ČLÁNOK
Investičný fond Tatra kupón fond, a.s., vykázal za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk po zdanení vo výške 35 mil. Sk, čo je v porovnaní s celým predchádzajúcim rokom viac o 37,4 %.
25. novembra 1997

Základné imanie predstavuje 118,581 mil. Sk. Vlastné imanie je takmer 3,4 krát vyššie ako základné, avšak v porovnaní s decembrom minulého roka pokleslo o takmer 5 % na 403,161 mil. Sk. Výška čistého obchodného imania dosiahla k 31. októbru 3 294 Sk na akciu. Na konci minulého roku dosiahla výška čistej hodnoty majetku pripadajúca na jednu akciu 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. Vďaka zmene štruktúry portfólia dosiahol fond v minulom roku čistý zisk 184,9 Sk na akciu. Z tohto zisku bola akcionárom vyplatená dividenda 166 Sk, čiže na výplatu dividend bolo určených 90 % zisku. Za tri štrvťroky predstavuje čistý zisk na jednu akciu 295,21 Sk, čo je nárast o 37,4 %. Spoločnosť eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške 53 tisíc Sk. Záväzky fondu sú vo výške 538 tisíc Sk, čo v porovnaní s ultimom uplynulého roka znamená takmer dvojnásobný pokles. Finančné investície vzrásti o 2,5 % na 339 mil. Sk, finančný majetok poklesol o takmer 37 % na 54,9 mil Sk. V minulom roku došlo k výrazným zmenám v štruktúre portfólia TKIF. Podstatná časť aktív bola prevedená na cenné papiere s pevným výnosom. Väčšia časť portfólia bola tvorená investíciami s pevným výnosom – 53% bolo v slovenských dlhopisoch a 20% portfólia predstavujú termínové vklady. V slovenských akciách bolo iba 12% portfólia, 13% bolo v zahraničných cenných papieroch. K 30. júnu 1997 mali na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (11,10 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,53 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,83 %), Štátny dlhopis 021 (7,79 %), Drôtovňa I (7,66 %) a zero-bondy VÚB (7,63 %). Prvý polrok minulého roku bol v znamení vytrvalého rastu z januárových 940 Sk až na septembrové maximá na úrovni 2500 Sk. Po celý druhý polrok sa cena držala na tejto úrovni s iba krátkodobým výpadkom v polovici novembra. Začiatok tohto roku priniesol krátkodobý prepad na 1400 Sk vystriedaný opätovným ,,predividendovým“ nárastom na 2000 – 2200 Sk. Prepad ceny počas júnového kolapsu trhu sa zastavil na 1400 Sk, ďalšie týždne priniesli iba slabé oživenie zatiaľ na 1500 Sk pri pretrvávajúcej veľmi nízkej likvidite. Naposledy sa s akciami fondu obchodovalo pri cene 1 400 Sk. Majoritným akcionáron je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS