ČLÁNOK
Januárový menový vývoj podľa očakávania
11. marca 1998

Rast peňažnej zásoby M2 dosiahol v januári úroveň 10,5 %, čo mierne prekračuje úroveň naplánovanú centrálnou bankou na tento rok (9,4 %). Inflácia dosiahla v januári tohto roka úroveň 7,2 %, čo dosť výrazne prekračuje úroveň projektovanú v menovom programe na tento rok na 5,6 až 5,9 %. Národná banka Slovenska(NBS) tento rast odôvodnila niektorými administratívnymi opatreniami ako zvýšenie DPH pre telekomunikačné služby, zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, či zvýšenie zákonného poistenia z motorových vozidiel, nepovažuje ho však z hľadiska celoročného vývoja za nebezpečný. Vývoj v oblasti úverov je charakteristický predovšetkým rastom úverov v cudzej mene. Tie vzrástli v januári podľa oznámenia NBS o 3,2 mld. Sk a dosiahli 49,9 mld. Sk. Úvery v cudzej mene tvoria v súčasnosti 12,9 % z celkového úveru objemu úverov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak podiel devízových úverov zvýšil o 3,6 %, keď v januári 1997 tvorili devízové úvery 9,3 % všetkých úverov a rok predtým 8,6 %. Celkový objem úverov dosiahol na konci januára 1998 úroveň 387,2 mld. Sk. Oproti decembru to znamená pokles o 1,4 mld. Sk, avšak oproti januáru 1997 rast o 17,9 mld. Sk. Medzimesačný pokles bol zapríčinený predovšetkým poklesom korunových úverov o 4,6 mld. Sk. Táto tendencia súvisí s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou na finančnom trhu, ktorá sa odzrkadľuje aj na výške úrokov z poskytovaných úverov. Údaje centrálnej banky hovoria o medzimesačnom náraste úrokových sadzieb z čerpaných úverov v decembri minulého roka o 0,37 %. Za celý uplynulý rok tak tieto sadzby stúpli až o 7,48 % a v posledných dvoch mesiacoch roku 1997 sa stabilizovali nad hranicou 20 %. Proklamované snahy Ministerstva financií SR i NBS o zníženie úrokových mier pod túto hodnotu sa zrejme prejavia až v hodnotení mesiacov február a marec. Priemerná úroková miera so stavu úverov sa v porovnaní s vývojom sadzieb z čerpaných úverov zvýšila iba veľmi mierne. Zatiaľ čo východiskový stav na začiatku roka bol na úrovni 13,22 %, k ultimu decembra dosiahli výšku 16,21 %. Ročný nárast tak predstavuje iba 2,99 percentuálnych bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS