ČLÁNOK
Klient je coraz nárocnejší
27. apríla 2003

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) je hlavným prepravcom a distribútorom zemného plynu na Slovensku. Hlavnou cinnostou podniku je nákup a predaj zemného plynu na domácom trhu a jeho tranzit cez územie SR pre zahranicných odberatelov. Postavenie podniku v európskom plynárenstve je dôležité najmä v oblasti tranzitu. Celá tretina spotrebovaného zemného plynu v západnej Európe prechádza cez Slovensko. Slovenský dopravný systém medzinárodnej dopravy je prepojený s hlavnými európskymi dopravnými systémami.

Po transformácii podniku v júli 2001 v súvislosti s pripravovanou liberalizáciou trhu s plynom na Slovensku a so zámerom SR vstúpit do EÚ si manažment SPP uvedomil nevyhnutnost zmien spolocnosti s cielom zachovat si dominantné postavenie. „Rozhodli sme sa reštrukturalizovat spolocnost a prispôsobit ju trhu,“ hovorí generálny riaditel SPP Miroslav Lapuník.

Po predaji 49-percentného podielu spolocnosti konzorciu zahranicných firiem (Ruhrgas, Gasprom, Gaz de France) sa reštrukturalizácia výrazne pohla dopredu. „Zmeny, ktoré sa v spolocnosti realizujú, majú casovú a prícinnú väzbu. Privatizácia zásadným spôsobom zmenila spolocnost.“ Pozícia SPP sa na európskom trhu so zemným plynom významne upevnila. Zmeny vlastníckej štruktúry znamenajú prirodzený krok k posilneniu schopnosti SPP a k jeho využitiu obchodných možností v domácej a medzinárodnej perspektíve. Program reštrukturalizácie a rozvoja sa rozbehol na základe mnohých výziev, s ktorými sa SPP musí vyrovnat.

Po dohovore so zahranicnými investormi sa vytvoril celopodnikový reštrukturalizacný program. Cielom je vytvorit konkurencieschopnú, efektívnu a hospodárnu spolocnost orientovanú na zákazníkov prostredníctvom vysokej kvality poskytovaných služieb za regulovaných podmienok. „Rýchle technologické a spolocenské zmeny v kombinácii s liberalizáciou trhu, dereguláciou a odstranovaním bariér pre zahranicných investorov vytvárajú nárocnejšie konkurencné prostredie. Snahou našej spolocnosti je preto pružne reagovat na trendy,“ konštatuje M. Lapuník.

Dôveryhodný dodávatel

Medzi súcasné významné faktory ovplyvnujúce podnikanie SPP patria: aproximácia legislatívneho prostredia SR s legislatívnym prostredím EÚ, výrazné postavenie regulátora, liberalizácia otvárania trhu, technický rozvoj umožnujúci rýchlejší rozmach trhu a dopyt zákazníkov po komplexných službách. V dlhodobom horizonte má SPP záujem udržat si významné postavenie v tranzitných službách, v obchode so zemným plynom na domácom trhu, ako aj v poskytovaní integrovaných služieb s vyššou pridanou hodnotou. SPP chce byt energeticky spolahlivým partnerom pre klúcových priemyselných zákazníkov s udržaním a rozvíjaním znacky silného a dôveryhodného dodávatela.

V procese reštrukturalizácie si podnik kladie za ciel podnikat na princípoch fungovania samostatných podnikatelských jednotiek – divízií. „Reštrukturalizácia sa uskutocnuje v súlade s požiadavkami zákona o regulácii v oblasti cien zemného plynu, prepravných a distribucných služieb, obchodných podmienok v prístupe do sietí a s tým spojeným oddeleným transparentným úctovníctvom pre jednotlivé cinnosti,“ zdôraznuje M. Lapuník.

SPP sa transformuje z výrobnej na zákaznícky orientovanú spolocnost. „Poskytovaním komplexných služieb sa zameriavame na efektívne riadenie zákazníckych vztahov.“ Cielom je vyššia spokojnost zákazníkov s mož-nostou vytvorenia flexibilnej, dlhodobej odberatelskej základne prostredníctvom špecifických programov lojality a dlhodobých kontraktov na dodávky zemného plynu.

V rôznych oblastiach dnes v SPP pracujú spojené pracovné tímy. Sú zložené z domácich odborníkov a zo zástupcov investorov. Podrobne rozpracúvajú novú organizacnú štruktúru spolocnosti. „O ich vytvorení rozhodlo predstavenstvo so zámerom podrobne analyzovat nevyhnutné zmeny. Pracovné zmeny spracujú manažéri SPP a zástupcovia Gaz de France a Ruhrgasu ako poradcovia poskytujúci know-how,“ vysvetluje M. Lapuník.

SPP zostavil celkove 27 takýchto pracovných tímov. Každá pracovná skupina sa sústreduje na jednu špecifickú oblast cinností v SPP. Vypracúva konkrétne odporúcania o tom, ako by mala spolocnost v budúcnosti organizovat svoje cinnosti.

Fakty o privatizácii SPP

* september 1999: NR SR schválila novelu zákona o velkej privatizácii, podla ktorej mala vláda kompetenciu na predaj najviac 49 percent akcií SPP,

* 12. júl 2000: vláda SR zobrala na vedomie dokument Zámer a postup privatizácie SPP,

* 4. september 2000: ten istý dokument schválila NR SR,

* 22. december 2000: sútaž na privatizacného poradcu vlády vyhrala spolocnost Credit Suisse First Boston,

* 26. február 2001: minister hospodárstva podpísal s touto spolocnostou zmluvu,

* 11. apríl 2001: vláda SR vydala rozhodnutie o privatizácii SPP,

* 13. jún 2001: vláda SR schválila na základe odporúcania privatizacného poradcu spôsob privatizácie SPP priamym predajom prostredníctvom výberového konania aj za úcasti zahranicných subjektov,

* 1. júl 2001: SPP, š. p., sa transformoval na akciovú spolocnost,

* 30. august 2001: v denníkoch The Financial Times a Handelsblatt vyšiel inzerát, v ktorom vláda SR oznámila svoj zámer predat 49 percent akcií SPP,

* október 2001 – január 2002: uchádzaci o privatizáciu SPP vykonali v podniku hlbkový audit,

* 28. február 2002: termín odovzdania záväzných ponúk zo strany kupcov, jedinú ponuku v sume 130 mld. Sk predložilo konzorcium Gaz de France, Ruhrgas a Gasprom,

* 4. marec 2002: riadiaca komisia vicepremiéra I. Mikloša vyzvala poradcu, aby sa pokúsil na rokovaní s konzorciom dosiahnut lepšie podmienky predaja,

* 8. marec 2002: privatizacná komisia akceptovala ponuku konzorcia po tom, ako sa poradcovi podarili dohodnút vyššie právomoci štátu pri riadení podniku,

* 18. marec 2002: podpis zmluvy o transakcii v historických priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Do SPP vstúpili dve významné európske spolocnosti: nemecký Ruhrgas a francúzsky Gaz de France. Ruský Gasprom získal dvojrocnú opciu na odkúpenie svojho podielu.

Výhodnost vzájomnej spolupráce

Ruhrgas a Gaz de France už operujú, Gasprom zatial mešká

Zhladiska primárnej energetickej bilancie zdrojov hrá plyn dôležitú úlohu v globálnej spotrebe energií na slovenskom trhu. Slovensko disponuje velkým tranzitným systémom, ktorý je významnou tepnou medzi producentmi z Východu a spotrebitelmi na Západe.

„Ked sme vstúpili do Slovenského plynárenského podniku (SPP), uvedomili sme si, že tento tranzitný systém je spolahlivý z hladiska dobrej údržby i z hladiska priemerného veku siete. Je to rozhodujúci faktor na to, aby sa zabezpecili spolahlivé dodávky plynu na európsky trh,“ povedal clen Predstavenstva SPP za Gaz de France Phillipe Boucly na medzinárodnom podujatí Gasfórum 2003 v bratislavskom hoteli Carlton.

V roku 2002 sa Gaz de France a Ruhrgas rozhodli, že sa stanú akcionármi SPP. Aké sú ocakávania oboch spolocností a aký prínos môžu poskytnút SPP? „Snažíme sa rozvíjat plynárenský sektor v danom regióne. Investujeme do rozvoja plynárenských sietí. V Madarsku sme ich dlžku od roku 1995 zdvojnásobili. Zo 180-tisíc zákazníkov sme sa vyšplhali na dnešných 250-tisíc,“ konštatuje clen Predstavenstva Ruhrgas AG Fritz Gautier.

Ruhrgas výrazne investoval vo Fínsku, v pobaltských republikách, v Cesku, na Slovensku, v Madarsku, v Rumunsku a v Slovinsku. Podla F. Gautiera Ruhrgas nechce produkovat diktát z Essenu. Filozofiou firmy je íst do dalších krajín a rozvíjat miestne plynárenské spolocnosti. „Poskytujeme právnu a technickú podporu a know-how v oblasti služieb a kontroly. Tým podporujeme rozvoj v danom regióne. Takýto zámer by sme radi aplikovali aj na Slovensku,“ dodáva F. Gautier.

Distribucná siet plynu SR je velkoplošná a pokrýva vyše 70 percent domácností. Je to výsledok podstatných investícií vykonaných v minulých rokoch. Z tohto hladiska má SPP možnost rozvíjat svoj potenciál dvoma hlavnými smermi: jednou vetvou na európsky, druhou na domáci trh.

Odstránené prekážky

„Ked sme prišli, na Slovensku boli urcité bremená, menovite krížové dotácie v oblasti plynu, co znehodnocovalo jeho skutocnú cenu v zmysle pravidiel na liberalizovanom trhu,“ hovorí P. Boucly. Podla neho tento fakt zohral významnú úlohu pri politických rozhodnutiach predchádzajúcej vlády SR, ktorá sa snažila liberalizovat plynárenský trh. Existujúce pravidlá v oblasti regulácie definuje už niekolko rokov nezávislý orgán Úrad pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO). „Existencia tohto úradu zohrala rozhodujúcu úlohu pri tom, aby sme sa stali akcionármi SPP. Pravidlá, ktoré existujú v oblasti regulácie, nútia spolocnost íst smerom k zvyšovaniu efektivity v každodennej cinnosti,“ prezrádza P. Boucly. Na to, aby SPP mohol generovat zmysluplný zisk, treba stanovit dlhodobé podmienky na vytvorenie konkurencie- schopných cien pre koncových zákazníkov.

SPP bol pre Gaz de France velmi dôležitá investícia. „V dôsledku toho Gaz de France ocakáva od SPP dosiahnutie ziskovosti, ktoré bude zodpovedat takej miere zisku, akú dosahujú západné plynárenské spolocnosti,“ zdôraznuje P. Boucly. Podla neho existujú dva spôsoby, ako danú úlohu splnit: SPP musí nadalej zdokonalovat svoju efektivitu a zároven vyvinút ceny plynu porovnatelné s konkurenciou alebo s inými energetickými nosicmi. Cielom je spokojnost odberatelov a zmysluplná zisková marža.

Gaz de France ocakáva, že SPP získa vstupom na trh s významnými európskymi aktérmi. Gaz de France je jedným z najdôležitejších operátorov na francúzskom trhu. Podstatná cast dodávok ide k nemu cez územie Slovenska. Vstupom do SPP si spolocnost zvýšila bezpecnost dodávok na francúzsky trh. „Tento krok zohral významnú úlohu pre pozíciu Gaz de France na európskom trhu.“

Na pomoc SPP

Slovenskému plynárenskému priemyslu môže prospiet vstup Ruhrgas a Gaz de France niekolkými velmi dôležitými spôsobmi. SPP môže získat know-how z oblasti manažmentu v rámci celosvetovej skupiny týchto spolocností, najmä v oblasti reštrukturalizácie a riadenia dcérskej spolocnosti. Vdaka vstupu investorov sa SPP môže spoliehat aj na technické skúsenosti. Tažit môže aj z transkultúrneho prístupu oboch spolocností a z toho vyplývajúceho know-how.

SPP pomôžu aj skúsenosti oboch firiem z oblasti dodávatelskej siete. Súvisí to s otváraním sa európskeho trhu a s nákupom plynu, pricom je dôležité postarat sa o bezpecnost dodávok plynu. Gaz de France totiž nakupuje plyn vo Velkej Británii, v Nórsku, v Holandsku a v poslednom case aj v Alžírsku a v Egypte. Gaz de France významne pôsobí v oblasti výskumu a tažby. Využíva expertízy vlastných tímov a ovláda technológiu podzemnej tažby a podzemných zásobníkov.

Cielom Gaz de France je generovat aspon 15 percent plynu z vlastných zdrojov v Európe. Je operátorom 30-tisíc kilometrov vysokotlakových plynovodov, pritom je najväcším medzinárodným aktérom v preprave a skladovaní plynu. V súcasnosti dodáva plyn pre 14 miliónov zákazníkov. V dôsledku zväcšovania plynovodnej siete každý den pribúda 600 nových zákazníkov.

Ruská spolocnost Gasprom, ktorá v roku 2002 získala dvojrocnú opciu na odkúpenie podielu akcií v SPP, si chce predkupné právo na 16,3 percenta akcií (900 mil. USD) uplatnit do konca roku 2003. Podla zástupcu Gaspromu na Slovensku Dmitrija Malyševa spolocnost v súcasnosti rokuje o úvere, ktorý by mu na tento úcel mali poskytnút nemecké a francúzske banky. D. Malyšev odmietol konkretizovat potenciálnych veritelov, pricom uviedol niekolko problémov, ktoré skrížili plány Gaspromu na vstup do SPP. Za najväcší považuje požiadavku vyplatit celú sumu v eurách a nie v dolároch, co zvyšuje cenu o 10 percent. Predstavitelia Ruhrgasu a Gaz de France transakciu, ktorou chce Gasprom získat podiel v SPP, nekomentujú. Podla P. Bouclyho by bolo pre všetky zúcastnené strany výhodné, ak by sa akcionárom SPP stal aj Gasprom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS