ČLÁNOK
Kapitálový trh ešte nie je miesto na získavanie kapitálu
17. októbra 2003

Slovenský kapitálový trh naďalej nemožno považovať za miesto pre získavanie podnikateľského kapitálu pre malý počet nových verejných ako aj pravidelne obchodovaných emisií. Investori preto uprednostňujú tradičné spôsoby investovania využívajúc služby komerčných bánk alebo presmerúvajú svoje investičné aktivity na zahraničné trhy. Ako vyplýva z polročnej správy Úradu pre finančný trh (ÚFT) o stave kapitálového trhu, ktorou sa bude na budú týždeň zaoberať vláda, slovenský kapitálový trh zostáva v stredoeurópskom regióne so svojou trhovou kapitalizáciou najmenším.

Charakter a postavenie slovenského kapitálového trhu sa v prvom polroku nezmenil a zostal čo do významu i objemu zdrojov menšinovým segmentom finančného trhu. Dlhodobo je charakteristický nízkou likviditou a malým objemom uskutočnených transakcií. „Zlepšujúce sa medzinárodné postavenie SR a s tým súvisiace zlepšenie podmienok pre prílev kapitálu do slovenskej ekonomiky malo v uplynulom období na zmenu charakteru kapitálového trhu iba nepatrný vplyv,“ uvádza sa v správe ÚFT.

Už niekoľko rokov dominuje na slovenskom kapitálovom trhu vysoký počet nelikvidných emisií cenných papierov. Reálna trhová kapitalizácia emisných titulov obchodovaných na slovenskej burze predstavuje len niekoľko stotín hodnoty hrubého domáceho produktu. Počet kótovaných cenných papierov na burze sa dlhodobo pohybuje okolo desiatky titulov a aj trh s dlhopismi je nevýrazný, pričom obchodovanie so štátnymi dlhopismi má na ňom jednoznačnú prevahu. Pozitívnou správou pre akciový trh je však pokračujúci rast cien kótovaných titulov, čo sa v prvom polroku prejavilo v zhodnotení akciového indexu SAX o 12,42 %.

Jedinou rozvíjajúcou sa zložkou trhu zostávajú otvorené podielové fondy. Objem spravovaného majetku vo fondoch kolektívneho investovania vzrástol za prvý polrok 2003 takmer 1,6-násobne a v medziročnom porovnaní dokonca vyše 2,1-násobne. Zlepšujúci sa legislatívny rámec pre podnikanie subjektov s povolením pre oblasť kolektívneho investovania zabezpečuje dobrú úroveň ochrany investora do fondov kolektívneho investovania a stanovuje prísne pravidlá pre kontrolu činnosti správcovských spoločností zo strany bánk, ktoré vykonávajú funkciu depozitára, ako aj pre dohľad vykonávaný ÚFT.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS