ČLÁNOK
Istrobanka chce v tomto roku skvalitniť úverové portfólio
23. mája 2000

Istrobanka, a.s., Bratislava sa chce v tomto roku orientovať predovšetkým na skvalitnenie svojho úverového portfólia, s čím súvisí dôraz, ktorý bude banka klásť na riadenie úverového rizika. V súlade s udelením licencie na vykonávanie hypotekárnych obchodov je zámerom banky poskytnúť v tomto roku hypotekárne úvery v celkovom objeme 100 mil. Sk. Banka bude svoju pozornosť sústreďovať aj na rozvoj elektronického bankovníctva a rozšírenie poskytovaných služieb predovšetkým o bankovo-poistné balíky produktov. Obchodná sieť Istrobanky by sa mala v tomto roku rozšíriť o 5 nových pracovísk. V súčasnosti banka poskytuje kompletné bankové služby prostredníctvom 33 obchodných miest. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Milan Ježo, riaditeľ odboru marketingu banky. V súlade so zámermi na rok 2000 Istrobanka rozšírila svoju produktovú ponuku o nové vkladové a úverové produkty – rentové účty, Istrojuvent – balík produktov pre mladú generáciu. V oblasti elektronického bankovníctva banka zrýchlila a rozšírila aktívne operácie služby homebankingu, phonebankingu a začala poskytovať služby internetbankingu a e-mailbankingu pri dodržaní maximálnej bezpečnosti transakcií a ochrany dát. „Potvrdením spokojnosti klientov s kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb Istrobanky je trvalo rastúci počet jej klientov, ktorý už presiahol 102 000, ako aj počet viac ako 36 500 vydaných platobných kariet,“ povedal M. Ježo. Bilančná suma Istrobanky dosiahla k ultimu uplynulého roka 26,4 mld. Sk, čím medziročne vzrástla o 3,33 %. Celkový objem primárnych zdrojov dosiahol 16,9 mld. Sk, čo predstavuje 64,8-percentný podiel zo zdrojov banky. Primárne zdroje banky tak medziročne vzrástli o 2,2 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali ku koncu minulého roka 15,9 mld. Sk. K najžiadanejším produktom patrili termínované vklady, na účtoch ktorých bolo uložených takmer 71 % primárnych zdrojov banky. Ekonomická situácia podnikateľského sektora v roku 1999 z podhľadu návratnosti poskytnutých úverov ovplyvnila rozhodnutia banky smerom k zvýšenej obozretnosti, čoho následkom bol mierny pokles vo vývoji salda úverov. Prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol k ultimu predchádzajúceho roka 351 mil. Sk, čo umožnilo banke vytvoriť dostatočnú výšku opravných položiek a rezerv. Hospodársky výsledok banky za rok 1999 predstavuje 35,1 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky dosiahla k ultimu minulého roka 11,5 %. Najväčším akcionárom banky je Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava so 72-percentným podielom na základnom imaní banky, Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré vlastní 18 % jej akcií a rakúska Erste Bank der ostererreichischen Sparkassen AG s 10-percentným akcionárskym podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS