ČLÁNOK
KÓDEX BANKOVEJ ETIKY
1. marca 2001

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Kódex bankovej etiky určuje základné etické princípy, ktoré banky uplatňujú pri podnikaní a vo vzájomných vzťahoch so svojimi partnermi – klientmi, akcionármi, zamestnancami a spoločnosťou vôbec.

2. Cieľom kódexu bankovej etiky je posilniť vedomie existencie etických princípov a potreby ich rešpektovania v každodennej činnosti, upevniť systém vnútropodnikových etických hodnôt, noriem a foriem im zodpovedajúceho profesijného správania sa.

3. Kódex bankovej etiky (ďalej len „kódex“) definuje základné etické princípy, normy a pravidlá správania sa bánk a ich zamestnancov. Etické princípy a pravidlá správania sa, kodifikované v kódexe, upravujú pracovné postupy v oblasti vzťahov a komunikácie.

4. Dôležitosť etických princípov, noriem a pravidiel správania sa, je daná povahou bánk ako inštitúcií špecifického druhu, od ktorých sa očakáva ochrana záujmov klientov, čo najefektívnejšie zhodnocovanie zverených prostriedkov, diskrétnosť a prísne dodržiavanie bankového tajomstva.

5. Kódex je koncipovaný ako model základných požiadaviek a pravidiel, ktoré si jednotlivé banky môžu pre svoje potreby skonkretizovať a rozpracovať. Pre špecifické činnosti môžu banky prijať ďalšie pravidlá pri rešpektovaní základných princípov kódexu.

Článok 2

Všeobecné zásady správania sa bánk

1. Banky dôsledne dodržiavajú princíp vzájomnej úcty k menu banky, k jej činnosti a k aktivitám v konkurenčnom prostredí. Nerozširujú nepravdivé informácie, poškodzujúce meno banky a k tomu nevyužívajú ani tretie osoby.

2. Nevstupujú ani nepodporujú združovanie sa bánk, ktoré by mohlo poškodiť prirodzené záujmy inej banky alebo skupiny bánk a neuplatňujú nekalú súťaž.

3. Banky rešpektujú zásadu dôvernosti obchodných a finančných vzťahov k bývalým aj terajším klientom. Údaje o účtoch klientov, podnikateľských zámeroch ako i aktivitách klienta (obraty, zostatky, adresu a pod.) zverejňujú len s jeho súhlasom alebo v prípadoch, kedy sú povinné ich poskytnúť zo zákona, z dôvodu verejného záujmu, pre ochranu a bezpečnosť bánk.

4. Ku korunovým a devízovým vkladom, ktorých pôvod nie je jasný, banky pristupujú obozretne a vyvíjajú úsilie k zabráneniu „prania špinavých peňazí“. Ku klientom, ktorí opakovane vyberajú svoje vklady v neprimerane krátkom čase od uloženia a presúvajú ich na rôzne účty a vkladné knižky, pristupujú obozretne.

5. V oblasti publicity, v propagačnej, akvizičnej a reklamnej činnosti prezentuje banka svoje služby zodpovedne, seriózne, pravdivo a bez zavádzajúcich informácií o službách poskytovaných klientom.

6. Zásadné sporné otázky riešia banky medzi sebou vo vzájomnom porozumení, s úctou a s ohľaduplným rokovaním, v prípade potreby aj prostredníctvom asociácie.

7. Záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv a dohôd, uzavretých so zástupcami odborových orgánov na ochranu záujmov svojich zamestnancov, banky dôsledne plnia za účelom zabezpečovania ich hmotných, kultúrnych, sociálnych potrieb a rastu odbornej kvalifikácie.

Článok 3

Vzťahy bánk navzájom

1. V oblasti obchodovania banky súťažia len v rámci ponuky bankových aktivít pri vysokej profesionálnej úrovni a kvalite poskytovaných služieb. Neetická je ponuka neprimerane vysokých úrokov z vkladov či neprimerane nízkych úrokov z úverov, umožnených využívaním výhod rozsiahlych a konsolidovaných klientov z minulosti, ďalej explicitné poukazovanie na nedostatky v kvalite, v ponuke alebo v personálnom vybavení inej banky.

2. V personálnych záležitostiach postupujú banky obozretne tak, aby si vzájomne nepoškodzovali možnosti vyžadovať od zamestnancov dodržiavanie etických zásad kódexu alebo vyvodzovanie dôsledkov z jeho porušenia. Pri prijímaní pracovníka inej banky prijímajúca banka prihliada na to, či nejde o pracovníka, ktorý hrubo porušil etické zásady kódexu. Banky sa zdržia neetického preberania zamestnancov iných bánk.

3. Vo vzájomných vzťahoch sa zdržia akýchkoľvek foriem nátlaku presadzovania vlastných predstáv či názorov a usilujú vždy o konsenzus pri riešení všetkých problémov spoločného záujmu.

4. Vzájomne si vymieňajú informácie dôležité z hľadiska poskytovaných služieb a vykonávaných aktivít, dobrého mena banky, jej ochrany a bezpečnosti, ako aj ochrany záujmov klientov.

Článok 4

Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa v banke

1. Zamestnanec banky plní svoje povinnosti a oprávnenia, vyplývajúce z jeho postavenia a funkcie v banke čestne, svedomite, v dobrej viere, s riadnou starostlivosťou a v najlepšom záujme banky. Dodržiava pracovné predpisy, ktoré sa viažu k výkonu jeho práce.

2. Zamestnanec banky dbá o zvyšovanie svojej kvalifikácie. Svoju kvalifikáciu, schopnosti a pracovný potenciál plne využíva v záujme banky.

3. Zamestnanec banky sa vyhýba všetkým činnostiam, ktoré vyvolávajú konflikty jeho záujmov so záujmami banky, osobne nepodniká a nevykonáva činnosť v obchodných spoločnostiach, ktorých činnosť je alebo môže byť v rozpore so záujmami banky. Nezneužíva a nepodniká s informáciami a výhodami, ktoré získa v banke (napr. softwarového vybavenia). V zmysle Zákonníka práce zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnoprávnom vzťahu vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti organizácie (banky), v ktorej je zamestnaný, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej a umeleckej činnosti.

4. Zamestnanec banky zachováva bankové tajomstvo, prísnu mlčanlivosť o záležitostiach banky, v ktorej je zamestnaný a o informáciách o klientoch, získaných pri výkone svojej činnosti v banke a technologických informáciách a postupoch.

5. Pri verejnom vystupovaní a realizovaní podnikateľských aktivít banky zamestnanec háji záujmy banky a jej obchodnú politiku. Informácie o vnútorných záležitostiach banky, o jej zámeroch a stratégii poskytuje len na základe súhlasu vedenia banky, prípadne po schválení tlačovým tajomníkom alebo jeho prostredníctvom. Zamestnanec banky sa v masovokomunikačných prostriedkoch nevyjadruje o pomeroch klientov banky, o ktorých sa dozvie v rámci obchodného vzťahu banky ku klientovi, o hodnotení klientov banky a pomeroch na pracovisku a v banke.

6. Zamestnanec banky nezneužíva svoje postavenie v banke na prijímanie alebo vyžadovanie finančných či vecných výhod od kohokoľvek, predovšetkým od obchodných partnerov banky, od konkurentov banky a k získavaniu obdobných výhod.

7. Zamestnanec banky vybavuje svoje osobné a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť banky, v ktorej je zamestnaný a nedal podnet k nedôvere.

8. Pri porušení etických princípov zo strany zamestnanca vyvodí banka voči nemu opatrenia v zmysle Zákonníka práce. Pre ďalšiu prácu v systéme bankovníctva je pracovník, ktorý hrubo porušil etické zásady kódexu, nežiadúci.

Článok 5

Vzájomný vzťah zamestnancov

1. Vzájomný vzťah zamestnancov bánk vychádza zo základných etických a spoločenských princípov správania sa, osobitne z etiky stavovskej príslušnosti, vzájomnej kolegiálnej úcty a z úcty k zamestnávateľskej banke.

2. Zamestnanec dbá o to, aby vo vzájomných vzťahoch k vlastným spolupracovníkom i ku kolegom ostatných bánk dodržiaval základné normy slušného spoločenského správania sa a úcty k človeku. Vyhýba sa všetkým prejavom nekolegiálnosti, vyvolávajúcej osobné konflikty, problémy a vystupuje vždy v duchu dobrého kolegiálneho vzťahu a v záujme dobrého mena banky.

3. Zamestnanec banky vo vzájomných vzťahoch k spolupracovníkom, ako aj v medzibankových kolegiálnych vzťahoch, dodržuje zásady kódexu, zachováva služobné a bankové tajomstvo, chráni dobré meno svojej zamestnávateľskej banky a jej obchodné tajomstvá.

4. Zamestnanec banky nezneužíva svoju stavovskú príslušnosť a dobré meno banky vo svoj prospech, nepoškodzuje dobré meno svojej zamestnávateľskej a ani inej banky.

Článok 6

Vzťahy zamestnanca banky ku klientele

1. Zamestnanec banky vystupuje vždy zdvorilo, korektne a nestranne voči všetkým klientom a verejnosti. Obchodné rokovania vedie slušne, bez akýchkoľvek predsudkov alebo zvýhodňovania.

2. Zamestnanec banky poskytuje klientovi úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie a rady týkajúce sa obchodného vzťahu klienta k banke na profesionálnej úrovni. Dbá, aby podmienky a rokovania, za ktorých sú dané klientske vzťahy uskutočňované, boli pre klienta transparentné, zrozumiteľné a jednoznačné.

3. Pri sťažnostiach klientov je zamestnanec banky povinný sťažnosť riešiť bez predsudkov, trpezlivo, dôsledne, objektívne a zoznámiť klienta s pravidlami a postupmi uplatňovanými v banke pre riešenie sťažností.

4. Zamestnanec banky zachováva dôvernosť informácií, spojených s obchodným vzťahom ku klientovi, nedopustí zneužitie získaných informácií od klienta vo vzťahu k tretej právnickej či fyzickej osobe.

Článok 7

Vzťahy bánk k asociácii

1. Asociácia a banky aktívne spolupracujú na zásadných spoločných otázkach rozvoja aktivít týkajúcich sa bezpečnosti podnikania a poskytovania služieb, ochrany a bezpečnosti bánk a ich klientov a vymieňajú si potrebné informácie v súlade s hlavnými cieľmi činnosti bánk a asociácie podľa Stanov Asociácie bánk.

2. Banky a ich zamestnanci sa navzájom zdržia všetkého, čo by mohlo viesť k narušovaniu požiadaviek tohto etického kódexu. Obchodná súťaž, akvizície, publicita a reklama bánk sa vedie tak, aby nenarušila dôveryhodnosť a nepoškodila prestíž bankového sektora ako celku.

3. Banky sa pri prijímaní zamestnanca do zamestnaneckého pomeru, u ktorého je dôvodné podozrenie, že bol nútený ukončiť svoj predchádzajúci pracovný pomer s bankou pre hrubé porušenie etických zásad kódexu, pridržiavajú postupu uvedeného v kódexe. Banka, v ktorej sa bude zamestnanec z inej banky uchádzať o zamestnanie, preverí u predchádzajúceho zamestnávateľa, či dôvodom ukončenia pracovného pomeru nebolo hrubé porušenie zásad kódexu zamestnancom a podľa svojho uváženia rozhodne o jeho prijatí. Banka, ktorá takéhoto zamestnanca zamestnávala, alebo ešte stále zamestnáva, poskytne na požiadanie budúcej zamestnávateľskej banke korektné informácie.

4. Asociácia sleduje dodržiavanie kódexu a v zmysle príslušných ustanovení Stanov Asociácie bánk rieši vzniknuté rozpory. Dbá o aktuálnosť kódexu a v nadväznosti na to v ňom vykonáva zmeny a upresnenia v súlade s bodom 7 tohoto článku.

5. Členovia asociácie sa zaväzujú riadiť sa zásadami a princípmi uvedenými v tomto kódexe tak navonok, ako aj vo vnútorných vzťahoch, voči klientom, verejnosti a v medzibankových vzťahoch.

6. Nedodržanie alebo hrubé porušenie etických zásad a princípov uvedených v kódexe ľubovoľným členom Asociácie bánk bude riešené pozastavením alebo zrušením členstva v asociácii podľa článku 5 Stanov Asociácie bánk.

7. Zmeny, doplnenia alebo zrušenie týchto zásad môžu byť vykonané na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov Asociácie bánk.

8. Kódex nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Bratislava, december 2000

RNDr. Dušan Jurčák

prezident AB

P r e h l á s e n i e

Členovia Asociácie bánk Bratislava týmto vyjadrujú svoj morálny záväzok a súhlas dodržiavať a riadiť sa vo svojej činnosti zásadami Kódexu bankovej etiky.

Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s.
Banka Slovakia, a. s.
Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a. s.
CITIBANK (Slovakia), a. s.
Československá obchodná banka, a. s., zahraničná pobočka v SR
Devín banka, a. s.
Dresdner Bank AG
EXIMBANKA SR
HypoVereinsbank Slovakia, a. s.
ING Bank N. V. Bratislava Branch
Investičná a rozvojová banka, a. s.
Istrobanka, a. s.
Komerční banka Bratislava, a. s.
Konsolidačná banka Bratislava, š. p. ú.
Ľudová banka, a. s.
Poľnobanka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Prvá komunálna banka, a. s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, š. p. ú.
Societe Generale
Stavebná sporiteľňa VÚB – Wüstenrot, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA, a.s.
Zastúpenie J & T Banka, a.s.
Autorizačné centrum Slovenska, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS