ČLÁNOK
J&T opúšťa na Slovensku segment retailu
11. augusta 2003

Skupina J&T, v rámci reštrukturalizácie portfólia finančných služieb poskytovaných klientom v Slovenskej republike, opúšťa segment retailu. Správcovska spoločnosť J&T Asset management a.s. (JTAM) požiadala Úrad pre finančný trh, o udelenie súhlasu na prevod správy svojich otvorených a uzavretých podielových fondov. Prevzatie správy fondov od JTAM zvažuje PRVÁ PENZIJNÁ, a.s.

,,Hlavnou činnosťou skupiny J&T je poskytovanie finančných služieb privátnym klientom. Správa fondov pre tisícky podielnikov je typickou retailovou aktivitou oslovujúcou celkom inú cieľovú skupinu. Ako taká teda nezapadá do orientácie skupiny J&T. Rada partnerov sa preto rozhodla retail zo skupiny na Slovensku odčleniť,“ vysvetlil Boris Procik, predseda predstavenstva JTAM. ,,Na rozdiel od Českej republiky, kde je vďaka prevzatiu niekoľkých spoločností a ich fondov situácia pozitívnejšia a kde sa počíta so starostlivosťou o existujúcich klientov, na Slovensku by si získanie dostatočného objemu klientova a vkladov vyžiadalo neúmerne vysoké investície. Bolo by neefektívne a naivné snažiť sa konkurovať bankám a správcovským spoločnostiam, ktoré majú vybudovanú rozsiahlu distribučnú sieť po celom Slovensku,“ dodal Procik.

O možnosť investovať prostriedky do fondov klienti J&T neprídu. ,,Pri správe aktív privátnych klientov je investovanie prostriedkov do fondov jednou z možností, ktoré J&T ponúka. Pôjde však o iné fondy, ktoré budú lepšie zodpovedať nárokom našej cieľovej skupiny. Správa aktív a teda aj ponuka fondov však už bude riadená globálne pre Českú a Slovenskú republiku,“ vysvetlil ďalej Procik.

Prevod správy podielových fondov od správcovskej spoločnosti JTAM by sa týkal otvorených podielových fondov

Koruna peňažný o.p.f.,

Renta glob. akc. o.p.f.

Reštitučný o.p.f.

a uzavretých podielových fondov

RENTA I-10 uzavretý podielový fond,

RENTA I-15 uzavretý podielový fond,

RENTA I-20 uzavretý podielový fond,

RENTA I-25 uzavretý podielový fond,

RENTA I-30 uzavretý podielový fond,

RENTA II-10 uzavretý podielový fond,

RENTA II-15 uzavretý podielový fond,

RENTA III-10 uzavretý podielový fond,

U.S. Biotechnology fund, uzavretý podielový fond,

EuroTechnology uzavretý podielový fond,

World Telecom fund, uzavretý podielový fond,

Internet fund, uzavretý podielový fond,

Objem majetku spravovaného v týchto fondoch predstavuje vyše 913 miliónov korún. Počet klientov prevyšuje 37 tisíc.

Okrem uvedených fondov JTAM spravuje ešte 3 podielové fondy, ktoré jej boli zverené do nútenej správy. JTAM bude tieto fondy spravovať do doby, kým im Úrad pre finančný trh neurčí nového núteného správcu.

,,Žiadosť o súhlas so zmenou správcu fondov sme doručili v polovici júna. Akonáhle úrad pre finančný trh odsúhlasí zmenu správcu, všetci podielnici budú listom informovaní o zmenách, ktoré sa ich budú týkať. V zásade sa však pre nich, okrem kontaktnej adresy, nič podstatné nezmení,“ skonšatoval Boris Procik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS