ČLÁNOK
K ultimu septembra predstavovalo čerpanie rozpočtových výdavkov v rezorte zdravotníctva 9,506 mld. Sk, z čoho bežné výdavky predstavovali 8,146 mld. Sk a kapitálové výdavky 1,360 mld. Sk.
20. novembra 1998

Upravený rozpočet v oblasti výdavkov predstavuje 14,246 mld. Sk, z čoho 12,263 by mali predstavovať bežné výdavky. Vyplýva to z materiálu Informácia o krízovej situácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v štvrtom štvrťroku 1998, ktorý vláda prerokovala v stredu. Podľa spomínaného materiálu bolo finančné hospodárenie rozpočtových organizácii, vrátane zdravotníckych, poznačené nižším prídelom finančných prostriedkov na bežné výdavky. Aj táto skutočnosť prehlbuje dlhy rozpočtových organizácií, ktoré ich prenášajú do ďalších rokov. Celková zadlženosť v rezorte zdravotníctva predstavuje ku koncu septembra 13,3 mld. Sk. Dlhy rozpočtových organizácii predstavujú k 30. septembru 35 mil. Sk. Zadlženosť príspevkových zdravotníckych organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a krajských úradov predstavuje k tomuto dátumu 7,530 mld. Sk. Celkové pohľadávky dosiahli k tomuto termínu 6,148 mld. Sk, z čoho pohľadávky voči zdravotným poisťovniam boli na úrovni 5,381 mld. Sk. Ako sa v materiáli ďalej uvádza, z dôvodu nenapĺňania príjmov štátneho rozpočtu Národná banka Slovenska (NBS) realizuje platby podľa priorít určených Ministerstvom financií SR. Z tohto dôvodu príkazy na úhradu zostávajú nezrealizované. Nerealizované platby bežných výdavkov v NBS predstavujú za september 20 mil. Sk a v oblasti kapitálových výdavkov 103 mil. Sk. Pri prerokovaní predmetného materiálu vláda konštatovala, že slovenské zdravotníctvo sa nachádza v stave hlbokej finančnej aj organizačnej krízy. Jednou zo základných príčin tohto stavu je podľa ministra zdravotníctva nesúlad medzi objemom disponibilných zdrojov a rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti podľa súčasnej legislatívy. Vláda v tejto súvislosti uložila ministrovi zdravotníctva predložiť do najbližšieho zasadnutia vlády (do 25. novembra) návrh opatrení na zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v súlade s disponibilnými zdrojmi do konca tohto roka. Vláda tiež uložila ministerke financií preskúmať možnosti získania ďalších zdrojov pre dofinancovanie krízovej situácie v zdravotníctve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS