ČLÁNOK
IRB hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 12 mil. Sk
28. marca 2000

Investičná a rozvojová banka, a.s. (IRB), Bratislava vykázala podľa predbežných údajov za minulý rok čistý zisk na úrovni 12 mil. Sk. Ako uviedol predseda predstavenstva a prezident banky Adam Celušák, v minulom roku došlo k významnému zlomu v ekonomickej situácii v banke. „Došlo k presunu klasifikovaných úverov, ako aj k zníženiu nízko výnosných úverových aktivít,“ uviedol. Banka však aj napriek tomu naďalej eviduje klasifikované úvery vo výške 4,9 mld. Sk, na ktoré má podľa prezidenta spoločnosti vytvorené 100-percentné opravné položky.

Bilančná suma banky sa medziročne znížila o 8,7 mld. Sk na 29,1 mld. Sk. Na znížení bilančnej sumy sa podieľal presun úverov družstevnej bytovej výstavby na Konsolidačnú banku Bratislava v objeme 8,3 mld. Sk a presun klasifikovaných úverov spoločností, ktoré sú v likvidácii vo výške 0,5 mld. Sk. Do Konsolidačnej banky boli ďalej presunuté úvery vo výške 1,4 mld. Sk a do Slovenskej konsolidačnej úvery vo výške 5 mld. Sk. Tie sa však nepodieľali na znížení bilančnej sumy, keďže boli nahradené úvermi, na ktoré vláda poskytla osobitnú štátnu záruku.

Štrukturálna zmena viedla podľa prezidenta k zníženiu úverov v banke oproti roku 1998 z 81 % na 75 %. Kapitálová primeranosť banky tak ku koncu roka predstavovala 9,1 %. „Reštrukturalizačné kroky banky, ktoré sa už uskutočnili znamenali aj výraznejšie posilnenie vlastnej kapitálovej základne. Vlastný kapitál ku koncu minulého roka predstavoval 1,8 mld. Sk,“ uviedol A. Celušák.

Zámerom novej politiky vedenia IRB by podľa vyjadrenia prezidenta mala byť opatrná politika v oblasti aktívnych aj pasívnych operácií. V oblasti aktívnych operácií sa banka zameria v budúcnosti na operácie s najbezpečnejšími štátnymi cennými papiermi. V oblasti pasívnej politiky by sa banka podľa jej prezidenta chcela orientovať prioritne na malých a stredných podnikateľov a obyvateľstvo, kde plánuje investovať jednu tretinu získaných zdrojov.

Nová orientácia banky sa odrazila aj v zoštíhlení organizačnej štruktúry. Spoločnosť k 1. marcu tohto roka prepustila viac ako 130 zamestnancov. Súčasný stav pracovníkov teda predstavuje 1 050 zamestnancov. Podľa predstaviteľov banky je však v banke naďalej nadbytok pracovníkov. Vedenie IRB však neuvažuje s ďalším prepúšťaním, keďže očakáva v tomto roku expanziu a opäť vysoký záujem klientov. Banka na trh uviedla viacero nových produktov, ktoré podľa A. Celušáka budú mať podiel na raste primárnych vkladov.

IRB bola do 17. decembra 1999 v nútenej správe. Zrušeniu dvojročnej nútenej správy, ktoré oznámila Národná banka Slovenska, predchádzalo splatenie refinančného úveru centrálnej banke. Prostriedky na jeho splatenie poskytli Slovenská sporiteľňa, VÚB a SP a to formou konzorciálneho vkladu vo výške 7,8 mld. Sk na dobu 6 mesiacov. Tento bude kolateralizovaný pohľadávkou IRB voči Slovenským elektrárňam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS