ČLÁNOK
Kontrola Veriteľa nevylúčila korupciu pri oddlžovaní
21. októbra 2007

Kontrola Veriteľa nevylúčila korupciu pri oddlžovaníMinisterstvo financií podalo trestné oznámenie na likvidátorku spoločnosti Veriteľ a na správcu konkurznej podstaty skrachovanej poisťovne Perspektíva


 


Oddlženie zdravotníctva spoločnosťou Veriteľ nebolo podľa záverov ministerstva financií (MF) pripravené tak, aby vyčlenené finančné prostriedky boli použité transparentne, efektívne, účelne a hospodárne a nie je možné vylúčiť, že sa oddlžovalo v korupčnom prostredí. Ako sa uvádza v správe, ktorou by sa tento týždeň mala zaoberať vláda, kontrola MF zistila skutočnosti, na základe ktorých ministerstvo podalo trestné oznámenia na likvidátorku spoločnosti Veriteľ, a.s. a správcu konkurznej podstaty Družstevnej zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze.


V rámci likvidácie postúpila spoločnosť Veriteľ podľa MF Slovenskej konsolidačnej (SKo) dokumentáciu k 616 540 pohľadávkam v nominálnej hodnote 12,894 mld. Sk, ktoré nadobudla od zdravotných poisťovní bez toho, aby pred uzatvorením zmlúv so zdravotnými poisťovňami overila ich existenciu, právny stav, výšku a dokumentáciu k nim. „V skutočnosti spoločnosť Veriteľ dokumentáciu k týmto pohľadávkam fyzicky nikdy neprevzala, ale táto bola odovzdaná zdravotnými poisťovňami spoločnosti Veriteľ a následne SKo na základe spoločného protokolu o odovzdaní a prevzatí dokumentácie. V záujme urýchleného ukončenie likvidácie spoločnosti Veriteľ prevzala SKo dokumentáciu bez právnej analýzy jednotlivých pohľadávok,“ uvádza MF vo svojej správe.


Pri oddlžovaní záväzkov zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní podľa MF Veriteľ neuplatňoval rovnaké podmienky pre všetkých veriteľov, nakoľko niektorým kompenzoval okrem istiny aj výšku úrokov a penále a iným iba istinu, resp. jej časť a trval na odpustení príslušenstva. Niektoré úhrady Veriteľ poslal duplicitne, prípadne nad rámec oprávnenia. „Spôsob oddlžovania zdravotníckych zariadení poukazuje na zneužívanie dominantného postavenia Veriteľa, za ktoré sa považuje aj priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, ktoré spoločnosť pri odkupovaní pohľadávok a oddlžovaní uplatňovala,“ vyhlasuje MF.


Spoločnosť Veriteľ riešila aj pohľadávky a záväzky za Družstevnú zdravotnú poisťovňu Perspektíva v konkurze. Časť jej pohľadávok voči osobitnému účtu prerozdelenia vo výške 324,3 mil. Sk prevzal Veriteľ a časť pohľadávok v objeme 236,7 mil. Sk správca konkurznej podstaty nepostúpil spoločnosti Veriteľ, ale ich predal záujemcovi zo zahraničia za 0,475 %, čo predstavuje 1,125 mil. Sk.


Ako upozornilo MF, kontrola nemala možnosť komplexne zdokumentovať činnosť Veriteľa, lebo nemala k dispozícii všetky originály dokladov zo zasadnutí valného zhromaždenia a dozornej rady a ďalšiu súvisiacu dokumentáciu. Registratúrne záznamy Veriteľ neodovzdal do štátneho archívu. V archíve MF nebolo ani kompletné účtovníctvo. Z dostupných dokladov podľa MF vyplýva, že neboli zdokumentované všetky záväzky a pohľadávky zdravotníctva. „Údaje o sumách záväzkov a pohľadávok, deklarované v správach spoločnosti Veriteľ a prerokovávané vládou SR vzájomne nekorešpondujú. Na oddlženie zdravotníctva malo byť na základe dostupných údajov použitých 20,134 mld. Sk, avšak ich použitie nebolo v oddlžovaných subjektoch overené,“ uvádza MF.


V prípravnej fáze procesu oddlžovania nebola podľa záverov kontroly dostatočne spracovaná analýza dlhov subjektov v pôsobnosti rezortu zdravotníctva a reálny harmonogram ich oddlženia. To zapríčinilo, že proces oddlžovania sa zásadne menil, pričom zmeny súviseli najmä s účelovým použitím dotácií a návratných finančných výpomocí. Menila sa aj úprava legislatívnych postupov. „O nepripravenosti oddlženia svedčí aj skutočnosť , že vláda SR okrem základného uznesenia vlády následne túto problematiku riešila v ďalších devätnástich uzneseniach, pričom šesť z nich nebolo verejne sprístupnených,“ tvrdí MF. Ako dodáva, jednotlivé časti uznesení sa 16-krát menili, čím sa proces oddlženia stal neprehľadným, netransparentným a viacnásobné úpravy uznesení vlády SR menili pôvodný zámer projektov.


K termínu ukončenia činnosti spoločnosti Veriteľ neboli vysporiadané všetky záväzky zdravotníckych zariadení, ktoré mali byť predmetom oddlženia. Fakultné nemocnice Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov k 30. júnu 2006 evidovali nevysporiadané záväzky vyčíslené na 2,241 mld. Sk. Pritom v archíve MF sa doklady, preukazujúce túto skutočnosť, nenachádzali. Ako dodáva MF, bývalá vláda v niekoľkých prípadoch schvaľovala postupy, ktoré riešili najmä zmeny účelového použitia štátnych finančných aktív, v rozpore s platnou legislatívou.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS