ČLÁNOK
Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sa zvýšila
10. októbra 2002

Cenová konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sa vďaka reštrukturalizácii a rastu produktivity práce zvýšila. Uvádza to Európska komisia (EK) vo svojej správe o pokroku Slovenska v príprave na vstup do EÚ, podľa ktorej má Slovensko fungujúcu trhovú ekonomiku a po vstupe do EÚ bude schopné čeliť konkurenčným tlakom na vnútornom trhu EÚ.

Podľa EK Slovensko už vytvorilo predvídateľné operačné prostredie pre ekonomických aktérov. Obnovila sa makroekonomická stabilita, hoci jej udržanie je podmienené zachovaním fiškálnych opatrení zameraných na prekonanie objavujúcich sa problémov. Slovensko ukázalo, že dokáže vydržať dlhodobejšie a ťažšie štrukturálne reformy.

Správa konštatuje, že zostáva priestor na lepšie využitie ľudských zdrojov, keďže Slovensko trpí na relatívne nízku zamestnanosť, a nezamestnanosť sa podstatne zvýšila. Je možné zlepšiť regionálnu mobilitu prostredníctvom reformy bývania a dopravného systému. Reformy v zdravotníctve a sociálnom zabezpečení musia znížiť relatívne vysoké odvody a odstrániť demotivujúce prvky pre vytváranie pracovných príležitostí. Nepružnosť legislatívy týkajúcej sa práce, ktorá sa nezlepšila ani nedávnou novelou Zákonníka práce, problém ešte zvýraznila.

Opäť sa zvýšila tvorba hrubého fixného kapitálu, a to najmä vďaka súkromným sektorom a zvýšeným zapojením zahraničných investorov. Miera priamych zahraničných investícií vzrástla nielen pre privatizáciu, ale aj ako výsledok investícií na zelenej lúke. Napriek opatreniam na prilákanie investorov treba ďalej pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Rozšírila sa dopravná a telekomunikačná infraštruktúra, ale znížil sa podiel vedy a výskumu na HDP.

Pokročila aj reštrukturalizácia podnikov, ktorú posilnilo priškrtenie výdavkov z rozpočtu a zlepšenie riadenia spoločností. Posilnila sa aj ziskovosť podnikov. Ešte dôležitejším sa stal sektor služieb a do praxe boli zavedené podporné opatrenia pre malé a stredné podniky. Zásahy vlády do podnikového sektora sa značne znížili, napriek tomu niektoré zostávajúce štátne podniky dostávajú naďalej veľké dotácie. Slovensko je podľa EK otvorenou ekonomikou s vysokým stupňom obchodnej integrácie s EÚ, do ktorej vyváža 60 percent svojich tovarov a služieb a dováža 50 percent. Spolu s reštrukturalizáciou sa zvýšila produktivita práce, ktorá spolu so zmiernením rastu miezd prispela k zvýšeniu vonkajšej cenovej konkurencieschopnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS