ČLÁNOK
Istrofin v minulom roku stratový
14. mája 1998

„Táto strata bola spôsobená vytvorením opravných položiek k portfóliu cenných papierov k 31. decembru 1997 a žiadnym spôsobom neovplyvní hodnotu majetku spoločnosti a jej čisté obchodné imanie. Táto strata bude zaúčtovaná na ťarchu nerozdeleného zisku minulých rokov, zákonného rezervného fondu a účtu neuhradenej straty minulých rokov,“ uviedol dnes na tlačovej besede Istrofinu predseda predstavenstva Jaroslav Haščák. Podľa jeho slov z dôvodu realizácie účtovnej straty nepočíta spoločnosť s výplatou dividend za minulý rok. Čistá hodnota aktív poklesla v porovnaní s rokom 1996 o 23 % a dosiahla hodnotu 994 Sk na jednu akciu. Pritom takmer 20 % majetku je umiestnených v cenných papieroch SR a zvyšných 80 % tvoria cenné papiere ČR. „Pokles čistej hodnoty je relatívne priaznivý v porovnaní s poklesom indexov trhov s cennými papiermi v SR a ČR,“ uviedol J. Haščák. Podľa jeho slov tvorili podstatnú časť výnosov spoločnosti príjmy z predaných cenných papierov. „Cena akcií spoločností sa v priebehu roka 1997 pohybovala v pásme 114 Sk až 670 Sk za akciu, pričom tieto akcie patrili medzi najlikvidnejšie cenné papiere slovenského kapitálového trhu,“ konštatoval J. Haščák. Podľa jeho slov ovplyvnila vývoj ceny akcií celková nedôvera k transformovaným fondom, ku ktorej sa v značnej miere pričinilo aj pozastavenie obchodovania na verejných trhoch v SR. Do dnešného dňa sa nepodarilo zrušiť emisiu VÚB Kupon, i.f., a.s., predchodcu Istrofinu a zaregistrovať novú emisiu Istrofin, a.s. „MF SR stále zaujíma odmietavý postoj k transformáciiám investičných fondov na bežné akciové spoločnosti a doteraz nedalo súhlas k zrušeniu „starých“ emisií a registrácii „nových“. Tým obmedzuje práva akcionárov,“ zdôraznil J. Haščák. Podľa jeho slov však MF SR „čiastočne mení názor.“ Reštruktualizácia portfólia spoločnosti je zameraná na predaj menšinových podielov spoločnosti na slovenskom a českom kapitálovom trhu. „Predaj prebiehal za najvýhodnejších podmienok, aké je v dnešnom stave možné dosiahnuť na kapitálovom trhu s prihliadnutím na skutočnosť, že spoločnosť je v mnohých prípadoch v pozícii menšinového akcionára. Chceme zvyšovať podiely v tých spoločnostiach, kde je predpoklad vstupu do aktívneho riadenia a reštruktualizácie zameranej na maximalizáciu zisku pre spoločnosť a jej akcionárov,“ podotkol J. Haščák. Podľa jeho slov boli zrealizované investície do nehnuteľností, ktoré optimalizujú rizikovosť portólia spoločnosti. „Plánujeme preniesť dôraz zo slovenského a českého kapitálového trhu na investovanie na zahraničných kapitálových trhoch,“ upozornil J. Haščák. Podľa jeho slov je tento zámer v pokročilom štádiu rozpracovania a pripravuje sa konkrétna koncepcia vstupu spoločnosti na zahraničné trhy. Z odvetvového hľadiska by sa Istrofin chcel zamerať na investovanie do oblasti zdravotníctva, biotechnológií a informačných technológií. Z hľadiska regiónov by mali byť investície nasmerované do Rumunska, Ruska, Číny a pobaltských krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS