s rozpočtami a

makroekonomickou politikou bez ohľadu na to, že regióny a orgány miestnej samosprávy sa rozvíjajú na základe rôznej veľkosti svojho vplyvu. Standard & Poor´s však priznáva, že majú podobné záväzky. Medzi ne patrí poskytovanie verejných služieb, ktoré sú financované priamo, alebo nepriamo z daní, alebo poplatkov, ktoré platia miestni daňoví poplatníci, alebo prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov z rozpočtov iných úrovní. Úloha regionálnych a miestnych administratív pozostáva vo vytvorení rovnováhy medzi objemami a hodnotou poskytovaných služieb a reálne príjmami, ktoré sú k dispozícii.

FAKTORY KRAJINY

Rating krajiny je vždy najvyšším obmedzením dlhu určitého regiónu alebo miestnej správy, ktoré sú súčasťou určitej krajiny, nezávisle od toho v akej mene je dlh vydaný v miestnej, alebo v zahraničnej. Základom pre definíciu podobného obmedzenia je široké spektrum práv a zdrojov centrálnej vlády. Vďaka nim má každá centrálna vláda automaticky vyšší rating v porovnaní s akoukoľvek nižšie stojacou jednotkou miestnej správy, alebo štátnej správy. Napríklad centrálna vláda má právo ako prvá využiť devízové rezervy na splácanie zahraničných úverov. Okrem toho môže určovať a meniť daňový systém, či emitovať národnú menu. Okrem toho centrálna vláda vždy môže obmedziť kompetencie regionálnych vlád zavedením pravidiel pre prevod finančných prostriedkov z centrálneho rozpočtu do regionálnych rozpočtov, reguláciou príjmových a výdavkových noriem pre regionálne rozpočty a kontrolou vydávania dlhových záväzkov. Dlhy, ktoré sú na nižšej ako centrálnej úrovni sa nachádzajú pod vplyvom veľkého počtu makroekonomických faktorov, napríklad pretrvávajúcej úrovne inflácie, prípadne iných čŕt úverovej a peňažnej a rozpočtovej politiky, ktoré sa berú do úvahy pri určovaní ratingu krajiny.

EKONOMIKA

Ekonomickému základu, rastu a diverzifikácii ekonomiky regiónu alebo municipálneho útvaru sa pripisuje úloha hlavných faktorov pri určovaní úverového ratingu. Fiškálny stav je prakticky vždy najviac spojený so stavom ekonomiky a prosperitou krajiny. Väčšina zdrojov príjmov (od dane z príjmu, pridanej hodnoty až po rôznorodé licenčné poplatky) je závislá od charakteristík ekonomického rastu.

Demografická situácia. Počet obyvateľstva, jeho hustota, tempá prírastku, jeho štruktúra podľa vekových kategórií a skupín sa skúma z hľadiska sily vplyvu týchto faktorov na rast budúcich príjmov rozpočtu a dopytu po verejných službách. Znižujúci sa, alebo rýchlo rastúci počet obyvateľov budú najpravdepodobnejšie obmedzovať finančné prostriedky regiónu alebo samosprávneho celku zmenšením príjmov rozpočtu a zvýšením potrieb v oblasti verejných služieb. Avšak intenzívny rast počtu obyvateľov, vyvolaný napríklad stálym prílevom potenciálne pracujúceho obyvateľstva, zvlášť kvalifikovanej pracovnej sily, môže byť pozitívnym faktorom.

Vážnym aspektom demografickej situácie je počet nezamestnaného obyvateľstva, teda napríklad vo vekových kategóriách do 15 rokov a nad 65 rokov. Tieto skupiny sú najväčšou záťažou pre samosprávu, ktorá im poskytuje verejné služby ako napríklad školstvo a zdravotnícke služby. Tieto vekové kategórie najmenej prispievajú na služby, ktoré využívajú.

Stabilná a umiernene rastúca populácia s nízkou úrovňou nezamestnaných je optimálnou demografickou štruktúrou. Sám o sebe počet obyvateľov sa neposudzuje ako rozhodujúci faktor, ale v niektorých prípadoch môže byť nepriamym faktorom, ktorý ovplyvňuje deverzifikáciu ekonomiky regionálneho / samosprávneho celku.

Ekonomická štruktúra. V danej etape analýzy pre hodnotenie a prognózu stability príjmov regionálnej / miestnej administratívy sa posudzuje hĺbka, stupeň diverzifikácie a stav ekonomického základu samosprávy alebo regiónu. Do úvahy sa berú faktory, ktoré popisujú stav pracovných síl, štruktúry zamestnanosti a príjmov. Najlepšími historickými indikátormi stability ekonomického základu sú strednodobé zmeny v zamestnanosti, osobných príjmov, úroveň nezamestnanosti a objemy výroby.

Jedným z cieľov tejto analýzy je odpoveď na otázku o tom, či je zamestnanosť koncentrovaná v niekoľkých priemyselných odvetviach (napríklad v ťažobnom priemysle, bankovej sfére a textilnom priemysle), alebo len v niekoľkých konkrétnych podnikoch. Ak je to tak, potom sa hľadá otázka aký je stav týchto odvetví, či podnikov a ich perspektíva. Opora na malý počet základných sektorov zamestnanosti a výroby, predpokladá veľké riziko závislé od obchodných a tovarových cyklov, od konkurenčnej schopnosti týchto sektorov ekonomiky. Hodnotí sa váha všetkých zadávateľov práce a platcov daní podľa typu príslušného odvetvia, objemu existujúcich a očakávaných investícií a tiež stavu základných výrobných prostriedkov. Úroveň nezamestnanosti a neúplnej zamestnanosti sa hodnotia v kontexte migrácie a zmien podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Druhým faktorom, ktorý sa berie do úvahy je ekonomický stav regiónu alebo vzdelania na úrovni regiónu, alebo samosprávneho celku. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia úroveň príjmov na jedného obyvateľa a celkový stav životnej úrovne, tým viac možností má administratíva pre to, aby zvyšovala daňové zaťaženie alebo zmenšovala objem poskytovaných služieb. Standard & Poor´s ohodnocuje tieto možnosti tým že zisťuje úroveň príjmov na jedného obyvateľa a súčasne zisťuje úroveň hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa. Ak je to možné do úvahy sa berie aj podiel tieňovej ekonomiky v hospodárstve.

Perspektívy ekonomického rastu. Standard & Poor´s vypracováva celkový pohľad na ekonomiku. Ich základom sú tendencie v zamestnanosti, objeme výroby a investícií. Do úvahy berie posledné štrukturálne zmeny a politický vývoj. Užitočné môžu byť nezávislé ekonomické prognózy, avšak overuje sa ich presnosť. Základnú pozornosť venuje Standard & Poor ´s dlhodobým tendenciám štrukturálnych zmien a ich vplyvu na budúci ekonomický rast, ale nie pohybom, ktoré sa uskutočňujú pod vplyvom obchodných, podnikateľských a ekonomických cyklov. Optimálnym modelom ekonomického rastu je rast hrubého domáceho produktu od 2% do 3 % prepočítaný na jedného obyvateľa. Pre menej rozvinuté krajiny je optimálny rast od 5% do 6%.

Tendencie ekonomického rastu sa porovnávajú s demografickými charakteristikami určitého regiónu a jeho ekonomickou štruktúrou. Kritickým bodom analýzy je konkurencieschopnosť priemyslu v regióne a tiež jeho geografické umiestnenie. Napríklad existencia moderných dopravných kapacít a prístup k trhu. Druhými charakteristikami prosperujúcej ekonomiky je existujúci a očakávaný stav štátnych a súkromných investícií, stav stavebných prác a stav maloobchodného predaja.

ŠTRUKTÚRA RIADENIA A MANAŽMENT

Systém vzťahov medzi rozpočtami. Pri udeľovaní úverových ratingov regiónom a orgánom miestnej správy sa do úvahy berie stabilita vzťahov medzi rozpočtami a vzájomná podpora mocenských orgánov rôznej úrovne. Tieto faktory majú značný vplyv na udelenie úverového ratingu regiónu alebo orgánu miestnej správy. Prevod finančných prostriedkov z jedného rozpočtu do druhého môžu byť zdrojom financovania, alebo jeho bremenom a súčasne môžu zväčšovať, alebo zmenšovať pružnosť rozpočtu. Možnosť vyšších riadiacich štruktúr určovať výdavky (alebo štandardy služieb) orgánom miestnej správy bez toho, aby im odovzdali príslušné finančné prostriedky, alebo daňových kompetencií je negatívnym faktorom. Finančné toky medzi rozpočtami sa analyzujú z hľadiska ich objemov, predpovedateľnosti a ľahkej korekcii kvôli meniacim sa okolnostiam. V rozvíjajúcich sa ekonomikách sú podobné javy nové a stále sa menia vytvárajúc neustále meniace sa podmienky pre činnosť.

Standard & Poor´s venuje stálu pozornosť štruktúre finančných tokov medzi rozpočtami, vzťahom medzi príjmami, rozdelenými medzi rozpočty rôznych úrovní, cielenými, nenávratnými prevodmi (subvenciami) a transfermi s fondov pre podporu regiónov, ktoré sú určené na vyrovnávanie úrovne rozpočtovej rovnováhy v regiónoch.

Vyrovnávanie vzťahov medzi zabezpečením rozpočtov je najdôležitejším faktorom z hľadiska úverového ratingu. Schémy vyrovnávania rozpočtu sú vytvorené preto, aby regionálne orgány moci a miestnej správy mohli pre obyvateľstvo zabezpečiť relatívne podobnú úroveň služieb pri porovnateľnom daňovom zaťažení.

Je samozrejmé, že podobné schémy zlepšujú úverovú bonitu tých, ktorí získavajú transfery – ekonomicky zaostalé regióny. Ak sa podobný systém narovnávania rozdielov rýchlo adaptuje na meniace sa podmienky, je pozitívnou dokonca pre čistých darcov (donorov), pretože podporujú ekonomicky podporujú regióny, ktoré majú sťažené podmienky, podporujú v závislosti od vážnosti problémov.

Analýza predpokladá hodnotenie akýchkoľvek mechanizmov pomoci orgánmi riadenia, ktoré sa dostali do ťažkej situácie a tiež dôkazy o poskytnutej pomoci v minulosti. Bez ohľadu na to, že informácie o finančnej podpore môžu byť prístupné dlho pred jej poskytnutím a pred vznikom vážnej finančnej krízy, v ratingu sa do úvahy neberú žiadne finančné garancie štátu. Ak sa v údajoch z minulosti prejavuje všeobecná tendencia náklonnosti k medzirozpočtovej podpore, môže sa pri určovaní ratingu brať do úvahy ako doplnkové kritérium pre konkrétny región, alebo municipálneho útvaru.

Bilancia príjmov a výdavkov. Druhým dôležitým faktorom pri určení ratingu je otázka o tom ako právomoci miestnych orgánov moci, ktoré sa týkajú výdavkov zodpovedajú právomociam, ktoré sa týkajú výberu daní. Hodnotenie tejto relatívnej rovnováhy predpokladá štúdium toho v akej miere práva regionálnych a municipálnych útvarov pre výber príjmov a tiež ako sú ich povinnosti v oblasti výdavkov kontrolované vyššie stojacimi orgánmi moci a v akej miere miestnymi normami. Niekedy nie je situácia dobrá v tom prípade ak majú miestne orgány moci právo určovať výdavky, ktoré rastú rýchlejšie ako príjmy. Situácia môže byť komplikovaná najmä vtedy ak sú príjmy prísne zafixované a nie sú elastické.

Niektorí regionálni predstavitelia moci musia získať na vydanie dlhových záväzkov povolenie federálnej vlád, zvlášť vtedy ak si požičiavajú na zahraničných trhoch. Niektoré miestne zákony vyžadujú aj to, že dlhové záväzky musia schváliť voliči. rvá požiadavka môže byť pozitívnym faktorom úverovej bonity, pretože upevňuje koordináciu s federálnou vládou a zabezpečuje súlad s kritériami a princípmi povoľovania dlhových záväzkov. Akákoľvek požiadavka môže byť negatívna ak obmedzuje finančnú pružnosť a prístup k objemu kapitálu, ktorý je potrebný na podporu verejnej infraštruktúry.

Štruktúra riadenia a politika administratívy. Tu sa pozornosť sústreďuje na stabilitu a presnosť rozpočtovej a finančnej politiky, ktoré sa realizujú nezávisle od politických a administratívnych zmien vo vedení regiónu, alebo municipálneho útvaru.

Štruktúra riadenia, systémy riadenia a metódy kontroly sú hlavnými indikátormi budúcej finančnej stability a neexistencie závislosti od niekoľkých kľúčových figúr v administratíve. Existencia schválených pravidiel vydávania dlhových záväzkov dosiahnutia vyváženého rozpočtu sú kladným faktorom úverovej bonity. Samozrejme ak neexistujú podobné, posudzujú sa základné prvky realizovanej politiky a jej súlad s riadením. Snaha orgánov riadenia o to, aby dosiahli vyváženú bilanciu príjmov a výdavkov sa hodnotí na základe minulých skúseností. Súčasne sa hodnotia systémy monitoringu a prognózovania rozpočtu, kontrola výdavkov, procedúry výberu daní a systému riadenia hotovostných tokov. Kontrola výdavkov s ahodnotí prostredníctvom porovnania tempa rastu výdavkov a tempa ekonomického rozvoja v strednodobej perspektíve. Dôležitým faktorom na určenie úverovej schopnosti je schopnosť administratívy vysporiadať sa s výkyvmi v rozpočte.

Ďalším aspektom pre posúdenie je operatívnosť a úplnosť finančných výkazov rozpočtu a finančných tokov. Standard & Poor´s nerobí audítorskú kontrolu a spolieha sa na emitentov aby získal úplné a úplné finančné výkazy. Je vhodné aby ich prapravil nezávislý certifikovaný účtovník v súlade s účtovnými štandardmi platnými v tom, ktorom štáte. Potenciál operatívneho manažmentu má taktiež odraz v ratingu. Ťažkopádny a rozdrobený štátny systém, v ktorom sú hlboké protiklady medzi výkonnou a nzákonodarnou mocou, sa zvyčajne posudzuje ako negatívny faktor.

FUNGOVANIE DAŇOVÉHO SYSTÉMU A JEHO PRUŽNOSŤ

Súčasťou analýzy napĺňania rozpočtu je posúdenie absolútneho a relatívneho rastu príjmov a výdavkov, pružnosti zosúladenia výdavkov a príjmov v určitom čase a ich súlad s ekonomickou základňou. V prvom rade sa porovnávajú vlastné príjmy a príjmy, ktoré má municipálny útvar vďaka rozpočtovým transferom. Veľmi detailne sa skúmajú vlastné príjmy, pretože tie sú pod úplnou kontrolu regionálneho a miestnym orgánom samosprávy. História zmien príjmov sa analyzuje tak, že sa do úvahy berú základné tendencie ekonomického vývoja. Dôležitá je aj úroveň deverizifikácie zdrojov príjmov v závislosti od zmien v daňovej politike.

Podobným spôsobom sa hodnotí stabilita transferov z rozpočtu v porovnaní s politikou vlády vo vzťahu k nenávratným transferom, daňovej politike, ekonomického rastu a daňového potenciálu nadriadeného subjektu, ktorý je zodpovedný za rozpočtové transfery.

Kľúčovou sférou hodnotenia je posúdenie možnosti získania dodatkových príjmov. Hodnotia sa celkové a relatívne daňové zaťaženie a podiel príjmov, ktoré sa nachádzajú pod miestnou kontrolou.

Hodnotenie daňového bremena pozostáva z porovnania daného regiónu / municipálneho útvaru podľa celkovej úrovne daní a ich výberu v podobných administratívnych, alebo územných jednotkách v krajine. Porovnanie vychádza z podielu na jedného obyvateľa, alebo podľa podielu na celkovom príjme z produkcie v regióne, ale podľa podielu na celkovom objeme výroby v regióne / municipálnom útvare. Pre zjednodušenie medzinárodného porovnania dane a ich výber na jedného obyvateľa, ktoré sú určené federálnou vládou alebo inými vyššími orgánmi moci sa pripočítavajú k daniam a ich výberu hodnoteného orgánu miestnej moci.

Adekvátnosť a prípustnosť právnych noriem, ktoré určujú výber príjmov do rozpočtu sa skúma na základe podielu vlastných príjmov rozpočtu regionálneho / municipálneho útvaru. Pri porovnaní je zrejmé, že veľký podiel vlastných príjmov hovorí o širšom priestore pre manévrovanie pri výbere daní. Pripravenosť vedenia využiť určité možnosti pre zvýšenie príjmov sa hodnotí na základe predchádzajúcej praxe plnenia rozpočtu počas rozpočtových problémov.

Tendencie zmien výdavkov a ich pružnosť. Pri skúmaní výdavkov sa kladie akcent na hodnotenie takzvaných diskrétnych (alebo nezáväzných výdavkov, politickej vôle pre zníženie týchto výdavkov a tiež tendencie na zvýšenie výdavkov v čase negatívnych ekonomických zmien.

Nezáväzné výdavky sa určujú ako nepodstatné kapitálové a priebežné výdavky. Vo všeobecnosti existuje tendencia odďaľovať, alebo a zmenšovať kapitálové výdavky, prinajmenej v krátkodobom horizonte, preto veľký podiel vnútorných kapitálových výdavkov býva dôkazom o raste nezáväzných výdavkov. Pre hodnotenie tejto pružnosti Standard & Poor´s hodnotí minimálnu úroveň kapitálových výdavkov, ktoré sú nevyhnutné na udržanie existujúcej infraštruktúry a výdavkov na dokončenie nových existujúcich projektov, alebo tých, ktorých dokončenie sa nedá dokončiť.

Výdavky na obsluhu dlhu a výdavky na úradníkov (zamestnancov) sa hodnotia ako nezáväzné. Ich rast vo vzťahu k veľkosti rozpočtu sa pozorne sleduje. Preto sú pracovné vzťahy kľúčovým bodom. Analyzuje sa proces definovania mzdy, určenia pracovného času, produktivity práce, jej výsledky a význam pracovných sporov. Ak sa štandardy poskytovaných služieb určujú vyššou úrovňou moci, znamená to, že subjekt má oveľa menšiu kontrolu nad svojim rozpočtom.

Hodnotenie politickej vôle obmedziť, alebo znížiť výdavky sa zakladá na retrospektívnej analýze. Dynamika vývoja miezd a počtu zamestnancov sú užitočné pre hodnotenie schopnosti územných celkov kontrolovať výdavky, zvlášť v porovnaní s regionálnymi alebo celoštátnymi tendenciami a ekonomickým rastom.

Tak ako v prípade s príjmami, závislosť priebežných výdavkov od ekonomických tendencií sa hodnotí v porovnaní premennej veličiny výdavkov počas ekonomického cyklu a úrovňou osobných príjmov alebo objemom výroby.

Plnenie rozpočtu a potreba dlhového financovania. Pri hodnotení plnenia rozpočtu je najdôležitejším faktorom veľkosť rozdielu medzi plánovaným a skutočným rozpočtom. Existujúce a opakujúce sa rozdiely vyvolávajú otázku o adekvátnosti existujúcej techniky prognózovania, metód rozpočtovej kontroly, schopnostiach a želaniach vedenia dosiahnuť revíziu rozpočtu počas roka.

Aktuálna bilancia umožňuje hodnotiť schopnosť administratívy plniť svoje stále záväzky a pomáha identifikovať štrukturálny nesúlad medzi priebežnými výdavkami a príjmami. Stále existujúci priebežný deficit poukazuje na to, že základňa príjmov nezodpovedá subjektom a spektru nimi poskytovaných služieb, alebo naopak poukazuje na slabú činnosť administratívy, ktorá je spojená s adekvátnym financovaním. Ak si administratíva stále požičiava na financovanie deficitu rozpočtu negatívne to ovplyvňuje jej schopnosť zabezpečiť priebežné výdavky a neumožňuje to akumuláciu peňazí na splácanie dlhu. Časťou tejto analýzy je skúmanie priebežných príjmov a výdavkov kvôli určeniu stupňa konzervativizmu. Napríklad pri konzervatívnom prístupe sa do výdavkov zahŕňajú výdavky na kapitálové vklady a subvencie pre súkromný sektor, dokonca ak slúžia na investičné ciele.

Rozumné riadenie kapitálových výdavkov subjektu sa dajú najlepšie zhodnotiť pri posúdení objemu investícií v strednodobom horizonte z takých zdrojov ako priebežný prebytok rozpočtu a bezodplatné transfery na kapitálové výdavky z nadriadených orgánov moci. Vzťah čistých potrieb a financovania k celkovým príjmom ukazuje na pomer tempa akumulácie zadĺženia k zdrojom určeným na jeho umorenie.

FINANČNÉ ZDRAVIE

Likvidita. Pri hodnotení likvidity emitenta je nevyhnutné určiť súlad parametrov vnútornej likvidity, investičnej politiky, záväzkov vyplývajúcich z bankových a iných úverových liniek, sezónnej dynamike príjmov a výdavkov. Táto analýza je dôležitá pre umorenie akéhokoľvek krátkodobého dlhu, dlhov s premenlivou úrokovou mierou, alebo obligácií, ktoré je možné splatiť len v určenej lehote splatnosti. Je nevyhnutné analyzovať pomer priemerných a minimálnych rezerv a pokladničnej hotovosti k celkovým výdavkom rozpočtu a k výdavkom na obsluhu dlhu. Veľká závislosť od krátkodobých úverov, alebo od dlhov s nepravidelnou splatnosťou znamená vážne riziko a neexistuje možnosť refinancovania. Riadenie hotovosti a jej koordinácia s dlhodobými úvermi je často dôkazom o dobrom rozpočtovom plánovaní a kontrole.

Dlhové zaťaženie. Dlhové zaťaženie sa hodnotí na základe každoročného porovnania sumy dlhového zaťaženia a disponibilnými prostriedkami. Standard & Poor´s používa niekoľko metód hodnotenia úverového zaťaženia, vrátane sumy priamych a zaručených úverov, a tiež celkové úverové bremeno zabezpečené daňovým potenciálom (vrátane dlhov komunálnych podnikov a trustov). Tak ako v prípade hodnotenia daní municipálneho celku, dlhy regiónu sa nemôžu posudzovať izolovane bez úvahy dlhov vyšších celkov a vlády.

Osobitná pozornosť sa venuje nasledovným pomerom: čisté priame úvery v porovnaní s rozpočtom a čistý úver verejného sektora, zabezpečená daňovými príjmami prepočítaná v pomere k HDP na jedného obyvateľa. Výsledkom toho je, že sa posudzuje podiel príjmov, ktoré sú nevyhnutné pre obsluhu dlhu a tendencie zmien.

Analýza riadenia dlhovej služby sa koncentruje na skúmanie štruktúry a skladby dlhu, ktorý je zabezpečený výberom daní, vlastnosti devízových prostriedkov v ktorých boli čerpané úvery a ich citlivosť na úrokové miery.

Preklad a úprava Vladimír Bačišin


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS