ČLÁNOK
J&T Finance Group pripravila projekt reštrukturalizácie IRB
1. marca 1999

Podľa tohto návrhu by nemalo dôjsť k zníženiu základného imania IRB ako kroku smerujúcemu k ozdraveniu banky. Zníženie základného imania by totiž bolo podľa predsedu predstavenstva J&T Banka, a.s., Praha Patrika Tkáča, ktorá patrí do finančnej skupiny J&T Finance Group, bola len „trestom“ pre akcionárov, ktorí problémy nespôsobili. „Problémy v IRB spôsobili nielen VSŽ ale aj štát. Zníženie základného imania by malo nepriamy dopad na štát, keďže akcie IRB už vlastní sprostredkovane samotná IRB,“ uviedol.
Návrh reštrukturalizácie banky vychádza podľa J&T Finance Group zo zrušenia retroaktívneho rozhodnutia parlamentu o uhrádzaní majetkovej ujmy IRB v súvislosti s úvermi poskytnutými na financovanie štátnej bytovej výstavby a spätné doplatenie nevyplatených prostriedkov. „Dlh bytových družstiev by bolo možné sekurizovať formou hypotekárnych záložných listov v spolupráci s prvotriednou hypotekárnou bankou. Ďalej by bolo potrebné konvertovať dlh Slovenských elektrární (SE) voči IRB do euro a umožniť sekurizáciu pohľadávky voči SE emisiou dlhopisov na eurobondovom trhu. Po predaji týchto euroobligácii by nasledovalo inkaso hotovostných prostriedkov a následné investície do dlhových inštrumentov štátu a NBS,“ navrhuje P. Tkáč. Zároveň by malo dôjsť k predaju klasifikovaných úverov spôsobom J&T Restrukturalizace. J&T Finance Group navrhuje optimalizovať stav pracovníkov a stav pobočkovej siete a následne na to vyhlásiť tender na vstup zahraničného investora.
Fakty, ktoré hovoria proti zníženiu základného imania je podľa P. Tkáča možné dokázať z prakticky verejne dostupných zdrojov. Podľa J&T Finance Group si štát nesplnil svoju povinnosť a prostredníctvom NBS nezabezpečil kontrolu vývoja akcionárskych práv tak, ako to vyžaduje zákon. Dôsledkom toho, že VSŽ ovládli banku bolo, že IRB fingovanými úvermi poskytla VSŽ prostriedky na financovanie nákupov akcií IRB, čím porušila všetky pravidlá a limity NBS a zákona. V súčasnosti je drvivá väčšina pôvodného 45 % podielu VSŽ v sprostredkovanom vlastníctve priamo v IRB. „Potrestanie akcionárov tak postihne vlastne štát prostredníctvom FNM SR a Slovenskej poisťovne,“ dodal.
Štát retroaktívnym spôsobom zrušil vyrovnávanie straty z poskytnutia vyrovnávacieho príspevku na štátnu bytovú výstavbu, čím podľa P. Tkáča spôsobil stratu dôvery u ostatných bánk. „To vyvolalo okamžitú plánovanú stratu, čo spôsobilo stratu dôvery banky u vkladateľov, krízu likvidity a v podstate pád banky,“ dodal. IRB má vo svojom portfóliu často spochybňovaný úver voči SE. Podľa J&T Finance Group je bonita tohto úveru spochybniteľná len v prípade, že niekto začne spochybňovať bonitu Slovenských elektrární ako takých. „Štát sa musí správať ku každému rovnako. Pri Všeobecnej úverovej banke (VÚB) a Slovenskej sporiteľni sa uvažuje o ozdravnom procese, pričom tieto banky prežívajú len vďaka vysokej miere súkromných vkladov naivných vkladateľov. Neexistuje dôvod aby sa k akcionárovi VÚB pristupovalo inak ako k akcionárovi IRB. Z mnohých aspektov je úverové portfólio IRB lepšie ako úverové portfólio VÚB,“ skonštatoval P. Tkáč. Podľa posledných informácii dosahuje podiel klasifikovaných úverov VÚB viac ako 50 % z jej úverového portfólia.
Bilančná suma IRB je približne 40 mld. Sk. Portfólio banky tvoria z jednej tretiny úvery voči SE poskytnuté účelovo na dostavbu Mochoviec, ďalšiu tretinu tvoria úvery voči stavebným bytovým družstvám s vysoko nadštandardným úrokovým režimom vo výške 1 %, zvyšok tvoria komerčné úvery poskytnuté predovšetkým podnikateľským subjektom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS