ČLÁNOK
Konferencia potvrdila záujem o aktuálne otázky finančného riadenia podnikov
21. októbra 2007

Konferencia potvrdila záujem o aktuálne otázky finančného riadenia podnikov


 


Slovenská asociácia podnikových finančníkov – SAF v dňoch 3. a 4. októbra 2007 zorganizovala pod záštitou guvernéra NBS už piaty ročník konferencie zameranej na finančné riadenie


 


            Konferenciu zahájil guvernér NBS Ivan Šramko, ktorý zhodnotil ciele SEPA – výhody jeho zavedenia pre podniky a postupy SR v rámci jeho implementácie. Vo svojom príspevku sa venoval i aktuálnym otázkam v súvislosti s faktormi, ovplyvňujúcimi vstup SR do eurozóny. Konštatoval, že aktuálne turbulencie by nemali mať dlhodobý dopad na ciele SR v predmetnej oblasti. V diskusii rezonovala otázka možného oddialenia zavedenia eura  a súvisiacich dopadov na ekonomiku a podnikovú sféru. Diskutujúci sa zhodli v názore, že EÚ by nemala v už prebiehajúcom procese meniť prístup k hodnoteniu splnenia kritérií pre zavedenie eura na Slovensku.


 


            Alternatívne smerovanie hospodárskej politiky SR prezentoval ekonomický poradca predsedu vlády SR Peter Stanek z Ekonomického ústavu SAV. Zdôraznil aspekty udržateľnosti hospodárskeho rastu, a s tým súvisiace potreby rozvoja znalostnej ekonomiky, energetiky a informatizácie spoločnosti. Naďalej bude pre rast HDP potrebné zvyšovanie stimulov pre investorov, pričom sa očakáva i reštrukturalizácia dopravy vo väzbe na budovanie logistických centier a odklonu nákladnej automobilovej dopravy v prospech železničnej.


 


            Makroekonomický blok uzatvorila  pani Adriana Vaňová z MH SR prezentáciou priorít energetickej politiky EÚ a SR a zhodnotením ich dopadov na finančné hospodárenie podnikov.


 


            Druhý blok konferencie bol venovaný oblasti uplatňovania IFRS. Záujem o túto tému prejavili podniky a inštitúcie, ktoré povinne zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, z pohľadu existujúcich problémov vo väzbe na určovanie základu dane.


Tejto problematike sa venoval pán Adrián Belánik, generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej MF SR, ktorý prezentoval genézu prístupov k rizikám medzi HV podľa IFRS a základom dane tak z pohľadu EÚ ako aj SR. Informoval o skutočnosti, že rezonujú nové návrhy na modifikáciu systému, ale zdôraznil, že na zásadné zmeny (aj smerom späť) je treba viac skúseností a informácií na zhodnotenie ich dopadov.


            Aktuálne problémy podnikov pri stanovovaní základu dane vo väzbe na IFRS prezentoval pán Miroslav Bielčik zo Slovak Telecom, a.s.. Zdôraznil, že aktuálna legislatíva vnáša pre podniky faktor neistoty, čo je dôvod k využitiu možností vypočítania dane z osobitne vedeného účtovníctva podľa SAS. Napriek tomu podľa priebežných informácií MF SR prekvapujúco až 50% dotknutých podnikov využilo alternatívu prevodového mostíka.


            Princípy uplatňovania IFRS z pohľadu účtovného podrobne analyzoval  pán Richard Farkas z KPMG Slovensko, s.r.o..


            K tomuto bloku konferencia prijala nasledovný záver:


Účastníci konferencie podporujú prístup MF SR k zachovaniu princípov založených na existujúcom právnom stave.


Zároveň konštatujú, že je nutné presne definovať pretrvávajúce problémové oblasti a následne ich formou čiastkových legislatívnych úprav vylepšovať. K tomu bude využitá výzva MF SR na zasielanie pripomienok a návrhov, tieto budú následne prejednávané za účasti SAF.


            Tretí blok konferencie bol venovaný aktuálnym problémom finančného riadenia podnikov. K jednotlivým častiam tohto bloku prijala konferencia nasledovné závery:


Emisné kvóty CO2. Po účinnosti zákona č. 527/2004 o obchodovaní s emisnými kvótami sa do bilancií firiem dostali aktíva v podobe emisných kvót. Zástupca Komerční banky zdôraznil finančný aspekt emisných kvót a poukázal na konkrétne možnosti zhodnotenia týchto aktív v rámci finančných činností podnikov. V spolupráci s Dexia bankou ako správcom registra emisných kvót budeme hľadať cesty na riešenie problémov v evidencii emisných kvót prostredníctvom softvéru (ktorý používa nevhodnú účtovnú metódu) a to i v spolupráci s EACT.


            SEPA – Single euro payment area. Túto problematiku na konferencii prezentoval guvernér NBS pán Ivan Šramko, riaditeľ divízie VÚB , a. s., pán Roman Hains a expert EACT pán Gianfranco Tabasso z Talianska.  NBS podporuje aby SAF bola členom komisie, ktorá pripravuje migračný plán PSD (direktívy EPC) do podmienok slovenskej legislatívy. SAF vyzve podniky na pripomienkovanie platobnej schémy inkasa v rámci SEPA (formou dotazníka komisie pri EACT) tak, aby boli vo väčšej miere zohľadnené  postupy uplatňované v rámci slovenskej legislatívy. SAF sa bude aktívne zúčastňovať na práci komisie EACT, ktorá rieši štandardizáciu v uplatňovaných platobných systémov v rámci EU (elektronický podpis, e – fakturácia,  automatizované párovanie platieb).


            Zavedenie eura: Tému na konferencii prezentovala pani Elena Kohútiková, generálna riaditeľka a členka predstavenstva VÚB, a.s.. Zdôraznila potrebu včasnej pripravenosti na prechod na euro nielen zo strany podnikov, ale i zo strany pripravenosti legislatívneho procesu. SAF sa bude aktívne zúčastňovať na príprave legislatívy MF SR k zavedeniu eura formou pripomienkovania generálneho zákona, resp. vykonávacej vyhlášky MF SR. Na druhej strane pripraví a vydá pre podniky v spolupráci s Asociáciu podnikových finančníkov Slovinska, manuál so skúsenosťami podnikov pri zavedení eura v Slovinsku.      


 


ZDROJ: Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava, 16. 10. 2007


 


MEDZITITULKY: Profini


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS