ČLÁNOK
Jojan Consulting tvrdí, že postupuje v súlade s právom
8. januára 2003

Právnické a fyzické osoby, ktorým Fond národného majetku SR neskôr splatil istinu a úroky nim vydaného dlhopisu majú podľa právne analýzy spoločnosti Jojan Consulting, právo na vyplatenie úrokov z omeškania. Vyplýva to z právnej analýzy, ktorú Finančným novinám poskytli poradcovia írskej spoločnosti Jojan Consultng.

Jojan Consulting kupuje pohľadávky za nesplatené úroky z omeškania na základe zákonov, ktoré platia túto oblasť v Slovenskej republiky. Pri nákupe pohľadávok za nesplatené pohľadávky Jojan Consulting používa sieť externých sprostredkovateľov.

Dlhopis Fondu národného majetku SR vydal Fond národného majetku SR namiesto akcií, ktoré mali obyvatelia získať v druhej vlne kupónovej privatizácie. Menovitá hodnota dlhopisu bola 10 000 Sk. Fond národného majetku SR ho vydal 1. januára 1996, pričom dlhopisy boli splatné do 31. decembra 2000. Fond národného majetku SR však splácal do 31. decembra 2001. To, že Fond národného majetku SR meškal s vyplácaním dlhopisu je zrejmé aj na základe toho faktu, že po 1. januári 2001 sa endalo obchodovať s týmto cenným papierom. RM-S však obchodoval s pohľadávkami voči istine a kupónu dlhopisu Fondu národného majetku SR.

„Občania, ktorí by sa domáhali nároku na zaplatenie úrokov z omeškania v súdnom spore proti Fondu národného majetku SR by pravdepodobne uspeli,“ konštatuje právna analýza Jojan Consulting.

Premlčania doba na možnú žalobu proti Fondu národného majetku SR uplynie po troch rokoch odo dňa kedy si svoje právo voči Fondu národného majetku SR môže občan uplatniť po prvý raz. Plynutie doby premlčania sa zo zákona prerušuje podaním žaloby.

Občan môže postúpiť pohľadávku na iný subjekt, napríklad za odplatu, sa môže výlučne písomnou zmluvou. Zákon priamo neustanovuje to, že si predávajúci musí nechať overiť podpis na notárskom úrade.

Úroky z omeškania sú rovné dvojnásobku základnej úrokovej miery na slovenskom finančnom trhu, teda diskontnej sadzbe Národnej banky Slovenska. Ročný úrok z omeškania by predstavoval 17,6% z hodnoty dlhopisu.

Na problém omeškania Fondu národného majetku SR pri splácaní dlhopisov upozorňoval Bývalý poslanec Jaroslav Volf. Okresný súd Bratislava II na Drieňovej ulici č. 5 uznal 3. 9. 2001, že Fond národného majetku SR je od 1. 1. 2001 v omeškaní. Súdy vydal platobný rozkaz, na základe ktorého Fond národného majetku SR navrhovateľom povinný vyplatiť nielen výnos po zdanení rovný 13 740 Sk, ale aj úrok z omeškania 17,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS