ČLÁNOK
IRB za prvý štvťrok v strate vyše pol miliardy
20. mája 1998

Celkové výnosy za uvedené obdobie predstavovali 839,7 mil. Sk a celkové náklady 1,373 mld. Sk. Na strate IRB sa v najväčšej miere podieľali pokladničné a medzibankové operácie. Náklady na tieto operácie predstavovali 672,4 mil. Sk a výnosy len 40,7 mil. Sk. Výnosy z operácií s klientmi dosiahli 597,2 mil. Sk a náklady na tieto operácie 265,9 mil. Sk. IRB vytvorila v prvom štvrťroku 1998 rezervy a opravné položky vo výške 115,6 mil. Sk. Použitie rezerv a opravných položiek predstavovalo 173,3 mil. Sk. IRB poskytla do konca marca svojim klientom úvery v objeme 32,962 mld. Sk. Úvery a vklady ostatných bánk predstavovali 566,3 mil. Sk, pokladničná hotovosť, prostriedky u emisných bánk a šekové účty 681,3 mil. Sk a nakúpené pokladničné poukážky a iné podobné hodnoty 3,607 mld. Sk. Základné imanie IRB k 31. marcu 1998 dosiahlo 1 mld. Sk. Na mimoriadnom valnom zhromaždení 29. apríla rozhodli akcionári o zvýšení základného imania o 2 mld. Sk. Na tomto navyšovaní sa podieľa Slovenská poisťovňa. Záväzky voči bankám predstavovali v prvom kvartáli 30,410 mld. Sk a záväzky voči klientom 9,347 mld. Sk. Zákonné rezervy dosiahli 3,711 mld. Sk. IRB dosiahla za minulý rok stratu vyše 3,25 mld. Sk. Náklady banky dosiahli podľa auditovaných výsledkov 10,52 mld. Sk a výnosy 7,27 mld. Sk. Bilančná suma IRB zaznamenala oproti roku 1996 pokles o 9,167 mld. Sk na 41,931 mld. Sk. Objem úverov, ktoré IRB poskytla klientom dosiahol ku koncu minulého roka 32,823 mld. Sk a oproti minulému roku poklesol o 3,76 mld. Sk. Záväzky IRB voči klientom dosahovali na konci minulého roka 11,915 mld. Sk, pričom na konci roku 1996 to bolo 18,795 mld. Sk. IRB je od 19. decembra pod nútenou správou NBS. Dôvodom zavedenia nútenej správy v IRB bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS