ČLÁNOK
Kódexom by podniky deklarovali zodpovednosť voči akcionárom i veriteľom
21. marca 2001

Kódex správy a riadenia spoločností

Na Ministerstve financií SR sa diskutovalo o tvorbe a využití Kódexu správy a riadenia spoločností tvz. „corporate governance“ v slovenských podmienkach. Diskutovali o jeho prínosoch pre podnikateľské prostredie o možnostiach jeho uplatnenia v praxi a prenášaní jeho princípov do príslušných zákonov. Doc. Ing. Jozej Makúch, PhD., predseda Úradu pre finančný trh upozornil na potrebu zavedenia princípov správy a riadenia spoločností z dôvodov štandartizácie podnikateľského prostredia. Zároveň pripomenul prijímanie ďalších potrebných kódexov ako je napríklad Kódex štátneho zamestnanca. Ich prijímaním sa podľa jeho slov budujú a zavádzajú do praxe princípy rovnosti a odbúravajú princípy nadradenosti v jednotlivých vzťahoch či už vo verejnej správe alebo podnikateľskom prostredí. JUDr. Katarína Mathernová, poradkyňa podpredsedu vlády SR účastníkom predstavila základné princípy novely Obchodného zákonníka. Ako uviedla novela Obchodného zákonníka, ktorá má byť budúci týždeň predložená do legislatívnej rady vlády SR v sebe zahŕňa nové štandartné princípy riadenia spoločností. Uviedla, že novela obsahuje 340 novelizačných zložiek, ktoré zásadne vstupujú a menia právo v oblasti obchodných spoločností, hlavne v oblasti akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Cieľom novely je okrem harmonizácie práva so smernicami Európskeho spoločenstva aj vytvorenie štandartného podnikateľského prostredia. Z tohoto dôvodu boli do ustanovení novely zákona zapracované princípy správy a riadenia spoločností definované podľa OECD. Ako uviedla JUDr. Mathernová až 50% všetkých zmien sa týka hlavne akciových spoločností. Nanovo sa definuje zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností a ich zodpovednosť, posilňujú sa práva menšinových akcionárov. Prijatím novely Obchodného zákoníka v podobe ako je predkladaný do vlády SR autori novely očakávajú sprehľadnenie a štandartizáciu podnikateľského prostredia vrátane vzťahov akcionár, manažment, veriteľ. Návrh Kódexu správy a riadenia spoločností založeného na zásadách OECD predstavila Jennie S. Mills z Milford International Associates Ltd. Cieľom kódexu, ktorý bol vypracovaný s podporou britskej vlády je zavedenie do riadenia spoločností princípy, ktoré zabezpečia pre akcionárov ich transparentnosť a čitateľnosť. Nedotatok transparentnosti a strata dôvery voči spoločnosti môže totiž viesť až k jej kolapsu a vyústiť do krízy, tak ako sa to stalo pre pár rokmi v Ázii. Potreba uplatnenia takýchto princípov je dôležitá aj na Slovensku. Súčasný stav je charakteristický nedôverov minoritných akcionárov a investorov v slovenské spoločnosti, najmä v dôsledku tunelovacích praktík. Pre spoločnosti je z týchto dôvodov veľmi obtiažne získavať finančné zdroje na ďalší rozvoj za konkurenčných úrokových podmienok. Preto prijatie dobrého kódexu riadenia a spávy spoločností a jeho aplikácia v podmienkach slovenských spoločností môže podľa slov Jennie S. Mills zvrátiť súčasný stav. Prijatím kódexu a uplatňovaním jeho princípov by podniky jasne deklarovali svoju zodpovednosť voči akcionárom a veriteľom, čo by malo viesť k obnove ich dôveryhodnosti a tým aj prístupu k lacnejšiemu kapitálu. Ako uviedla pani Jannie S. Mills, ktorá má skúsenosti s budovaním princípov corporate governance v Českej republike, kódex taktiež musí odrážať potreby slovenského prostredia. Preto pri tvorbe jeho konečnej podoby autori očakávajú aktívnu účasť zástupcov podnikateľského prostredia, profesných asociácií a účastníkov finančného trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS