ČLÁNOK
Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša
22. januára 2021

Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v boji proti ekonomickým a finančným krízam. Jeho logika je jednoduchá. V dobrých, nekrízových časoch NBS prikáže bankám, aby si vytvárali ochranný vankúš vo forme kapitálu, ktorý môžu banky použiť, keď sa situácia v ekonomike zhorší.

Od začiatku pandémie, v apríli a júli 2020, NBS postupne znížila mieru tohto vankúša z 2 % na 1 %. Vytvorila tým značný priestor pre banky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam v tomto komplikovanom období. K dispozícii však ešte stále ostáva druhá polovica vytvoreného vankúša. Aktuálne je jeho miera 1 %, čo potvrdila Banková rada NBS týmto rozhodnutím. Znamená to, že aj v ďalšom období budú banky pripravené zvládnuť prípadné zhoršenie situácie. NBS je preto pripravená dať k dispozícii bankám aj druhú polovicu proticyklického vankúša, hneď ako to bude potrebné.

Pri rozhodnutiach o miere proticyklického kapitálového vankúša NBS sleduje dva navzájom prepojené ciele. Prvým je využívanie uvoľneného kapitálového vankúša na absorbovanie strát z úverov, druhým je dostatok voľného kapitálu v bankovom sektore potrebného pre poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam. Oba ciele sú aktuálne s dostatočnou rezervou splnené.

NBS bude v najbližších mesiacoch pozorne sledovať najmä vývoj zlyhaných úverov a tvorbu opravných položiek. V treťom štvrťroku 2020 zaznamenali oba indikátory stabilný priebeh, a teda nevznikli priame dôvody pre znižovanie miery proticyklického kapitálového vankúša. NBS však vníma rozdiely medzi bankami v prístupe k tvorbe opravných položiek.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho znižovania miery proticyklického kapitálového vankúša ostáva zachovanie konzervatívnej dividendovej politiky a dostatočnej úrovne kapitálu v bankovom sektore.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS