ČLÁNOK
JCR odôvodnila rating Slovenska oživením ekonomiky
15. marca 2001

Japonská ratingová agentúra JCR (Japan Credit Rating Agency Ltd) pridelila rating BBB dlhodobým nadradeným dlhom Slovenskej republiky, denominovaným v zahraničných menách. Udelenie tohto ratingu odzrkadľuje skutočnosť, že slovenská ekonomika oživuje a jej makroekonomické ukazovatele sa zlepšujú, finančný systém sa stáva pevnejším a pokrok v rámci štrukturálnej reformy prostredníctvom trhových mechanizmov zvyšuje efektívnosť slovenskej ekonomiky. Ďalším podporným faktorom bolo očakávanie, že politická báza koaličnej vlády Mikuláša Dzurindu bude pevná. Medzinárodná dôvera voči krajine sa zlepšila, čomu výrazne napomohol vstup do OECD. Uviedla to JCR vo svojej tlačovej správe.

Existujú však aj dôvody pre obavy ohľadne slovenskej ekonomiky, ktoré môžu brzdiť jej oživovanie. Po prvé, súkromná spotreba ostáva naďalej slabou, čo odzrkadľuje vysokú mieru nezamestnanosti (v roku 2000 na 18,2 %). Po druhé, je nevyhnutné vysporiadať sa s viacerými štátnymi fondmi, ktoré sú nepretržite deficitné, akým je napríklad fond sociálneho zabezpečenia. Po tretie, externý dlh (predovšetkým dlh súkromného sektora) zaznamenal rapídny rast, čo odzrkadľuje rast deficitov rozpočtu a bežného účtu.

Vláda premiéra Dzurindu, vytvorená na konci roku 1998, implementovala reštriktívne opatrenia v rámci štrukturálnych reforiem s cieľom zlepšiť makroekonomickú rovnováhu a vyriešiť problém fiškálneho deficitu a schodku na bežnom účte. Následkom týchto opatrení došlo k postupnému oživeniu ekonomiky. Slovenská ekonomika vykázala za rok 2000 rast o 2,2 %. Miera potenciálneho rastu slovenskej ekonomiky v roku 2001 sa odhaduje na 3,2 % za podmienky takmer nulového rastu populácie. JCR odhaduje, že celkové priame zahraničné investície dosiahli v roku 2001 úroveň 10 % HDP.

Ako JCR konštatovala, miera inflácie sa znížila do konca roku 2000 na 8 %, hoci za celý rok dosiahla priemernú úroveň 12,1 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje rast z úrovne 10,5 %. Podiel deficitu na bežnom účte voči hrubému domácemu produktu (HDP) poklesol v minulom roku na 3,7 % z úrovne 5,9 % z roku 1999. „Odhaduje sa však, že deficit centrálnej vlády vzrástol v roku 2000 na 2,58 % HDP z úrovne 1,8 % z roku 1999,“ upozornila japonská ratingová agentúra. Návrh rozpočtu na rok 2001 uvažuje s nárastom deficitu na úroveň 3,9 % HDP. Avšak agentúra JCR nemá z tejto skutočnosti žiadne obavy, pretože jej hlavnou príčinou je fakt, že rôzne štátne prostriedky na účte všeobecnej vlády, ktoré sa podieľajú na tvorbe deficitu, budú transferované na účet centrálnej vlády.

Na rating od agentúry JCR pozitívne vplývala aj skutočnosť, že finančný systém v SR zaznamenal stabilizáciu vďaka vypracovaniu legálneho rámca, zameraného na vyselektovanie zlých úverov, pričom sa formuloval plán zbavenia sa týchto úverov. Avšak existuje možnosť zvýšenia potreby vložiť dodatočné verejné financie do Konsolidačnej banky a Konsolidačnej agentúry, ktoré sú recipientmi zlých úverov. Agentúra JCR plánuje pozorne sledovať tento vývoj.

Rating BBB predstavuje primeranú úroveň kapacít plniť finančné záväzky. Avšak v prípade tohto ratingu je pravdepodobnejší pokles týchto kapacít ako v prípade vyšších ratingových kategórií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS