ČLÁNOK
Každý štvrtý muž a každá piata žena
30. novembra 2002

Devitalizácia nádorov ako liečebná metóda je podľa mnohých odborníkov nevhodná na liečbu ľudských nádorov. V Českej republike, kde na nátlak médií Ministerstvo zdravotníctva ČR dočasne povolilo vyskúšanie tejto liečebnej metódy, ju zastavili ako nevhodnú.

,,Liečenie rakovinových nádorov tzv. devitalizáciou vyzerá najmä pri laickom pohľade veľmi lákavo. Celá záležitosť je však oveľa komplikovanejšia.,“ hovorí Viliam Ujházy z Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Pri racionálnom posudzovaní tejto metódy možno argumentovať viacerými negatívnymi faktormi. Ak sa má metóda používať pri pokročilých štádiách choroby, nie je možné dôkladne zistiť, cez koľko ciev a v ktorej lokalite privádza krv do nádoru.

„Primárne nádory zväčša nie sú príčinou smrti pacientov, životu nebezpečné sú tzv. sekundárne nádory alebo metastázy. Nedávno sa zistilo, že v nádore práve nedostatočné zásobovanie krvou spôsobuje indukciu tvorby krvných kapilár, ktoré sú nevyhnutné pre rast metastáz. Už len z toho vyplýva, že akékoľvek zásahy, ktoré obmedzujú prítok krvi do nádoru, majú skôr opačný efekt, teda spôsobujú rast metastáz, ktoré sú v konečnom dôsledku príčinou smrti pacienta,“ vysvetľuje Čestmír Altaner, riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.

„Po prvé, náhla zástava prívodu krvi, ktorá je sledovaná rýchlym odumretím veľkej nádorovej masy vyvolá zmeny na povrchu i v nádorových odumretých bunkách a tieto môžu oslabiť alebo úplne stratiť schopnosti imunologicky stimulovať – povzbudiť činnosť príslušných buniek, ktoré majú zabíjať nádorové bunky. Imunologická aktivácia organizmu nezávisí od množstva buniek, ale od ich schopnosti špecificky stimulovať – povzbudzovať bunky, ktoré majú zabíjať nové nádorové bunky. Takisto z náhle odumretých nádorov sa môžu uvoľňovať prudko toxické látky, ktoré môžu oslabiť organizmus vo vlastných schopnostiach zabíjať nádorové bunky. Pamätám si prípad pacienta,“ spomína V. Ujházy, ,,ktorý dostal agresívnu chemoterapiu, pričom sa mu za dva-tri dni takmer ,,rozpustili“ veľké masy mnohopočetných nádorov miazgového tkaniva, z ktorých sa potom veľká časť metabolitov – tkanivových splodín vylučovala z organizmu močom, čo upchalo obličky. Mali sme čo robiť, aby sme pacienta uchránili pred smrťou z otravy močom.

Poznáme účinnejšie liečebné postupy

Zarážajúce na všetkom je,“ dodáva V. Ujházy, ,,že sa k takejto metóde obracajú niektorí výskumníci a lekári v čase, keď sa objavujú nové, veľmi perspektívne imunologické alebo aj iné postupy založené na nových poznatkoch molekulárnej biológie. Napríklad veľmi intenzívne sa skúmajú látky, ktoré sú schopné zabrániť vzniku nových ciev v nádoroch alebo v mieste ich metastáz. A tam, kde sa nedostane výživa – krv, tam nádorové bunky odumierajú. Tieto pokusy už prešli do klinického testovania a prvé výsledky sú veľmi sľubné. Inou metódou je napr. vnášanie do miesta nádoru geneticky upravený tzv. „tumor necrosis factor“ (TNF), ktorý sa upravuje tak, že iba v nádoroch sa aktivuje ožiarením a veľmi účinne zabíja nádorové bunky. Už v prvej fáze klinického testovania tejto novej metódy (v ktorej sa len zisťuje stanovenie dávky, ktorá by nebola ešte toxická pre organizmus) sa ukázalo, že pri vysokom percente nádorov v pokročilom stave, ktoré už prešli neúčinne inou liečbou, prípadne je známe, že sa ťažko dajú vyliečiť (zhubný melanóm, karcinóm pankreasu), sa výrazne zmenšila, ba až vymizla nádorová masa.

Na liečbe devitalizáciou nádorov sa v Česku pracuje už pomerne dosť rokov. V serióznej odbornej literatúre však nezanechala nijaký ohlas, čo je v experimentálnej i klinickej onkológii určitým hodnotením – samozrejme, negatívnym. Úprimná snaha navrhovateľov tejto liečby skôr zavádza výskum rakoviny do minulého storočia (možno až do predminulého), ako by ho posunula dopredu, a tak nečudo, že väčšina popredných českých onkológov sa dištancuje od procesu, ktorý podporuje niekoľko jednotlivcov. Prirodzene, privítať treba každú snahu o pokrok v tejto závažnej, ale aj náročnej oblasti biologicko-lekárskeho výskumu, ale je aj potrebné uverejňovať práce o výsledkoch v uznávaných odborných a vedeckých časopisoch, čo sa v tomto prípade ešte nestalo.

Na Slovensku je na túto metódu všeobecne negatívny názor, takže ju nikto legálne neužíva. Č. Altaner je autorom brožúrky pre stredoškolských učiteľov Bunková a molekulárna biológia rakoviny, ktorá je podkladom pre výchovu a osvetu v školách. Keďže na Slovensku na rakovinu ochorie každý štvrtý muž a každá piata žena, je to choroba, o ktorej chcú ľudia viac vedieť. ,,Je dosť nebezpečné šíriť v masovokomunikačných prostriedkoch informácie o nových zázračných liekoch na rakovinu a pod., ktoré nie sú odborníkmi overené. Keďže rakovina vzniká v dôsledku akumulácie genetických zmien v našich bunkách a neexistuje jednotný molekulárny mechanizmu vzniku nádoru, nemôže existovať ani zázračný liek,“ dodáva Č. Altaner. ,,Správy tohto a podobného typu sú väčšinou prebraté zo zahraničných zdrojov, často vytrhnuté z kontextu a tým nebezpečné pre pacientov, ktorým dávajú dosť často falošnú nádej. Liečba nádorov u nás sa opiera o najnovšie poznatky v tomto odbore, je na dostatočnej úrovni, o čom svedčí, že zhruba dosahuje to isté percento vyliečenia ako v iných vyspelých krajinách. Je hazardom pre pacienta spoliehať sa na vedecky neoverené liečebné postupy a na inú alternatívnu liečbu a odmietnuť štandardnú na celom svete vyskúšanú liečbu.

Masovokomunikačné prostriedky by mohli pomôcť k zníženiu incidencie rakoviny najmä tým, že by opakovane nabádali ľudí, aby nezačali alebo prestali fajčiť. Fajčenie je totiž zodpovedné za jednu tretinu všetkých úmrtí na rakovinu. Sú o tom jasné epidemiologické štúdie a tam, kde sa podarilo znížiť počet fajčiarov, registruje sa zníženie úmrtnosti na rakovinu – napr. v USA a v škandinávskych krajinách,“ pridáva názor Č. Altaner.

Viete toho o rakovine dosť? Zaujímame sa o ňu?

„Médiá sú dnes čoraz viac zamerané na pútavosť a atraktívnosť a menej na objektívnosť informácií. Osveta a informovanosť verejnosti o základných problémoch rakoviny má v SR stúpajúcu tendenciu. Liga proti rakovine počas 12-ročnej existencie vydala a distribuovala v celej krajine státisíce brožúr, letákov a monografií so širokým spektrom problémov etiolopie, prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení s podporou ministerstva školstva zrealizovala pravidelnú výučbu onkológie na stredných školách v SR, vydala učebnice onkológie pre stredné školy, organizuje a zabezpečuje odborné postgraduálne školenie v onkológii pre profesorov stredných škôl, ktorí onkológiu prednášajú,“ odpovedala na otázku PROFITU Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS