ČLÁNOK
Istrobanka zdvojnásobila tvorbu opravných položiek
27. októbra 1999

K poklesu zisku prispela tvorba opravných položiek a rezerv vo výške 1,989 mld. Sk, ktorá sa na medziročnej báze zvýšila o viac ako 100 %. Vyplýva to z nekonsolidovaných údajov zverejnených Istrobankou.
Bilančná suma banky vzrástla mierne o 362,649 mil. Sk na 24,7 mld. Sk. Na jej zvyšení sa podieľal výrazný nárast objemu poskytnutých úverov, ktorý na medziročnej báze predstavoval až 84 %. Banka totiž poskytla úvery v objeme 11,148 mld. Sk v porovnaní s 6,074 mld. Sk v predchádzajúcom roku. Úvery klientov pritom v štruktúre aktív predstavovali 45 %, kým v porovnateľnom období predchádzajúceho predstavovali boli len 25 %. Úvery sú kryté v plnej miere primárnymi vkladmi, ktoré predstavujú 16,116 mld. Sk, avšak na medziročnej báze poklesli o 16 %. Nielen klienti ale aj banky znížili svoje úložky v Istrobanke z 5,709 mld. Sk v minulom roku na 3,396 mld. Sk v tomto roku, čím banka zredukovala závislosť na medzibankovom trhu o 28%. Takisto vklady Istrobanky v iných bankách sa znížili z 5,271 mld. Sk na 4,344 mld. Sk.
Banka nakúpila do svojoho portfólia dlhopisy a cenné papiere s pevným výnosom vo výške 5,308 mld. Sk, kým v uplynulom roku predstavoval tento objem 3,334 mld. Sk. V štruktúre cenných papierov očakáva Istrobanka zachovanie dominantného postavenia pevne úročených cenných papierov, predovšetkým štátnych dlhopisov. Dlhopisy vydané verejným sektorom predstavovali 4,442 mld. Sk a na medziročnej báze vzrástli o 85 %.
Celkové náklady banky vzrástli oproti rovnakému obdobiu minulého roka približne o 28% na 5,935 mld. Sk, z toho náklady na činnosti s klientami predstavovali 1,519 mld. Sk, náklady na devízové operácie vystúpili na 1,322 mld. Sk. Istrobanka patrí medzi stredné veľké slovenské banky. Majoritným akcionárom Istrobanky je Slovenská poisťovňa so 72 % akcií. Mesto Bratislava vlastní ďalších 18 % a rakúska Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG kontroluje 10 % akcií Istrobanky.
Ako sa uvádza v plánoch a vyhliadkach banky v roku 1999, hospodársky výsledok banky by sa mal zvýšiť. Na zvyšovaní rentability v roku 1999 by mala v rozhodujúcej miere participovať nižšia potreba zdrojového krytia potenciálnych rizík vyplývajúcich z aktívnych operácií banky v tomto období. Za celý uplynulý rok banka vykázala čistý zisk 31,138 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS