ČLÁNOK
Klúcový predpoklad konkurencie
14. marca 2003

Diskusný klub v rámci Slovenského ekonomického fóra považujem za jedinecnú príležitost otvorene hovorit so Slovenskými telekomunikáciami o procese liberalizácie telekomunikacného trhu a poukázat na neexistenciu konkurencného prostredia. Som presvedcený, že takto neprehladné prostredie odrádza zahranicných investorov, ktorí majú záujem investovat do skvalitnenia telekomunikacných služieb,“ hovorí generálny riaditel GTS Slovakia Branislav Brezovic. Podla manažéra spolocnosti Accenture Davida Breznu základné podmienky na vznik plne liberalizovaného trhu na Slovensku existujú, celý legislatívny rámec však bude potrebné dopracovat detailne tak, aby legislatíva jasne vymedzila spôsob fungovania všetkých subjektov na trhu.

Do 4. februára 2003 udelil Telekomunikacný úrad

14 celoslovenských a 1 regionálnu licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikacnej siete. Licencie udeluje na 20 rokov. Držitelia licencií (operátori) sú povinní zacat poskytovat verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikacnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dna nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1. 2003. „Stanovená lehota plynie bez ohladu na rokovania operátorov so Slovenskými telekomunikáciami o prepojení. Existuje prinajmenšom teoretické riziko, že lehota uplynie pred uzavretím vzájomnej dohody, resp. sa dohodu podarí uzavriet v takom krátkom case pred uplynutím lehoty, že sa operátori na spustenie prevádzky nestihnú dostatocne pripravit,“ konštatuje B. Brezovic.

D. Brezna si však myslí, že toto riziko reálne neexistuje. „Na to, aby noví operátori zacali poskytovat služby, netreba ukoncit rokovanie o prepojení so sietou ST. Prakticky to znamená, že noví operátori zacnú poskytovat služby. Ich rozsah a dostupnost pre koncových zákazníkov však môžu byt obmedzené do chvíle, ked sa novému operátorovi podarí prepojit s ST,“ dodáva

D. Brezna. Kto z nich má pravdu, ukáže blízka budúcnost.

Nedokoncená legislatíva

Základným právnym predpisom upravujúcim podnikanie v telekomunikáciách je Zákon o telekomunikáciách (Z.c. 195/2000 Z.z. v znení Z.c. 308/2000 a 206/2002 Z.z.), ktorý je v platnosti od 1. júla 2000. Štátnu reguláciu telekomunikacných cinností vrátane regulácie vybraného okruhu cien a udelovania licencií zabezpecuje Teleko-munikacný úrad (TÚ), zriadený ako rozpoctová organizácia na základe toho istého zákona.

Podla platného Zákona o telekomunikáciách sa monopol Slovenských telekomunikácií ako prevádzkovatela pevnej verejnej telekomunikacnej siete (VTS) v poskytovaní verejnej telefónnej služby (resp. tzv. základnej hlasovej služby) mal formálne skoncit do 1.januára 2003, co bol aj záväzok SR pri rokovaniach o vstupe do EÚ v kapitole Telekomunikácie a informacné technológie. Pretože platné znenie zákona neriešilo viaceré dôležité otázky liberalizácie a predovšetkým nesplnalo jej klúcové podmienky, vrátane cenových, prijala NR SR 20. júna 2002 novelu Zákona o telekomunikáciách, ktorá riešila najmä povinnosti prevádzkovatela VTS uvolnit oprávneným poskytovatelom (alternatívnym operátorom, telekomunikacných služieb prístup ku koncovým vedeniam VTS za rovnakých podmienok ako svojim organizacným zložkám.

Koncové vedenie, oznacované aj ako miestne vedenie, resp. „posledná míla“, je cast pevnej telefónnej siete, ktorá spája užívatela s hlavným rozvádzacom alebo rovnocenným zariadením. Prístup k nemu je klúcovým predpokladom vytvorenia reálnej konkurencie pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v rámci pevnej VTS.

Zacal to prezident

Novela zákona prináša podstatné zmeny v novej úprave paragrafu 21 a vložením nového paragrafu 21a pod spolocným názvom Uvolnený prístup k miestnemu vedeniu. Okrem povinnosti uvolnenia sa novela zaoberala aj podmienkami prepojenia a predloženia tzv. referencnej ponuky prevádzkovatela pevnej VTS Telekomunikacnému úradu. Paragraf 21a novely Zákona o telekomunikáciách okrem iného hovorí, že ceny za služby uvolneného prístupu k miestnemu vedeniu a súvisiacim zariadeniam musia byt založené na ekonomicky oprávnených nákladoch, primeranom zisku a potrebnom rozsahu investícií. Dalšou dôležitou úpravou bolo stanovenie povinnosti prevádzkovatela telekomunikacných cinností s významným podielom na relevantnom trhu zverejnit a pravidelne aktualizovat tzv. referencnú ponuku na uvolnený prístup k miestnemu vedeniu.

Prezident SR Rudolf Schuster však novelu nepodpísal a vrátil ju na opätovné prerokovanie do parlamentu. Paradoxne, prezidentove námietky sa netýkali uvolnenia koncových vedení, ale výšky pokuty, ktorú možno udelit dominantnému operátorovi za nesplnenie povinnosti uvolnit koncové vedenia pre TÚ, resp. pre oprávnených poskytovatelov. Kedže následne viacerí poslanci z rôznych politických strán zmenili oproti júnovej schôdzi svoj postoj k problematike, na opätovnom rokovaní 19. augusta 2002 parlament novelu neschválil.

Napriek neschváleniu novely zostal v platnosti pôvodný termín formálneho ukoncenia monopolu ST. TÚ publikoval vo vestníku ministerstva dopravy 18. septembra výzvu na podávanie žiadostí o vydanie licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej VTS. Vzhladom na to, že zachované pôvodné znenie Zákona o telekomunikáciách neobsahovalo bližšiu špecifikáciu povinnosti ST, pokial ide o predloženie tzv. referencnej ponuky, nikoho neprekvapilo, že ST ju Telekomunikacnému úradu dodali až 2. januára 2003. Ponuka predstavuje návrh zmluvy o prepojení, ktorý bude predložený všetkým oprávneným žiadatelom po zacatí rokovania o prepojení. Slovenské telekomunikácie oznacili referencnú ponuku prepojenia v celom rozsahu za predmet obchodného tajomstva spolocnosti, až kým neuzavrú zmluvu s iným operátorom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS