ČLÁNOK
Istrobanka pozitívne hodnotí vývoj likvidity banky
28. októbra 1999

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ odboru marketingu Milan Ježo, významný podiel v štruktúre aktív tvorili cenné papiere, predovšetkým štátne dlhopisy, ktoré sa na bilančnej sume podieľali takmer 18 %. „To malo priaznivý dopad na vývoj objemu likvidných aktív a na vývoj ukazovateľa kapitálovej primeranosti,“ uviedol M. Ježo. Mierny nárast úverového salda o 1,6 % oproti stavu ku koncu júna 1999 korešpondoval podľa predstaviteľa banky s realizáciou konzervatívnej obchodnej politiky banky v tejto oblasti. Objem úverov k 30. septembru 1999 dosiahol 11,1 mld. Sk, pričom podiel úverov na bilančnej sume aktív dosiahol úroveň 45 %. „Vývoj kvality úverového portfólia potvrdzuje správnosť stratégie stabilizácie salda úverov, čo vytvára predpoklady pre stabilizáciu objemu opravných položiek a rast rentability banky do konca roka 1999,“ zdôraznil Ježo.
V oblasti pasívnych obchodov banka hodnotí priaznivo vývoj primárnych zdrojov, ktoré k ultimu septembra dosiahli 16,2 mld. Sk, čo predstavuje 65,7-percentný podiel na celkových zdrojoch banky. Podľa M. Ježa trvalý trend nárastu primárnych zdrojov predstihujúci svojou dynamikou tempo rastu salda úverov, má priaznivý vplyv na zlepšovanie štruktúry bilancie z hľadiska likvidity banky.
Podľa zverejnených výsledkov za prvých deväť mesiacov dosiahla Istrobanka zisk 45,3 mil. Sk, kým v porovnateľnom období minulého roka vykazovala kladný hospodársky výsledok takmer trojnásobne vyšší 127,9 mil. Sk. K poklesu zisku prispela tvorba opravných položiek a rezerv vo výške 1,989 mld. Sk, ktorá sa na medziročnej báze zvýšila o viac ako 100 %.
Istrobanka bola v posledných mesiacoch znovuzaradená do skupiny referenčných bánk, ktoré sú tvorcami slovenského medzibankového trhu. Akcionármi Istrobanky, a.s., sú Slovenská poisťovňa, a.s., 72 %, Hlavné mesto SR, Bratislava 18 % a Erste bank der österreichischen Sparkassen AG, Viedeň, 10 %.
Ako sa uvádza v plánoch a vyhliadkach banky v roku 1999, hospodársky výsledok banky by sa mal zvýšiť. Na zvyšovaní rentability v roku 1999 by mala v rozhodujúcej miere participovať nižšia potreba zdrojového krytia potenciálnych rizík vyplývajúcich z aktívnych operácií banky v tomto období. Za celý uplynulý rok banka vykázala čistý zisk 31,138 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS